Now Reading
UKhongolose uhlaba isenzo se-IFP eKing Cetshwayo
Dark Light

UKhongolose uhlaba isenzo se-IFP eKing Cetshwayo

Ngifisa ukuqala ngokudlulisa amazwi okuzithoba kwiSILO uMisuzulu, Indlunkulu, amakhosi onke aseNdlunkulu, izinduna, amabutho kanye nomphakathi wakuMasipala iKing Cetshwayo.

Ngesonto inhlangano kaKhongolose KwaZulu-Natal yakhipha isitatimende idlulisa amagama anokuzithoba kwiSILO uMisuzulu njengoba sonke isizwe besikhumbula umhlaka zili-12 kuNdasa. Lolu usuku olubuhlungu njengoba kweBuza ISILO uMdlokombane owayehlale esigqugquzela sonke ukuthi sithande amagugu ethu futhi sisebenzele umphakathi.

Kuyadabukisa ukuthi njengoba isizwe sonke sikuqonda ukubaluleka kokugcinwa kwamagugu kodwa inhlangano iNkatha Freedom Party, isithathe isinqumo sokushabalalisa umlando wesizwe kuMasipala iKing Cetshwayo.

Kuyadumaza, Kulichilo, futhi kuyashaqisa ukuthi iMeya ye-IFP  kuMasipala  iKing Cetshwayo uMnu uThami Ntuli isithathe isinqumo sokuthi kuqedwe igama lamahhovisi kaMasipala i-King Cetshwayo House esizokwaziwa ngokuthi yiPrince Mangosuthu Buthelezi House.

Kuzophinde kuvulwe umfanekiso (isichuse) ogxunyekiwe kaPrince Mangosuthu Buthelezi eduze koweSilo uCetshwayo.

Ngaphandle kokubukela phansi ISILO uMisuzulu kaZwelithini  kanye neNdlunkulu, uNtuli neqembu iNkatha batshengisa izinga eliphezulu lokuba ngamadlabha afuna ukuzenza muhle kuMntwana waKwaPhindangene.  

Lesenzo siyichilo elishaqisayo umphakathi noZulu wonkana uzokhumbula ukuthi ngaphansi kobuholi bukaKhongolose iMeya engasekho  inkosazana uNonhle Mkhulisi yahlonipha iSilo uCetshwayo ngokuguqula uMasipala owawaziwa ngoThungulu wabizwa ngokuthi iKing Cetshwayo.

Abagcina lapho benza isichuse esiwumfanekiso weSilo uCetshwayo kaMpande baphinda baguqula ukubizwa kwelokishi elalaziwa ngeSikhawini ngokuthi kuseSikhaleni sikaCetshwayo. Ngakhoke ukuphinde kufakwe umfanekiso womuntu oyinkosi eceleni komfanekiso weSilo akukona nje ukudelela iSilo uCetshwayo kaMpande kuphela kodwa kuwukudelela Indlunkulu, iSilo esibusayo, noZulu wonkana futhi kuwukuhlanekezela isikompilo likaZulu lokuthi akekho oyohlonishwa alingane neSilo esisesihlalweni ukuquka neZilo esezabuzayo.

UNtuli kanye namaKhansela eNkatha, batshengisa ukuthi bangamathatha angenamkhawulongokuzama ukukhanda isithombe sokuthi bagcina umlando kaMntwana kuphela.  Iqiniso ukuthi kungukudicilela phansi isithunzi seSilo uCetshwayo ukuthi kube nomfanekiso womunye umuntu ongesona iSILO eduze komfanekiso weSlLO.

Kuyiqiniso ukuthi lesisenzo besingeke senzeke ukuba bekusekhona uMdlokombane. Lento eyenziwa yiqembu leNkatha ikubeka kucacele noma ngubani ukuthi bayizimbulu ezenza sengathi zithanda ISILO uMisizulu kaZwelithini kanti inhloso ukusebenzisa iNdlunkulu ukufeza izinhloso zeqembu leNkatha.

Siwukhongolose sithi iNkatha uma ngabe ifuna nayo ukuba yingxenye yomlando yokuthi ngesikhathi kuphethe yona kukhona eyakwenza ayihloniphe uMdlokombane ngokuqamba ibhilidi ngeKing Zwelithini Building mese ibeke umfanekiso waso iSilo uMdlokombane eduze komfanekiso weSilo uCetshwayo loko kuyokhombisa ukuthi indlunkulu noZulu wonkana awuphakanyiselwe umunwe ophakathi.

Ngifisa ukuvala ngenkulumo eyenziwa uMdlokombane ngesikhathi kuvulwa umfanekiso weSILO uCetshwayo kuwona loMasipala.

UMdlokombane wathi:  “Anginakho ukungabaza ukuthi baningi abazizwa benokuziqhenya namhlanje njengoba sikhumbula ISILO sethu futhi siqhakambisa ubuqhawe baso noZulu wonke.”

Waqhuba wathi: “Namhlanje sigqugquzela siphinde sivuselela ubuqhawe kanye nokulwela  isizwe. Ukuze uZulu abe yisizwe esihlonishwa umhlaba wonke yingoba okwakuhamba phambili kwakungukusebenzisa ubuchule nobuhlakani obukhulu ekubumbeni isizwe yilokhu esikukhumbula ngeSILO uCetshwayo.”

See Also

Ngifisa ukuphinde ngicaphune inkulumo yeSILO ngesikhathi kuvulwa Indlu yabaholi bendabuko eSishayamthetho esidala, Ondini zili-12 kuNdasa we-2012, UMdlokombane wathi:

“Ngithi wonke amakhosi awabe yisibonelo esizweni sami ahambe phambili kuzo zonke izinhlelo zokusiza umphakathi. Ngokosiko lwesiNtu, iNkosi fanele ibe yisibani ikhanyisele isizwe sami. Akukho okufanele kwenzeke esizweni sami ngaphandle kolwazi lweNkosi. Inkosi kufanele ngaso sonke isikhathi iqikelele futhi iqinisekise ukuthi wonke amasiko ayenziwa futhi kuhanjiswa ngenqubo okuyiyo.”

“Ukuchezuka endleleni kungabangela ukuba isizwe siduke sinhlanhlathe, okungaholela ekutheni isizwe sibhekane nezingqinamba ezinkulu ngokuhamba kwesikhathi.”

Siyethemba uMntwana waKwaPhindangene uzoziqhelelanisa nalesisenzo seMeya  namaKhansela aseKing Cetshwayo ngoba singukushaya indiva inkulumo eyakhayo yeSILO uZwelithini kaBhekuzulu.

Sengiphetha uKhongolose usethathe  isinqumo sokuthi kuhlonishwe iSilo uMdlokombane vukumengentaba udlamadoda ngokuthi esishayamthetho saKwaZulu-Natali kufakwe umfanekiso (isichuse) weSilo uMdlokombane ubhekane ngqo  nesichuse sikaQueen Victoria indlovukazi yamangisi. Lokho okuyokhumbuza isizukulwane ngomlando ngoba kosho ukuthi kunesichuse sendlovukazi emele ubukoloni nesichuse seSilo esimele ukunqoba kukaZulu nomuntu ontsundu wonkana ubuKoloni.

Nina benkayishane kamenzi eyaphuza umlaza ngameva.


UMtolo unguNobhala kaKhongolose KwaZulu-Natal.

Scroll To Top