Now Reading
UMbasa nomkhokha wezikhukhula kwelikaMthaniya
Dark Light

UMbasa nomkhokha wezikhukhula kwelikaMthaniya

Kwakuyisikhathi esifanayo ngoMbasa ngowezi-2022 iKwaZulu-Natal ikakhulukazi iTheku lihlaselwa izikhukhula ezadlula nemiphefumulo eyevile ema-300 kwalimala ingqalasizinda okwaphoqa ukungenelela kukaHulumeni Kuzwelonke kulandela ukuzikhalela kwesifundazwe ngokuthi yayingasengangayo. Imindeni yasala dengwane, kwavalwa izikole kwama nse nokusebenza nasezimbonini ezinkulu eziwumgogodla womnotho njengemboni enkulu ekhiqiza izimoto iToyota Motor Corporation, eProspecton. Ukuguguleka kwamathuna kwabuyisa isithombe esidala sezikhukhula ezahlasela lesifundazwe ngonyaka we-1987 okwashona kuzo abantu abevile e-150. 

Izikhukhula zangempelasonto ezihlasele eMargate oGwini ziqubule umbuzo ngokuthi ngabe umkhokha ogubuzele isifundazwe noma ukuguquguquka kwesimo sezulu njengoba kusho ososayensi nezazi zezulu. Okunye okunyusa izinhlonzi ukuthi kungani sekuvamile izikhukhula ziba mandla  ngoMbasa maphakathi nawo.

Lezi zikhukhula zihlasela nje elikaMthaniya lisemagedugedu kulandela ezangonyaka odlule ezihlasele edolobheni eMnambithi nasezindaweni ezakhelene nalo. Eminye imindeni eyasala dengwane kulezi zikhukhula isagobe amadlangala ezindaweni zesikhashana eminye iqube ezihlotsheni. Ukugadla kuphindelela kwezikhukhula kwelikaMthaniya akusagcini nje ngokukhahlameza labo abakhele lezo zindawo kodwa sekunomthelela omkhulu nasemnothweni wesifundazwe nowezwe. Ukulungisa umonakalo odalwe izikhukhula eMargate kuzozwela kuhulumeni nakubakhokhi bentela njengoba kuze kube yimanje umonakalo wezikhukhula zowezi-2022 ungakaphothulwa.

Izikhukhula nokuzwela komnotho

Ucwaningo olwenziwa uMnyango Wezohlweno, Izimboni nokuncintisana  ngezikhukhula zowe-2022 waveza ukuthi izinkampani ezingama-832 ezakhahlamezeka kwadaleka umonakalo wezigidigidi ezi-7. Abantu abevile ezi-2 500 baphelelwa umsebenzi emuva kwezikhukhula ngoba ezinye izinkampani kwavela ukuthi imishuwalensi yazo yayingeke izisize komunye umonakalo. Izinkampani ezingama-54 azibange zisakwazi ukuqhubeka namabhizinisi. Kubantu abangama-31 100 okuyisibalo esingama-68% sababeqashwe ngokugcwele, abantu abangama-3 500 babe sebeqashwa njengamatoho emuva kwezikhukhula ngenxa yokuncipha kwemisebenzi. Inkampani yezimoto iToyota Motor Corporation ayikwazanga ukuholela abasebenzi imiholo egcwele ngenxa yokuthi yayingenzi nzuzo  ngokumisa umkhiqizo. 

Izikhukhula zangowezi-2022 zaqubula inkinga entsha eThekwini yokuntuleka kwamanzi ngenxa yokulimala kwengqalasizinda yamapayipi. Ngokwezibalo zakamuva uMasipala weTheku uhlukana nezigidi ezi-R11.5 zinyanga zonke ngokuthunyelwa kwamaloli amanzi emphakathini ngesikhathi kusalungiswa ingqalasizinda yamapayipi.  Ngonyaka we-2022 iTheku lalahlekelwa iGross Domestic Product ye-1% kwadingeka ukuba licele ukwelekelelwa nguMgcinimafa kuzwelonke ukuhlangabezana nbezindleko zokukhuculula eziyizigidi ezingama-R700.

OkwaseMargate kushaye kwezwela

Sesinyukele kwabahlanu isibalo sabantu abafe kuhlasela izikhukhula eMargate oGwini ngempelasonto nemigwaqo eminingi isavaliwe njengoba kuqhubeka ukukhuculula. Izitolo eziningi edolobheni bezisavaliwe ngoLwesibili ekuseni abezokuhlangula bethe chithi saka. Izidumbu zababili okusolwa ukuthi bekuyizithandani zitholwe zibhajwe emotweni encane  edudulwe umoya nemvula ngesikhathi kugqebhuka umgwaqo yaye yaphonseka yayoshayisa isihlahla. Udokotela owaziwayo endaweni uphakathi kwabantu abatakulwe bevalelekile endaweni abesebenzela kuyo eseshonile.  

See Also

Abesimo sezulu bathi yize lizophenya ngokuhamba kwesonto kule ndawo, kunxuswa abantu ukuthi baqaphele ngoba ukuhamba kwezinye izingxenye zedolobha kuseyingozi ngenxa yamanzi amile nezihlahla eziwele emgwaqeni nasezakhiweni. Kuhlasela lesi sibhocongo nje iKwaZulu-Natal isengaphansi kwefu elimnyama kulandela ezinye izikhukhula ezahlasela eMnambithi nasezindaweni ezakhelene naleli dolobha ngoLwezi  wangonyaka odlule. Eminye imindeni eyasala dengwane eMnambithi isakhosele ezindaweni zesikhashana. Kakuyingalesi sikhathi ngonyaka we-2022 kuhlasela izikhukhula ezashiya kukhalwa ezingenyeni zeKwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini. Ingqalasizinda enkulu eyakhahlamezeka ngezikhukhula zikaMbasa wezi-2022 ayikabuyeli esimweni.

NgoMsombuluko uMphathiswa Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu uNkk uBongi Sithole-Moloi uhambele kule ndawo eyohlola umonakalo. Uthe bagqemeke engeqiwa ntwala njengoba besaqhubeka nokusiza imiphakathi yaseMnambithi eyasala dengwane ngonyaka odlule. Uthe mkhulu kakhulu umonakalo yingakho sebenxuse ukungenelela kukaHulumeni Kazwelonke neMinyango ehlukahlukene ukusiza.  Isikhulumi kuMasipala Ugu uNks uWendy Mqadi uthe abezokuhlangula basajutshiwe endaweni ukuba babheke ukuthi abekho yini abantu okungenzeka ukuthi basabhajwe emabhilidini. 

Ngesikhathi sokuloba lapha abatakuli bakwaMed-Evacuation bebesaqhubeka nokuhlwaya ezindaweni zenhlekelele ezigudle ipulazi iFiddlewood. Ngesonto kusihlwa abatakuli bathola imoto kule ndawo kuvaleleke kuyo abantu abathathu bakwazi ukubatakula besaphila. Okhulumela abatakuli uGlen Preston ubonge kakhulu ukuzinikela kwamalungu omphakathi  kusuka eShelly Beach kuya eMargate adele konke asebenzisana nabo.

Scroll To Top