Now Reading
Inkulumongqangi: Sizozwa uMengameli wezwe noma we-ANC?
Dark Light

Inkulumongqangi: Sizozwa uMengameli wezwe noma we-ANC?

Njengokujwayelekile elanamuhla lapho kuzovulwa iPhalamende lizoqala liphethe ngendlela thizeni. Kusuka ekuseni kuzobe kuphithizela phakathi naseduze kwePhalamende. Kuzobe kukhona labo abalungiselela ezokuphepha, abazilungiselela ngokuviliyela. Kuthi phakathi kube khona labo abaqinisekisa ukuthi imishini iyasebenza, amanzi, izitulo konke kumi ngomumo. Liyothi lingathambama bese kuba mbalabala njengoba imfashini izobe idla lubi. Amalungu azobe evunule econsa nabezindaba belapha namakhamera.

Kuyothi esengene onke amalungu ePhalamende bese uMengameli wezwe, uSomlomo benza into yabo. Laba bazobe behlonipha ihubo lesizwe, kuqhunyiswe nombayimbayi nezigaba ezahlukene zamasosha ziviliyela.

Kuyothi kungaqedwa lapho bese ezihola usobhoko asiza amalungu ukuthi angasukuma njengoba esengena uMengameli wezwe. URamaphosa lapha uzongenela eNdlini egcwele phama. Ngale kwamalungu kuzobe kukhona nezivakashi okubalwa labo ababe ngoMengameli, oNdunankulu bezifundazwe, aBehluleli BeNkantolo YoMthethosisekelo osigaxamabhande bezokuvikela, amanxusa nabezindaba.  Sekungumkhuba ukuthi uMengameli angene ngosonkondlo nokwenza kube nomsindo omnandi.  Kuthi kungaqedwa lapho bese uSomlomo azisa iNdlu ukuthi usingaye, uMengameli wezwe useNdlini, ube esemmema ukuba azokwethula inkulomo yakhe nokuyiyo yodwa esuke ilendeleke ngaleli langa. Akupheli mizuzu mingaki bese eqala uMemgameli enza isethulo sakhe.

See Also

Umbuzo kwabaningi wukuthi engabe uma esethula inkulumo uzobe ekhuluma kithi njengoMengameli wezwe noma ekhankasa njengoMengameli weqembu na? Bazobe bebhekile abantu nezingqapheli ukuthi lokhu akukhuluma ngoMasingana mhla ethula inkulumo emgubhweni we-ANC nayilapho aveza isithombe esihle ngoHulumeni we-ANC uzokuphinda yini lapha. Noma ngabe ukhuluma nesizwe njengoMengameli wezwe noma iqembu, iqiniso lithi lo nyaka ngowokhetho ngakho kungenzeka noma yini.

Scroll To Top