Now Reading
Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane eNingizimu Afrika luwusuku olunamandla lwamalungelo alinganayo
Dark Light

Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane eNingizimu Afrika luwusuku olunamandla lwamalungelo alinganayo

ENingizimu Afrika, uNcwaba yiNyanga Yabesifazane. Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane lubungaza amandla nokuqina kwabesifazane kanye negalelo labo emphakathini nasezweni. 

USuku Lukazwelonke Lwabesifazane luyingxenye yeNyanga Yabesifazane baseNingizimu Afrika ehlinzeka ngethuba lokuhlonipha izizukulwane zabesifazane abazabalaza zabo zabeka isisekelo senqubekelaphambili eseyenziwe ekuhlomiseni abesifazane kanye nokuzuza ukulingana ngokobulili kuze kube manje.

Usuku Lwabesifazane luwusuku olubalulekile lokubiza ukulingana 
Usuku Lwabesifazane Lukazwelonke iholide lomphakathi laseNingizimu Afrika elikhumbula imashi yango-1956 yabesifazane abacishe babe ngu-20,000 beya e-Union Buildings e-Pretoria esikhalweni esiqukethe amasiginesha angaphezu kuka-100,000 amelene nemithetho yamapasi edinga ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bachazwe ngokuthi “Black Africa” baphathe ipasipoti yangaphakathi, eyaziwa ngokuthi yipasi, esebenza ukugcina ukuhlukaniswa kwabantu, ukulawula ukuthuthela emadolobheni, nokuphatha abasebenzi bokufika ngesikhathi sobandlululo. 

Umbhikisho wango-1956 wabona amalungu eFederation of South African Women (FSAW) ephikisana nohulumeni wobandlululo. Umbhikisho ubuxhaswe ngomama, amadodakazi, odade kanye nabangani abanqume ukuthi sekwanele base behlangana ukuze baqale izinguquko. Abagcinanga nje ngokumasha, bahlale bemi ngaphandle kwe-Union Buildings ngokuthula imizuzu engama-30 ebonisa ubunye obungenalo udlame futhi obunamandla kakhulu. 

Usuku Lokuqala Lwabesifazane Lukazwelonke lwagujwa mhla ziyisi-9 kuNcwaba 1995. Ngonyaka ka-2006, kwadlalwa ukulingisa kwemashi lapho kugujwa iminyaka engu-50 ikhona, abaningi bomakadebona bemashi ka-1956 babamba iqhaza.

Umzabalazo wenkululeko
Inhlangano Yabesifazane BaseNingizimu Afrika yethulwa eGoli ngo-1954 njengomzamo wokuqala wokusungula inhlangano yabesifazane ebanzi. Iqembu laqanjwa ngu-Amina Cachalia, Lillian Ngoyi,  Ray Simons, Helen Joseph. 

Umthethosisekelo waleli qembu wawuthi izinhloso zeFederation kwakuwukuhlanganisa abesifazane baseNingizimu Afrika ukuze bathole ukulingana okuphelele kwamathuba kubo bonke abesifazane, kungakhathalekile uhlanga, ibala noma inkolo; ukususa ukukhubazeka kwezenhlalo, kwezomthetho kanye nezomnotho; ukusebenzela ukuvikela abesifazane nezingane. I-Women’s Charter yabhalwa engqungqutheleni yokuqala ye-Federation futhi yabizelwa ukugunyazwa kwabesilisa nabesifazane bazo zonke izinhlanga; ukulingana kwamathuba emsebenzini; iholo elilinganayo ngomsebenzi olinganayo; amalungelo alinganayo maqondana nempahla, umshado kanye nezingane; kanye nokususwa kwayo yonke imithetho namasiko ayenqabela abesifazane ukulingana okunjalo. Umqulu uphinde wafuna ikhefu lokuyoteta elikhokhelwayo, ukunakekelwa kwezingane komama abasebenzayo, kanye nemfundo yamahhala neyimpoqo kuzo zonke izingane zaseNingizimu Afrika.

Usuku Lwabesifazane lusaqhubeka nokugxila ezintweni ezibalulekile 
Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane eNingizimu Afrika ludonsela ukunaka ezintweni eziningi ezibalulekile abesifazane base-Afrika abasabhekene nazo – njengodlame lwasekhaya, ukucwaswa nokuhlukunyezwa emsebenzini, amaholo alinganayo, imfundo emantombazaneni nokunye.

Scroll To Top