Now Reading
Okwenze uRamaphosa wamathintanyawo ngokusunduza uMaDlamini
Dark Light

Okwenze uRamaphosa wamathintanyawo ngokusunduza uMaDlamini

Oshicilelweni lwangoNhlaba we-2019 ngaphansi kwesihloko esithi: ‘UMaDlamini angaba yihawu nogange lukaRamaphosa’ elaboHlanga laveza ubumqoka bukaDkt uMaDlamini Zuma kuhulumeni kaRamaphosa ngaleso sikhathi.  Ngaleso sikhathi uRamaphosa owabe esevele enesekela lakhe kuMabuza  wabonakala ekuqonda abhekene nakho njengoba enza okwabe kungalindelekile ngesikhathi emema loyo ayebanga naye isikhundla eNasrec, uDkt uMaDlamini Zuma.

Lapha uRamaphosa wadida izimbangi ngoba ezabe zikuthukuthelele njengezazikuhumusha ngokuphucwa kukaDkt uMaDlamini Zuma iqatha nguMabuza, kwathi ngokwenza kwakhe kwehla ulaka kuzo. Ukuqoka uMaDlamini futhi ambeke enhliziyweni kahulumeni njengoba amenza wabheka uMnyango obuka inqubomgomo kaHulumeni njengoNgqongqoshe ophethe iNational Planning Commission for Policy and Evaluation, kwabanye kwakusho ukuthi uRamaphosa wakwamukela ukuthi izwe neqembu linoMabuza njengeSekela Mengameli, yena ‘unoNdunankulu’ wakhe uMaDlamini Zuma.

Njengoba kuhlale kushiwo ukuthi kwipolitiki isikhathi esingunyaka yisikhathi eside kakhulu. Kusuka ngaleso sikhathi kuningi osekwenzekile phakathi kukaRamaphosa kanye noMaDlamini. Kuyiwa kwingqungquthela  nje ngonyaka owedlule umaDlamini kafihli ukuthi kasabethembi ubuholi bukaRamaphosa. Namhla isiphakamiso esinjalo sivotelwa ephalamende intombi kaDlamini yaba phambi kolwandle lwamalungu kaKhongolose naphambi kwakhe uRamaphosa yavotela ukuthi kayibethembi ubuholi bakhe.

Ngenxa yalesi senzo bekulindeleke ukuba uRamaphosa njengoba enze kuMhlonishwa uLindiwe Sisulu amkhombe indlela uMaDlamini. Akukho ukungabaza ukuthi lokhu naye umengameli ubekufisa kanjalo nalabo abamesekayo. Kwake kwakhona ngisho isiphakamiso sokuthi kuyomele umaDlamini ayoqondiswa ubugwegwe ngoba esolwa ngokudicilela phansi igama lenhlangano nokuphikisana nesinqumo sayo. Lokhu akukenzeki futhi akubonakali ukuthi emuva kwesikhathi esingaka kuzokwenzeka ngaphansi kwamiphi imigomo.

URamaphosa ucabange kanzulu

Ekunqumeni ngekusasa likaMaxhamela (abakwaSisulu) noMaDlamini uRamaphosa njengomengameli weqembu kumele acabange ajule. KuMaXhamela ubebhekene nomlando womndeni we-ANC njengoba abazali bakhe nomndeni jikelele ungewehlukanise noKhongolose. Uyise uMnu uWalter Sisulu nguye owafaka uMandela kwipolitiki. Indoda endala uSisulu yabe igwetshwe noMandela udilikajele yabhadla esiqhingini. Ithe manxa ibuya yaba sebuholini bukaKhongoloe kuzwelonke. Umama wekhaya uNkk u-Albertina Sisulu yena wakhwezela izikhuni zomzabalazo amadoda omzabalazo esesiqhingini wahola izinhlangano ezifana ne -United Democratic Front (UDF).

UMaXhamela yena ungumakadebona ngokwakhe njengoba ayeyibambe kuzo zonke izinhlaka zikaKhongolose ngisho nezobunhloli.

Ngakolunye uhlangothi uMaDlamini akuyona imfundamakhwela njengoba enomlando omude eqenjini kusuka ngesikhathi lapho labe livalwe khona umlomo. Waba ngabanye bongqongqoshe bokuqala beKhabhinethe likaMandela. Uma kufika kwezokuphatha unamava  kunabo bonke kuhulumeni kaRamaphosa njengoba eke waba nguSihlalo we -African Union Commission ezinze e-Addis Ababa.

See Also

Phezu komlando abanye abangawubuka ngokuthi ucishe ufane phakathi kukaMaXhamela noMaDlamini, kukhona okwenza ungafani. Lokhu  kubukeka kube yikho okwenze uRamaphosa waba mathintanyawo ekunqamuleni uqhoqhoqho kaMaDlamini amkhiphe phandle le kuhulumeni.

Kubukeka kube yinkaba yakhe emwezileyo uMaDlamini njengoba evela KwaZulu-Natal  nokuyisifundazwe yize singaphandle ebuholini obuphezulu kepha sisenomsindo ozwakalayo ezweni. Omunye ubezothi bakhona abanye abaholi KwaZulu-Natal abanjengo Mchunu, uCele, UZikalala noma uMthethwa osekhonjwe indlela. Iqiniso lithi bonke laba behlangene kabanasisindo esedlula uMaDlamini .

Ukube uRamaphosa umxoshile uMaDlamini baningi abayimpi kuye abebezokwakhela kulokhu bemsola ngokulwa nowesifazane onamava, obegane uZuma nocala lakhe kuwukuba nombono owehlukile.  Ngokumbeka emnyangweni obonakala njengomncinyane obhekele izingane nabesifazane uRamaphosa wazi kahle ukuthi lowo mnyango uzophakama futhi wazi kahle ukuthi ekugcineni lokho kuzotuswa yena. Kepha okunye akwaziyo wukuthi kuMaDlamini kukhona umholi onamakhono nokungelula ukumcima nje hayi ngenxa yokuthi wabe egane bani kepha ngenxa yamava akhe kwipolitiki yeqembu neyamazwe ngamazwe.

Scroll To Top