Now Reading
Abazingeli bobhejane sebengenele nasemabhubesini
Dark Light

Abazingeli bobhejane sebengenele nasemabhubesini

Ezifundazweni eziyisi-9 ezweni iKwaZulu-Natal ingeyesibili emuva kweMpumalanga ngokuba nesiqiwi esihanjelwa kakhulu izivakashi zakuleli nezakwamanye amazwe.

Okuheha abavakashi eKruger National Park naseHluhluwe-imfolozi Park ukuba khona kwezilwane ezinkulu zasendle ezibizwa ngeBig 5 okuyibhubesi, indlovu, ingwe, inyathi nobhejane. Ukuncipha kwalezi zilwane ngenxa yokuzingelwa ngokungemthetho kunomthelela ekwehleni kwezibalo zabavakashi eziqiwini okugcina kuholele ekupheleni kwemisebenzi.

Umbiko waleli phephandaba ngoMandulo wezi-2023 waveza ukuthi ngasekuqaleni kowezi-2023 iKwaZulu-Natal yayisilahlekelwe obhajene abali-143, uma kuqhathaniswa nabangama-42 ababulawa esiqiwini iKruger National Park ngesikhathi esifanayo. Obhejane kuthiwa akubona kuphela asebephenduke inyama ezigebengwini, kepha namabhubesi ayazingelwa abulawe kuthiwa izigilamkhuba zisuke zifuna izinseka zawo okuthiwa zisetshenziswa uma kuhlanganiswa umuthi. 

Kuleli sonto uNgqongqoshe Wezamahlathi, Ezokudoba NezeMvelo, uNkk uBarbara Creecy, ukhiphe izibalo ezishaqisayo ngokubulawa kobhejane okubeka leli lizwe kwingcuphe yokubalekelwa yizivakashi zakwamanye amazwe. Ngokwezibalo ezikhishwe uNgqongqoshe uCreecy isibalo sobhejane baseNingizimu Afrika sehle ngama-499 ngowezi-2023. Uveze ukuthi ezilwaneni eziyigugu kuleli ezingama-307 ezibulawayo ngenhloso yokuthola izingxenye zazo, elikaMthaniya lihamba phambili. Lo mkhuba udla lubi eHluhluwe-iMfolozi Park.

Sekubulawe obhejane abangama-499 ngokungemthetho eNingizimu Afrika kanti abangama-406 kubo babulawelwa ezakhiweni zikahulumeni. Abangama-93 babulawa eziqiwini nasemapulazini. Izigameko zalolu zinyuke ngama-51  uma kuqhathaniswa nobhejane abangama-448 abazingelwa ngokungemthetho ngowezi-2022.

Phambilini iKruger National Park, ibiyinkundla yabazingeli bobhejane ngenxa yobukhulu bayo okugcina sekubulawa nezinye izinhlobo zezilwane. Imizamo eminingi yakwaSANParks yokuqinisa ukuphepha kwezilwane ayithelanga zithelo. Ngonyaka wezi-2023 kwabulawa obhejane abangama-78 abazingeli efuna izimpondo.

UNgqongqoshe uCreecy uthe nakuba kuyakhulunywa ngokwehla kwezibalo kusize ukungenelela kohlelo lukahulumeni lokulwa nobubha kanye nomsebenzi owenziwe amaphoyisa ngokubambisana noKlebe.

Njengengxenye yohlelo lokudala amathuba emphakathini kube kuliwa nobugebengu kwaqashwa amalungu omphakathi akhelene neziqiwi okuyiwo ayiso lamaphoyisa nonogada beziqiwi.

See Also

Okunye abakwenzayo ukubika uma kunqanyulwe ucingo nokubika abantu abangena eziqiwini ngokungekho emthethweni. Yize kukukhulu ukukhathazeka emphakathini ngokuthi uzithola ungaphephile kubazingeli ngoba bahlome ngazozonke izikhali, uhulumeni uthe okwamanje azikho izinhlelo zokuthi umphakathi uqeqeshwe futhi uhlonyiswe kodwa usenza umsebenzi wokuba ngabaqaphi lapho kunezimo eziphuthumayo kuphela. Umphakathi ululekwa ngokuthi ungasondeli kubazingeli ngokungemthetho futhi ungazami ukubavipha, okwawo ukudlulisa ulwazi kubaqaphi besiqiwi abaqeqeshiwe okanye amaphoyisa.

Echaza ngegalelo loKlebe, uNgqongqoshe uthe lolu phiko  luyingxenye yezingxoxo zezifunda nezamazwe lapho kubhekwa khona ukuthi lungasebenzisana kanjani nezinye izihlaka zezokuphepha ukulwa nesihlava sokuzingelwa kwezilwane zasendle. “Ukubambisana phakathi kwezinkampani zikahulumeni nezizimele kanye nezezimali nezokuthutha kusabalulekile ekulweni nokushushumbiswa kwezilwane zasendle emhlabeni jikelele. Le ndlela ayisebenzi eNingizimu Afrika kuphela kodwa iyalandelwa nasezwenikazi naphesheya kwezilwandle njengase-Asia, eQatar, eSingapore kuze kuyoshaya eVietnam,” kubeka uNgqongqoshe.

Uveze ukuthi okujabulisayo ukuthi labo ababanjwayo babhekana namacala bagwetshwe okanye bahlawuliswe kanzima.

Kwasebelahlwe amacala kukhona nabasebenzi beziqiwi. Ngonyaka odlule kugwetshwe unogada waseKruger National Park okwavela ukuthi kwasetshenziswa isibhamu sakhe somsebenzi iR1 kubulawa obhejane. Yize lo msebenzi wayeliphika icala kodwa ubufakazi bokuhlolwa kwesibhamu nendawo kanjalo nesikhathi esasetshenziswa ngaso bamgojela. Wagwetshwa ngecala ngokubulala izilwane ezivikelekile udonsa iminyaka elishumi ejele.

Scroll To Top