Now Reading
Ngabe uKhongolose uzama ukuthonya imbizo ye-IFP ngesikhumbuzo sikaMamonga
Dark Light

Ngabe uKhongolose uzama ukuthonya imbizo ye-IFP ngesikhumbuzo sikaMamonga

Kubukeka umlando uziphinda. Ngesikhathi sokubusa kukaMdlokombane ukuklwebhana okufuze lokhu kwake kwaba khona nokho kwalungiswa. Lokhu kuklwebhana kwabe kungesikhumbuzo seMpi Yamakhanda neyabe ithinta iNgonyama uDinuzulu kanye neNkosi yesizwe sakwaZondi uBhambatha. Ngaleso sikhathi uNdunankulu kwabe kunguMnu uNdebele nowayaziwa ngokuthanda kwakhe umlando kaZulu.  

Umcimbi lona wabe useMgungundlovana ngomhla zili-16 kuNcwaba ngowezi-2007.  Kwabe kukhunjulwa unyaka we-1908 lapho iSILO saSosuthu saquliswa icala ngokuzibandakanya neMpi Yamakhanda nokuthintana nabantu baso iNkosi uBhambatha, iNkosi uSgandanda kaZokufa kanye namashoshozela afana noSukuma Bekhuluma uChakijana umfo kaSithole. Umsebenzi lona wabe uhanjelwe yiSILO uMdlokombana , aMakhosi , iziphathimandla nesizwe. Ukuklwebhana kwaqala lapho uMasipala Wendawo lapho okwabe kuzokwethulwa ibunjwamuntu, uMzinyathi ushaya amakhala ekutheni uyeqelwa, abahamba phambili nguHulumeni Wesifundazwe.

Okwaba yimpi kakhulu wukuphawula kwabe-Inkatha Freedom Party (IFP) ukuthi lesi akusona isikhumbuzo nje kepha ngumgidi kaKhongolose. NoNdunankulu kaZulu ngaleso sikhathi uMntwana waKwaPhindangene akafihlanga ukungenami kwakhe emcimbini. Phambi kweSILO, aMakhosi nezizwe uMntwana owabe engekho ohlelweni kepha owangena ngokuthi uzokwethula iSILO .

“SILO esikhulu kuyamangaza ukuthi inzondo ngami ize impela yenze ngingamenywa ngisho entweni yakwethu. UMamonga lona uligazi lami njengoba eligazi lakho nawe SILO. Lokhu kokuthi uMhlonishwa uNdebele noHulumeni wakhe benze lamachilo okuba ubabamkhulu abe ngumdlalo webhola lepolitiki kuyadumaza,”  kwakusho uMntwana owabe engagayelwe mphako.

Nakulokhu kuyasolwana

Nakulokhu kubukeka kuya kulokhu kukhuluma kwayizolo. Indaba isuswa ngumcimbi wesikhumbuzo sikaMamonga nesihlelwe nguHulumeni Wesifundazwe. Lo msebenzi omkhulukazi uhlelelwe ukuba ube sezinkundleni kwaCeza. Indaba ingosuku umcimbi obizwe ngalo, ngumhla zili-10 kwephezulu. Lolu wusuku olwabe lwaziwa lapho abe-IFP bezokwethula isikhongeli sabo ezinkundleni iMabhida.

ElaboHlanga likhulume nomunye oyisikhulu se-IFP kanye noyilungu likaKhongolose nokube nesivumelwane ukuthi amagama angevezwa ngenxa yokuthi bakhuluma nje abakwaziyo hhayi ngoba bejutshiwe ukuba benze lokho.

“Sibadala , asizona izingane. Lokhu okwenziwa nguKhongolose siyakubona. Benza esizindeni sethu Ondini futhi bagembula ngomlando wethu. Bafuna kuvele sengathi Inkatha iphikisana nokuhlonishwa kweSILO uDinuzulu ekubeni izwe lonke lazi kahle ukuthi usuku lalo mcimbi luqondaniswe ngamabomu nosuku lwethu lapho siyogcwalisa iMabhida. Bese sizwile ukuthi kukhona abakwenza lapha enhlabathini ukuhlukanisa abantu phakathi ngale nto”, kusho lo mholi.  Uphethe ngelokuthi umzabo we-ANC wokwenza isikhumbuzo ngosuku athe ngolwe-IFP kuyafana nalokhu abakuzama kuMalema bevukuza izinhlanya ezingoNgizwe ukuba ziyodukisa abantu, “ kusho lo mholi.

See Also

Okunye akushilo uthe lo mdlalo ungahle ube yingozi. “Sizwile nje ukuthi namabutho azobe elapha yilawa aqashwayo, azosuka lapho esuka khona kuyekwe lawa endawo ngoba kuthiwa ayi-Inkatha. Umbuzo uthi uKhongolose uhlukaniselani isizwe?”, kubuza yena.

Kanti omunye umholi we-ANC eZululand uthe Inkatha iyazikhulumela nje. “Abantu abathe bazogcwalisa iMabhida kabenze njalo. Thina esizobe sikhumbula umlando sizoya lapho. Hhawu banjani laba bantu, ingani thina siseMabhida bona babenza izinto zabo. Kuzomele uHulumeni ayeke akuhlelile ngoba Inkatha iseMabhida kahleni.” , kusho lo mholi.

Mayelana nokuthi iSILO kasizi uthe: “Angifisi ukuqophisana neSILO kepha engikushoyo wukuthi abantu bayoze bambone lo Ndunankulu. Usibonile isitatimende ukuthi ngesomuntu ovikela iqembu kufakwa igama leSILO. Ingani wona lo Hulumeni kade umhlonipha uMamonga, nasi isibhedlela nomgwaqo kwaze kwahlonishwa nomkhwenyana waseNdlunkulu uSeme. Yini le uHulumeni we-ANC osolwa ngakho. Akuwona othi uzokwakha iSigodlo noma nalokho uButhelezi uzokuvimba, asazi,” kusho lo mholi.

Scroll To Top