Now Reading
Sidala isibunge samaqembu epolitiki eNdlunkulu
Dark Light

Sidala isibunge samaqembu epolitiki eNdlunkulu

Ngokwesimiso esingaqoshwe phansi oyiSILO kangeni kumaqembu epolitiki. Kanabo ubulungu futhi akabi bikho nasohlwini lwalabo abazovota kwa-Independent Electoral Comission. Yebo yize isakhiwo soBukhosi kungashiwo ukuthi sisebenza nosopolitiki cishe nsuku zaphuma kepha lokho akusho ukuthi oseSihlalweni kumele abe yilungu leqembu elithile. 

Kulezi zinsuku kuyaphithizela eNdlunkulu kaZulu.  Abamaziko abezindaba bamenywa bemenyiwe ukuba bazocoshela uhambo lomholi othile noma iqembu thizeni abasuke benezinhlelo zokube beyokotha ISILO. Lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho izwe esikhathini esiyizinyanga ezimbalwa lizoya okhethweni likazwelonke nolwezifundazwe. 

Ukutheleka kosopolitiki komkhulu kwenza kwabanye kube nomuzwa wokuthi konke kuyingxenye yomkhankaso wokhetho.  Kube sekuqhamuka umbuzo othi pho Omdala uzibandakanyelani namaqembu noma osopolitiki ngalesi sikhathi? 

Umlando omdala 

Impendulo yalokhu ilele emlandweni woBukhosi nepolitiki nokuwumlando omude.  Ngokomlando wokulwela inkululeko kuleli uBukhosi yibo bokuqala obabhekana nabaphangi nabahlaseli bezizwe. Izimpi nje ezabakhona phakathi kwabadeshi (abaDashi) neziNkinsimane (amaNgisi) zabe ziyingxenye yomzabalazo waboHlanga. Lesi sigaba lapho uBukhosi babe busekhaleni lempi sibizwa njengesokuqala. Lesi sigaba siphele ngonyaka we-1906 nekuyilapho kwaba neMpi Yemali yaMakhanda eyabe ithinta uBukhosi, uMamonga woSuthu iNkosi uDinuzulu  kanye neNkosi yakwaZondi  uBhambatha namanye. 

Kwathi ingaphela lempi kwabe sekuqala isigaba sesibili nesabe siholwa ngosopolitiki kusuka ezinhlanganweni ezincane ezifana neFuna aMalungelo kwaze kwaba khona enkulukazi i-South African National Native Congress le esingu ANC namuhla. Aboholi bangaleso sikhathi be ANC okungo Dkt uPixley kaSeme noMafukuzela, uJohn Langalibalele Dube baba nobuhlankani bokuthi ekusunguleni i-ANC bangaqheli kubaholi besigaba sokuqala somzabalazo. Kwaba yilesi sizathu i-ANC yenza iNgonyama uDinuzulu uMengameli ngokuhlonishwa (Honorary President).

Akugcinanga lapho, indodana yeNgonyama uDinuzulu uMaphumzana owaziwa kakhulu ngelika Solomon yena wabumba uhlaka olwalubizwa ngeZulu Culural Movement. Yize loluhlaka lwabe lungabhalisiwe njengeqembu lepolitiki kepha umbuso wangaleso sikhathi wabe ungahlalisekile kahle ngalo ngoba ngokwawo uma lolu hlaka lungeluswa lwalungahle lugovuze isizwe esikhulu kunazo zonke eNingizimu Afrika – uZulu. Bukhona ubufakazi bokuthi abaholi bangaleso sikhathi bepolitiki babexhumana neSILO uMaphumuzana, bethatha nezeluleko. 

Kwenzeka okufanayo nangesikhathi sokubusa kweNgonyama uBhekuzulu, amaqembu ezombangazwe esevalwe imilomo. Abaholi abafana noMahlathi uChampion babexhumana neNgonyama uBhekuzulu. Ngesikhathi sikaBhejane amaqembu esevulwe imilomo alikho iqembu elalingafuni ukuziveza komkhulu. UMengameli we-ANC uMandela ubezifikela yena siqu koMdala kuthi uMntwana wakwaPhindangene owayengumholi we-Inkatha Freedom Party (IFP) ube yisandla sokudondolozela kweSILO njengoba ayebuya abe nguNdunankulu waso nesizwe. ISILO esidala sivakashelwe nangama qembu abelungu njenge Democratic Alliance eyafika Osuthu iholwa nguMnu uMaimane noMnu uZwakele Mngcwango. Laba baholi bafika nje balandela ithimba likaKhongolose elabe liholwa nguMengameli uRamaphosa. 

See Also

Elinye iqembu elake latheleka kwaLinduzulu yi-Pan African Congress of Azania izozethula iholwa nguSobaba uMogoba noMnu uJoe Mkwanazi. I-National Freedom Party kaNkz okaMagwaza Msibi nayo yazethula eBhubesini eseliNyandezulu, uBhejane. 

Cishe iqembu lokugcina ukubona uBhejane kube yi-Economic Freedom Fighters ( EFF) etheleke kwaLinduzulu iholwa nguMnu uMalema. 

ESilweni esiseSihlalweni nakhona aseqalile ukutheleka amaqembu. Kwaqala nge-ANC iholwa nguNobhala Jikelele wenhlangano uMbalula. Kulandele Inkatha Freedom Party (IFP) iholwa nguMhlonishwa uHlabisa. Kuthangi lokhu bekukhona uMalema nezitoyitoyi nokuvale ubuholi be Democratic Alliance (DA) buholwa nguMhlonishwa uRogers obezobhula amazolo okuza komholi weqembu ezinsukwini ezingengaki. 

Kuyo yonke lemihlangano oyiISILO kachemi namuntu sethula nje inkulumo eyakhayo netshala ubunye.  Ukuzokotha ISILO nokuyinto engemfihlo njengoba yenzeka obala nje kwabepolitiki kusuke kunehloso- umlayezo uya kuZulu uthi njengeqembu elithile simi nani. Lokhu kwejwayelekile ngoba alikho iqembu elingaba yisiwula sokuziqhelelanisa nobuholi obuhlonishwa njengoZulu nobunabantu abaningi ngokwesibalo ezweni. Lokhu kusondela kosopolitiki eSigodlweni akuzukuphela ngoba kuyisithako kwipolitiki nempilo yakuleli. Kanjalo noyiSILO uyohlala engubaba wabo bonke. 

Scroll To Top