Now Reading
Uhamba uphelelephi uMthetho Wobugebengu
Dark Light

Uhamba uphelelephi uMthetho Wobugebengu

Ukuziphatha ngendlela ephambene nezimiso zomphakathi kanye nomthetho kuthathwa njengobugebengu. Abantu abenza ubugebengu bangashushiswa enkantolo futhi bajeziswe uma betholakala benecala. Ngaphambi kokuthi sithi umuntu wenze ubugebengu, kufanele kube nobufakazi obuqanda ikhanda ukuthi isenzo salowomuntu besingekho emthethweni, nokuthi wayenesimo sengqondo esifanelekile ngaleso sikhathi.

Kunenkolelo ethi uma umntu evule icala kufanele avele enkantolo lithethwe icala asheshe agwetshwe. Kanti lombono awulona iqiniso. Hlezi kusemqoka nina boHlanga ukuthi sikhe siqonde ukuthi uthini kuye kwenzakaleni. Uma selibikiwe icala, kuye kuqhokwe umphenyi ozophatha icala. kuyekuvulwe idokodo bese kuqoqa imininingwane ngecala lelo (ngobugebengu). Iphoyisa libe selithatha izitatimende kwisisulu secala kanye nofakazi ababona benesidingo umphenyi wecala. Uma umphenyi wecala enelisekile ukuthi kunobufakazi obanele bokuthi umsolwa wenze icala, idokodo lidluliselwa kumshushisi.

Abashushisi bangabameli abaqokwe ukuthi bashushise abasolwa ngamacala obungebugebengu. kuwumsebenzi wabo ukuqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenziwa. Uma umshushisi ethola idokodo emaphoyiseni, nguyena (hhayi amaphoyisa) onqumayo ukuthi ashushise yini umsolwa ngalelo cala noma cha.

Ummangalelwa ngumuntu obekwe icala. Umthetho wethu uyacacisa ukuthi ummangalelwa uthathwa njengomuntu omsulwa kuze kube ukuthi inkanto imthola enecala ngendlela efanele enkantolo yomthetho

Inqubo yokuqulwa kwamacala obugebengu imvamisa iqala lapho othile ebika icala emaphoyiseni. Ubugebengu bungabikwa yisisulu noma yilungu lomphakathi.

Iphoyisa kufanele lithathe isitatimende, lapho osukhe evule icala ezoyibhala phansi, yonke indaba yakhe. Uma kamuva ubona sengathi isitatimende asiphelele, kuyilungelo lakho ukuthi umthinte umphenyi wecala ukuze wenze esinye isitatimende. Cela inombolo yecala emaphoyiseni uyibhale phansi.

Lapho kunesidingo (nje ngamacala okudlwengulwa noma okushaya) umphenyi wecala uzokudlulisela ukuthi uyohlolwa udokotela, ukwelashwa kanye nombiko wezempilo. Umphenyi wecala uzoxhumana nawe uma kufanele uhambele lokhu okwaziwa ngenkhomba parade, futhi uzokwazisa ngosuku lwecala kanye nokuthi kufanele yini unikeze ubufakazi. Kuye kubesemqokha ukuthi umshushisi abe nezinxoxo nawe ukuze nikwazi ukubonisana ngaphambi kokuba icala liye enkantolo. Uma wesatshiswa nganoma iyiphi indlela, tshela umphenyi noma umshushisi. Izinyathelo zizobe sezithathwa ukuthi uvikelelelwe. Uma impahla yakho yebiwe noma yonakele, kufanele ucele umshushisi ukuthi acele inkantolo ukuthi iyalele ummangalelwa ukuthi akubuyisele imali. Ukwethembeka kubaluleke kakhulu uma ubika ubugebengu. Uma ubika ubugebengu ngamanga ungagcina ushushiswe ngokuqamba amanga kanye/noma ukuphazamisa ubulungisa. Ngaphezu kwalokhu, noma ubani omangalelwe ngamanga angakumangalela ngamademeshe.

Siyesibone ummangalelwa enkantolo ethi uzozikhulumelea. Lokhu yebo kuyilungelo lakhe kepha asikuqhuqhuzeli ngoba phela umangalelwa akawazi umthetho. Sinabo nabameli ezinkantolo zamacala obungebhengu ikhakhulukazi abangakhokhelwa. Umangalelewa akazi ukuthi yini edingekhayo uma eyobingelela iMantsi. Sinezi ngaba zamaCala ekuyizona eziyinkhomba yokuthi ibayili izokwenziwa kanjani. Abanye bayahlehliswa izinsukhu eziyisikhombisa ukuze bakwazi ukufakha isicelo abanye kanthi yenziwa ngalolelo langa ezobingelela iMantshi. Umsebenzi kaMeli ukuthi alekhelele umangalelwa ngokuthi amelulekhe ngomthetho futhi ambonise ngezomthetho.

See Also

Mantshi kufanele ingathathi hlangothi ngesikhathi kuqhubeka icala (okufana nonompempe emqhudelwaneni wezemidlalo) futhi kufanele ifeze izithakazelo zobulungiswa. Inkantolo kufanele iqinisekise ukuthi bobabili umshushisi kanye nommeli wabasolwa badlala ngendlela efanele nangokuhambisana nemithetho yenqubo yobugebengu. Ekugcineni yinkantolo okufanele ikhiphe isinqumo mayelana necala noma ubumsulwa bomuntu obekwe icala. Uma unecala, inkantolo kufanele inqume isigwebo esifanele (isijeziso).

Kwingosi yethu elandelayo sizoxoxa ngeBeyili, ekuyinto esidinga ukuqwashisana ngayo ngoba esikhatini esingi asiqondi uma umuntu ededelwe ngeBeyili ukuthi kusho ukuthini lokho.


Lombhalo  awusona  iselulekho ngezomithetho kodwa izi zolwazi olungwayekile. Abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukuthi baxhumane nabameli ukuthola iseluleko ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top