Now Reading
Useyolanyulelwa yizinkantolo kwelamavenge eDigital Vibes
Dark Light

Useyolanyulelwa yizinkantolo kwelamavenge eDigital Vibes

Uke waba yisethenjwa seqembu abanye baze bafunga ukuthi nembala angaliphatha izwe neqembu qobo. Abanye bebebheke ukuthi isikhathi sakhe siyeza eminyakeni engemingaki. Bonke laba bebetusa ubuqotho nokuma mpo kwakhe.

Nokho umbiko wakamuva obizwa ngeReport to the President of the Republic of South Africa His Excellency, President MC Ramaphosa regarding the Investigation of the National Department of Health/Digital Vibes (Pty) Ltd contracts Proclamation No R. 23 of 2020, udwebe esinye isithombe ngoDkt uZwelini Mkhize oke waba nguNgqongqoshe weZempilo kuleli.
Lo mbiko ohlanganiswe ngabeSpecial Investigative Unit (SIU) uyamlahla uGcwabe ngezinto azenzayo nazishoyo. Ukulolu tavatava nje uDkt uMkhize udaba luthinta abantu okuthiwa ngabangani bakhe nomndeni okuthiwa basenga uHulumeni kwaze kwayindaba. Kuthiwa ngokombiko umdlalo lapha ubusuka ekutheni baqashwe nguMnyango Wezempilo bese lapho izithebe sezichichima bese belungisa amavenge abheke kwaMkhize.

Lapha ubufakazi bumbeka endaweni embana uDkt uMkhize ngoba uvela njengomkhohlisi okwathi azi kamhlophe ukuthi kwenzakalani kepha wazihlangula ekuqashweni kwenkampani iDigital Vibes. Umbiko kawumudli yedwa ngaphakathi eMnyangweni njengoba laba abalandelayo nabebesebenza ngaphansi kwakhe: uDkt uPillay, uMnu uMaja, uNks uPardesi, uDkt uButhelezi (onguMqondisi Omkhulu woMnyanngo), uNks uNgubane, uNks uNgobese, uMnu uNgcobo kanye noMnu uVan Der Merwe.

UKhabazela usolwa ngabaphenyi ngokweqa umlayelo weKhabhinethi. IMemorandamu yeKhabhinethi yangomhla zili-13 kuNhlangulana wezi-2019 (uNgqongqoshe wayeyingxenye yeKhabhinethi ngaleso sikhathi) iveza ukuthi uhlelo lokuxhumana lukaHulumeni iGCIS wulona oluzobheka izimali zeqhingasu lokuxhumana zohlelo lomshwalense wokwelashwa iNHI (umkhankaso weNHI kwezokwazisa).

Kulokhu ababhali bombiko bathi: “Kulezi zimo, kuyamangaza ukuthi uNgqongqoshe emveni kwalokho uvumele iDigital Vibes ukuba iqashwe nguMnyango Wezempilo Kazwelonke (NDOH) mayelana nomkhankaso weNHI kwezokwazisa, okungahambisani neMemorandamu yeKhabhinethi. Eqinisweni, kungashiwo ukuthi uNgqongqoshe usishaye indiva ngamabomu isinqumo seKhabhinethi (abe yingxenye yayo) mayelana nalokhu.

“Ekupheleni kukaNhlolanja/Ndasa ngowezi-2020, iGCIS yajutshwa yiNATJoint ukuba ibe nomkhankaso wokuqwashisa ngokhuvethe ngokukaHulumeni. Nalapho akuchazeki ukuthi kungani uNgqongqoshe avumela ‘iselulo’ seDigital Vibes SLA noMnyango Wezempilo Kazwelonke (NDOH) mayelana nomkhankaso kwezokwazisa weNHI obandakanya nomkhankaso kwezokwazisa ngokhuvethe. Kwakuzonciphisa izindleko kakhulu ukuba iGCIS iyona eyenza imisebenzi eyayidingakala.

Umbiko awugcinanga lapho ukwembula uKhabazela ibheshu: Ngomhla zili-12 kuNtulikazi wezi-2019, uMnyango (NDOH) waqala wazama ukuqasha uNks uMather njengomeluleki ongungoti kwezokuxhumana eMnyangweni mayelana nomkhankaso kwezokwazisa weNHI unombolo-1.4.1.3 Mhla zili-15 kuNtulikazi wezi-2019 (okuyizinsuku ezintathu emveni kwalo mzamo), uNgqongqoshe wathumela lo mlayezo olandelayo weWhatsApp kuNks uMatsoso, owayenguMqondisi Jikelele (DG) eMnyangweni (NDOH): “Ngiyakubingelela Mqondisi Jikelele. Ngicela ulungise izinhlelo zokuqasha. Ngicela ufune isu lokusebenza kanye nesu lokuxhumana olusavivinywa kuwo wonke umuntu angedluli uLwesihlanu, njengoba bekuxoxiwe.”

Ababhali bombiko kulokhu bathi: “ Yize uNgqongqoshe eveza kuSIU ukuthi umbiko weWhatsApp ongenhla umayelana nomkhankaso kwezokwazisa weNHI , hhayi mayelana nabantu, kulezi zimo okuqondiwe wukuthi okushiwo nguNgqongqoshe kwakuqondiswe ekusebenzisaneni noNks uMather.”

See Also

I-SIU ithole ukuthi uMkhize ubambe iqhaza elithintekayo ekuvumeleni isabelomali sokukhokhelwa kweDigital Vibes, nokuthi yena nomndeni wakhe bagcina behlomulile ngokwezimali ngalokhu. Emalini eyizigidi ezili-R150 eyatholwa yiDigital Vibes, elinganiselwa ezigidini ezili-R132 evela esabelweni esasayinwa noma sesavunywa nguMkhize luqobo.
ISIU ithole ukuthi indodana kaMkhize, uDedani, yathola okungenani izigidi ezi-R3.8 kuDigital Vibes ngokuthi imali engukheshi ku-akhawunti yomunye, wathengelwa imoto kwathi inkokhelo yafakwa kwenye yama-akhawunti enkampani yakhe. UNgqongqoshe luqobo lwakhe naye wahlomula ngqo kulokhu.

“Ngesikhathi esifanelekile, iDigital Vibes yakhokha inani iliyizi-R6 720 eliyizindleko zokulungisa umuzi kaNgqongqoshe,” kuqinisekisa iSIU.

Lo mbiko onamakhasi ali-141 unikezwe uMengameli uRamaphosa naye wawamukela. Sekuyinkantolo kuphela engayalela uRamaphosa ukuba angawunaki lo mbiko. Ukuba ungathathwa njengosemthethweni uMkhize kuyomele aqonde enkantolo okuyiyo engawuchitha umbiko ukuze ahlambe negama lakhe.

Scroll To Top