Now Reading
Umlando uveza ukuthi AmaZulu athi ukwethusana namaSwati
Dark Light

Umlando uveza ukuthi AmaZulu athi ukwethusana namaSwati

EyaKwaZulu yayiholwa nguMasiphula kaMamba kanti eyaseSwatini kwakunguMngayi wakwaFakude. Sengathi ekaZulu yaphuma, yahlehla yajokola. AmaSwati akholwa wukuthi uZulu wayehlehla nje wayebaleka, lokho kwanikeza uMswati izibongo ezithi:

Gijima ngazozonk’ izindlela

Niyobikel’ uMpande KwaZulu

Nithi indlov’ idleny indlovu.

Wathatha isigodlo sakhe wasisa kwaHhohho ngasenyakatho yomfula iNkomazi ukuze aqhele kumaZulu. Kwabambana futhi impi kaMswati nabafowabo oNdlela noFokothi kwaMahamba. Lapha kwakuhlala uMfundisi uJames Allison owayaziwa ngoMneli. Ekwehlulweni kwabafowabo babaleka nabantu abaningi bayokhonza kuMpande. UMneli naye wahamba namakholwa ayesewaphendulile waya KwaZulu. UMswati wakhothama ngowe-1865 walandelwa nguLundzonga ngowe-1868. (1868-74). ULundzonga wayezalwa nguLaMgangeni, umuzi wakhe wawuseNkanini. 

ULundzonga wakhothama ngowe-1874 engenayo indlalifa uBukhosi bathathwa ngumfowabo, uMbandzeni waseGunundwini, ngowe-1875.

UMbandzeni nguyena owayelekelela amaNgisi ngesikhathi ehlasela uSekhukhune ethenjiswe ukuthi uyakufakwa ngaphansi kwephiko leBritain. Impi kaMbandzeni yayiholwa uMampulo induna yakhe. Umuzi kaSekhukhune washiswa yingxenye yebutho leNdlavela okwakuthiwa yi“Njolela”. UMbandzeni wakhothama ngowe-1889. Ekukhothameni kwakhe iSihlalo soBukhosi sathathwa yindodana yakhe uBhunu ngawo unyaka we-1889. Igama likaBhunu walithola ngoba wazalwa amaBhunu esethanda ukwanda eSwatini. Elinye igama lakhe nguMahlokohla. Unina kaBhunu kwakunguLabotsibeni wasemzini waseZombode yamagugu. ULabotsibeni, uGwamile wabezalwa nguMdluli. UBhunu uyise washona esemncane wabanjelwa nguLogcogco. Uthe esebusa wabutha ibutho leziNgulube, wakha umuzi wakhe amaMpondo phezu kwentaba uMdimba. UBhunu wehliswa ngamaNgisi esikhundleni ngoba wayebulale induna yakhe uMbhabha Ntsibande wabeyeke uMgudlula Mthethwa. Nokho amaNgisi athi indodana yakhe yayikwazi ukuthi ithathe isikhundla ngaphandle kwenkinga. Elinye igama likaBhunu nguNgwane. Uma izwe laseSwatini kuthiwa elakaNgwane, lisuke libizwa ngaye. UBhunu wakhothama ngowe-1899 okuwunyaka uSobhuza II indodana yakhe azalwa ngayo.

Unina kaSobhuza II nguLomawa wakwaNxumalo. Naye futhi uSobhuza II uyise washona esemncane wabanjelwa nguMalunge kaMbandzeni. Uninakhulu uLabotsibeni wayesaphila ngaleso sikhathi. Wayaziwa njengenkosikazi eyayinesibindi nenkani namandla amakhulu. Lokhu kubonakala ezibongweni zakhe.

Mlunguzi wendlovu kuvaliwe,

Kuvalwe ngamaphama ezibhamu

Mgwami ongavuthwa naseziko

Owehlule izimbiza zabelungu namaSwazi

See Also

Mzimba ongadabuki inhlamba yamaSwazi

Nhliziyo ebomvu njengeyemamba

Lapha iNdlovukazi uLabotsibeni kutshengiswa ukuthi yayingenaso nje isibindi kuphela kodwa yayinenkani nonya. Noma sekukhulunywa kabi ngayo, ithukwa yayingadikibali iyeke. Wayeqhubeka nje nento ngaleyo Ndlela yena ayibona ngayo. Nguyena ebambisene noMalunge owama ngezinyawo ukuthi uSobhuza II aye esikoleni. Abantu babengafuni ukuthi aye esikoleni bethi yitulo nje lokuthi ayobulawa. Ngesikhathi esebuya ekholiji yibona futhi abantu abasebembiza ngomthombo onamanzi amnandi. USobhuza II wehluka eMakhosini ayengaphambili kwakhe ngoba wafunda. Waqala wafunda esikoleni sesizwe eZombode wabe eseqhubekela eLovedale Missionary Institution, e-Eastern Cape. USobhuza wabamba iqhaza empini enkulu yomhlaba yowe-1939-45 ngokuthumela amabutho, ahambe aze ashaya e-Egypt nase-Italy. Ibutho elalintangaye noSobhuza kwakungabaLondolozi, lona-ke aliphumanga ukuya empini ngoba ngesiko lamaSwati kwakuzofanele ukuthi uSobhuza naye uqobo ahlome aye empini. Ngemuva kukaSobhuza II uBukhosi bathathwa nguMswati III, okuyiNgwenyama ebusayo njengamanje eSwatini.

AmaShangane 

AmaShangane aphuma kuSoshangane kaZikode kaLanga wakwaNdwandwe owayenguyise kaZwide iNkosi yakwaNdwandwe. Emuva kokunqotshwa kwesizwe sakwaNdwandwe yiNgonyama uShaka, uSoshangane owayengomunye wabaholi bakwaNdwandwe, akhe ngaseTshaneni, wabaleka njalo nabalandeli bakhe waze wafika eMozambique lapho akhothamela khona ngowe-1858. Ukhothama nje wayesakhe uBukhosi nombuso wesizwe samaShangane. Wafika eMozambique wakha umuzi awubiza ngokhokho wakhe uGasa omnyama ogasele abafazi namadoda akwaNxumalo. USoshangane wayengumfuyi wezinkomo.

Scroll To Top