Now Reading
Ibhuku elingahle liguqule isimiso sepolitiki yakuleli
Dark Light

Ibhuku elingahle liguqule isimiso sepolitiki yakuleli

Ziningi izizathu enza kubhalwe amabhuku. Ayabhalwa ngenhloso yokulondoloza umlando okungenzeka ukuthi uyifagugu. Amanye ayabhalwa ngenhloso yokusabalalisa imfundiso noma umqondo othize ukuze abalandeli baloyo mqondo bakwazi ukuyisebenzisa njengehawu lapho kumele bachaze. Kanti amanye amabhuku ayabhalwa ngenhloso yokucacisa okuthile emlandweni omholi thizeni. Lapha-ke kuyehluka ngoba kuncinka enhlosweni yombhali. Ukhona osuke ekwenza (ukubhala) lokho ngenhloso yokucacisa noma ukusabalalisa umlando. Bese kuba khona oyenza ngenhloso ‘yokwembula izinqe’ noma ukujivaza loyo asuke ebhale ngayo.

Namuhla amaqembu amabili aboHlanga okuyi-African National Congress (ANC) ne-Inkatha Freedom Party ( IFP) aphoqeleka ukuba alethe isixazululo ngebhuku elaqoshwa ngonyaka we-1998 elisihloko esthi ‘Gatsha Buthelezi: Chief with a Double Agenda’. Umbhali kwabe kunguMnu uNorman Mzala Nxumalo. Uma ulifunda leli bhuku akukho lukhuni ukuthola ukuthi kungani imibono yehlukene ngalo. Okuqaphelekayo ngumlando wombhali, isihloko, kanjalo nokubhalwa ngaye.

Ebhala ngoMzala, intatheli ebuye ibe ngusomlando uMnu uMenzi Jele uthi: “UMzala osakhalelwa namanje wedlula emhlabeni esemncane. Ngelanga ashona ngalo zingama-22 kuNhlolanja ngowe-1991, wayeneminyaka engama-35 nje vo. UMzala wayeyilungu le-African National Congress (ANC), leSouth African Communist Party (SACP), uMkhuzi woMkhonto Wesizwe (MK) nedelakufa elihlonishwa kuzona zonke lezi zinhlaka. Uma ubhekisisa futhi ulandela umlando wakhe wayezimisela kwakwenzayo, esikhathini esiningi ubebeka impilo yakhe engcupheni. Izimo abhekane nazo esakhula yizona ezamenza waba yile nhlobo yomholi, ashona eyiyo, esakhalelwa namanje,” kusho uJele.

UJele uyaqhubeka athi ngoNxumalo: “UMzala wayezalwa ngothisha baseNgoje, ngaseVryheid, enyakatho yeKwaZulu-Natal, yize yena azalelwa eDundee, mhla zingama-27 kuMfumfu ngowezi-1955. Ukhule eyingane nje ethanda ukufunda, engumngani wezincwadi. Ukungabi khona kobulungiswa eNingizimu Afrika, yikhona okwenza uMzala wathatha imikhonto yoyisemkhulu eyayisibekwe ethala wahloma ngayo. Uqale ukuboshwa eneminyaka eli-17 ngonyaka we-1972 ngoba wayehole iziteleka ezikoleni, efuna kube nobulungiswa. UZwide ubengumuntu okhaliphile kusukela ebuncaneni bakhe, efika oNgoye (University of Zululand) uzibandakanye nezibhelu zangowe-1976, ezaqala eSoweto ezasabalala izwe lonke. Isimo ezweni samphoqa ukuthi eqe imingcele, ayokhosela kuKhongolose owawudingisiwe.

Ukuzimisela akukhombisa efika ezinkanjini ze-ANC nokukhalipha akukhombisa, kwabaqhweba abaholi bamuweza izilwandle wayofunda ipolitiki eRussia naseGermany. Ubuyile waqeqeshelwa ukuba yibutho likaJune 16, leMK. Usebenze eSwazini uMzala, ebiza wonke umuntu ngo‘Mzala’ amaziyo nangamazi. ESwazini ubeyintatheli mbumbulu yephephandaba iSwaziland Observer, uma ebhala esebenzisa igama likaJabulani Dlamni”, kusonga uJele. Okusobala ngalo mlamdo wukuthi uMzala wabe enemibono eyehlukile kunalo ayebhala ngaye empeleni akulona ihaba ukuthi wabe engavumelani sampela naloyo ayebhala ngaye okunguMntwana. Lokhu kwabanye kungavusa inkulumompikiswano ethi ‘uma ungavumelani nomuntu noma ungamthandi ungabhalani okuhle ngaye?’. Into evame ukulamula lapha kuba wuhlobo lwebhuku ngoba uma kuyibhuku locwaningo noma elincike, isibonelo, kuThesis kuba khona izindlela zokwahlulela ukuthi umbhali uyilandelile yini imigomo. Kulabo abavumelana noMzala bathi ubeyisifundiswa esiqikekelayo ngakho kabangabazi ukuthi uma kuhlolwa uyophuma phambili.

UMzala lapha ubhala ngoMntwana waKwaPhindangene owaziwa umhlaba wonke ngabadala nabancane njengesigomagoma sepolitiki, usomaqhinga, usolwazi womlando kaZulu neNdlunkulu noNdunankulu kaZulu. Lokhu nje kukodwa kwenza kuqapheleke ukuthi ngabe umbhali ubhala okuyikho yini kakhulukazi uma umuntu abhala ngaye esadla anhlamvana. UMntwana akayifihli imizwa yakhe ngombhalo kaNxumalo ngaye, kuze kube yinamuhla usamile kulokho ayekusho ngezinhloso zombhali uNxumalo njengoba ethi: “UMzala wayeqashwe yi-ANC njengomcwaningi wayeyalelwe ukuthi abhale imfundisoze ezolimaza uButhelezi ne-Inkatha.”

Komunye umbhalo wakhe osihloko sithi: ‘Buthelezi’ uthi : ‘Kusika inhliziyo ukuba anamekwe ngokungenabulungiswa njengomuntu oyisitha sabantu’, uMntwana uveza ubuhlungu abuzwayo ngaleli bhuku nathi lihubhuza amalumbo. Nalapha uthi uMzala wabe eyithuluzi elabe lakhelwe ukudicilela yena phansi.

“UMzala owayegcwele ulwazimawuwa (indoctrination) waye wenza kahle umsebenzi wakhe. Kwakuthiwe akabhale imfundisoze ephelele ethi mina ne-Inkatha sasihambisana nabobandlululo. Ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuyashicilelwa kuba yibhuku i-ANC yakushicelela eLondon kumshicileli uZed nowasabalalisa amabhuku ayizi-8,000. Lokhu kwaba wushicilelo lokuqala olukhulu olwenziwa uZed. Nebala amabhuku asabalaliswa emasotsheni oMkhonto Wesizwe, owawangenisa ngaphakathi eNingizimu Afrika. Laliqonde [ibhuku] ukungigxibha futhi lubheke ukuthi ngikufanele yini ukuba yilungu leNdlunkulu kaZulu, umholi womdabu nokuba umholi weqembu lepolitiki,” kusho uMntwana.

See Also

Uyaqhubeka athi: “Inhloso kaMzala kwakuwukungidicilela phansi. Waphumelela kulokho. Ukuthi wayeyiqhawe lomzabalazo noma qha akukuguquli ukuthi wayemhlahlela ephila uMangosuthu Buthelezi. Kukho konke engikwenzele izwe lami, kungijuqa ngaphakathi ukuba nginamekwe ngokungenabulungiswa kuthiwa ngiyisitha sabantu bami.

“Ngeshwa, ubuholi be-ANC abukaze buziqhelelanise namanga kaMzala ngami. Lokhu kuhlukanisa izinhlangano zethu ngoba asikho isizathu sokuthi imfundisoze endala iqhubeke ivunyelwe libe laziwa iqiniso. Leli bhuku liwumongo wezingxoxo phakathi kwamaqembu ethu ngisho namanje.Uma kufanele silaphe amanxeba ezikhathi ezedlule, iqiniso lezikhathi ezedlule kufanele lisingathwe.”

Okusobala wukuthi eminyakeni akuyo uMntwana uvikela ifagugu elinguye kanjalo nomlando womndeni wakhe nawubona unukubezwa yizitha zakhe kupolitiki. Lokhu kubukeka engeke ayeke ukukwenza ngoba kuye nasemndenini wakhe kumqoka.

Akukho ukungabaza ukuthi isiphetho ngodaba laleli bhuku lizoba nomthelela ebudlelwaneni be-ANC ne-IFP kakhulukazi njengoba kuvele kunezingxoxo ezibucayi ezithinta ohulumeni bendawo. Kuyobe kuyaqala emlandweni wakuleli ukuba ibhuku nokuqukethwe kulo kube yilo elingahlonza ngobudlelwano bamaqembu amakhulu aboHlanga. Kusesekuseni ukuthi kubonakale ukuthi kuyophetha ngaliphi.

Scroll To Top