Now Reading
UHulumeni unesandla odungunyaneni lwakwaMbuyazi
Dark Light

UHulumeni unesandla odungunyaneni lwakwaMbuyazi

Namuhla ziyisi-6 kuZibandlela ngowezi-2018 kwangena icala elingunombolo CCT 285/17. Leli cala labe liqashelwe ngabehluleli abalishumi eNkantolo yoMthethosisekelo. Kubehluleli kwabe kukhona uMogoeng CJ, uBasson AJ, Cameron J, uDlodlo AJ, uFroneman J, uGoliath AJ, uKhampempe J, uMahlantla J, uPetse AJ noTheron J.

Leli cala eliqoshwe emabhukwini enkantolo ngokuthi: Mkhize N.O v Premier of the Province of KwaZulu-Natal and Others (2018) ZACC50, labe lithinta umfelokazi uSithembile Valencia Mkhize (ummangali nowayefake izicelo). Okwabe kumele baphendule nguNdunankulu wakwaZulu Natal, uMnu uMkhanyiseni Mbuyazi, umndeni weNkosi kanye namalungu esiGungu sokuphatha kwaDepartment of Co-operative Government.

Udaba olwabe lusezithebeni zenkantolo kwabe kuyizinqumo ezehlukene nezithinta umufi iNkosi uZwelibhekile Sibusiso Mbuyazi eyadlula emhlabeni mhla ziyisi-7 kuNtulikazi ngowezi-2012. Lapha uMaMkhize wayekhulekela ukuthi inkantolo ichithe izinqumo zangaphambilini zezinkantolo ezincane nezabe zimkhipha abe ngumkhulumeli womyeni ongasekho nowamafa endodana yakhe athi yiyo ekugcineni eyoba yiNkosi yesizwe. Kulokhu iNkantolo yoMthethosisekelo yamvuna.

INkosi uZwelibhekile (umyeni kaMaMkhize) wayethathe kwiNkosi endala uMtholeni Mthiyane Mbuyazi nowadlula emhlabeni mhla zingama-22 kuNhlangulana wezi-2005. Umndeni, (abakwaMbuyazi) wabikela uNdunankulu noMnyango ukuthi wabe uqoke indodana yeNkosi endala kulandelwa uSection 19(1) of the KwaZulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act 5 (Act). UNdunakulu okwabekunguDkt uZweli Mkhize walamukela igama likaMnu uZwelibhekile njengeNkosi yesizwe nowathatha isihlalo kusuka ngoMandulo wezi-2006. Nokho akuphelanga sikhathi singakanani kwaba nomsindo njengoba enye ingxenye yomndeni yabe isinelinye igama kwesokuba yiNkosi. Umndeni waqoka ungoti wolimi lwesiZulu uSolwazi uLangalibalele Mathenjwa ukuba aphenye ukuze kuphele umsindo. Nembala uSolwazi uMathenjwa wenza njalo wakhipha umbiko nowaphakamisa ukuthi uMnu uMkhanyiseni Mbuyazi nongummangalelwa wesibili ecaleni elaliseNkantolo yoMthethosisekelo ukuba aqokwe njengeNkosi yesizwe. Isiphakamiso sikaSolwazi uMathenjwa samukelwa wuNdunankulu nowabe esephuca isitifi keti iNkosi uSibusiso wasinika uMnu uMkhanyiseni njengeNkosi entsha

Kwabanye ukukhuluma kwaqala lapho ngoba uHulumeni ngokuthatha iseluleko sikaMathenjwa kubonakale sengathi wabulala esakhe esasihambisana nomthetho wokwamukela nokukhipha isitifi keti kumuntu osuke eqokwe ngumndeni. Okuyinqubo ejwayelekile noHulumeni ahlale ezishaya isifuba ngokuthi uyayilandela ngukuthi loyo osuke esenikwe isitifi keti usuke nasohlelweni lwesintu oluthinta ISILO okuwukuthela amanzi.

Kuyaphikisana-ke ukukhuluma ukuthi ngesikhathi eqoka uHulumeni enika isitifi keti uZwelibhekile Sbusiso Mbuyazi wayeyilandelile yini le nqubo. Kuphinde kube nombuzo ofanayo uma yena uHulumeni eseshaya ungqimphothwe isitifi keti esesinika uMkhanyiseni Mbuyazi ngokulandela izincomo zikaSolwazi uMathenjwa. Okunye okuphinde kwenze uHulumeni asolwe wukuthi usebenzisa uSolwazi uMathenjwa nje kuneKhomishini ebhekelele izindaba zemibango yoBukhosi nokushiya imibuzo ngokuthi amandla kaSolwazi uMathenjwa njengongoti wolimi ayalingana yini naweKhomishini. Isipikili sokugcina abagxeki bakaHulumeni abami kuso ngesokuthi uHulumeni kulolu daba lakwaMbuyazi olungenhla ube esebeka umuntu osebenza samlawuli. Ngokwenqubo yesintu obambayo usuke ebambele inkosi eyaziwayo nevunywe yinhlabathi kanye nayiSihlalo. KolwakaMbuyazi njengoba ibhixene nje akekho ongathi ubanjelwe nokwenza ukuma kwalo okuthiwa uqokwe uHulumeni kungazeki ukuthi uyiliphi.

ElaboHlanga lithinte uSolwazi uMathenjwa ozwakale exwaya uma ebuzwa ngokumbandakanyeka kwakhe kule nzukayikeyi yakwaMbuyazi. USolwazi uthe: “Ningihluphelani kodwa? Yini nifune ukwazi lolu daba. Kungcono uthinte aboMnyango ngoba zonke izinto eziphathelene nalo zedluliselwa kubona. Into eyafi ke yangixaka ukuthi sengiwulethile kubo (aboMnyango) umbiko ngemuva kokuba sengikhulume nomndeni, babuye bajuba omunye umuntu bathi akakhulume namanye amalungu omndeni. Angisangene kulolu daba ngoba selwabuya nasezinkantolo nje.”

Ebuzwa ukuthi walusingatha kanjani udaba lombango woBukhosi engungoti wolimi lwesiZulu, hhayi woMthetho wesiNtu, uphendule wathi: “Yimfundiso yabasentshonalanga leyo enifundise kanjalo. Umuntu ongungoti esiZulwini akuvimbi ukuthi asabalale kwezinye izinto ezithinta amasiko, imvelaphi, inhlalo yesiNtu nokunye. Ngaqokwa ukuthi ngisingathe lolu daba ngolwazi lwami ezintweni ezithinta isiNtu, ” kusho uSolwazi ogcizelele ukuthi kwaqokwa omunye umuntu ukuthi aqhubeke nophenyo lombango engasekho yena ngakho akuxinwe abomnyango ngemibuzo hhayi yena.

Akukhona okokuqala amathimba namakhomishini ajutshwe nguhulumeni afi ke achithwe ezinkantolo. Leli phephandaba kulamasonto amabili likhiphe udaba oluthinta umndeni wakwaMzulwini lapho inkantolo yabuyekeza okwabe kushiwo yikhomishini. Kanti ngesonto eledlule sikhulume ngodaba oluthinta umndeni wakwaNgubane eMsinga nokuyilapho kuvele umbiko wekhomishini ongakavezelwa isizwe esithintekayo. Konke lokhu kushiya imibuzo ngokusebenza ngokukhululeka kwamakhomishini kanye nolwazi lwalabo abasuke beqokwe ukuba bawahole.

Amavenge kuthiwa yiwo acijise imikhonto Ngokuthola kwelaboHlanga akubona uBukhosi kuphela obubangwayo. Okunye okuvelayo wukuthi okucijisa imikhonto lapha ngamavenge asezikhwameni ezimbili iMbonambi Community Development Trust kanye neMbonambi Community Public Benefi t. Kulezi zikhwama kuvela nokuthi imayini iRichards Bay Mineral (RBM) engaphansi kwabakwaRio Tinto iyaphosa nabanye bayaphosa kuzo.

Umbiko wangowezi-2013 waveza ukuthi kwaba nesivumelwano phakathi kwabakwaRBM nesizwe nokwabe kuphatha imali eyizigidi ezingama-R66 yokubuyiswa komhlaba. Eminye imiphakathi emithathu kuyo le ndawo kwabikwa ukuthi yabe ithola izigidi ezi-R3 ngonyaka kusuka ngowezi-2019 kanye nezigidi eziyi-R17.5 okwabe kungezokuthuthukisa umphakathi. Izigidi zemali zisabambekile ngaphansi kwenkantolo ngenxa yombango.

UNdlunkulu weNkosi uMaMkhize namanye amalungu omndeni selokhu kwathi nhlo bathi lolu daba lungalanyulwa yiSILO ngoba vele luwudaba oluthinta umthetho wesintu. “Lolu wudaba oluthinta izinto zesintu namasiko. Kwakufanele kwasekuqaleni luxazululwe ngaleyo migomo,” kusho uNdlunkulu. UHulumeni Wesifundazwe wangenelela wasusa esikhundleni ngaphandle kokulandela inkambiso yomdabu umyeni wami ongasekho. Yilokho okwenza ngaya enkantolo ukuyophikisana nalesi sinqumo. Ngiyosamukela isinqumo kuphela uma kulandelwe inkambiso yangokwesiko futhi neSILO siyingxenye yaleso sinqumo”, kusho uMaMkhize ngaleso sikhathi.

Ngonyaka owedlule uhlangothi olweseka uMaMkhize lube yingxenye yomhlangano lapho Omdala ebebize khona imindeni ebangayo. AbakwaMbuyazi bakusho konke phambi kweSILO. Basola owayenguNdunankulu wakwaZulu-Natal, uMnu uWillies Mchunu noMphathiswa uMaDube Ncube ababekhona ukuthi ukwenza kwabo kuxova umndeni nesizwe. Babasola ngokuthi bafake ‘umlawuli’ nokuyinto engahambisani nomthetho wesintu.

See Also

Omunye womphakathi nokho onxuse ukuba igama lakhe lingadalulwa ekhuluma nelaboHlanga uthe: “Ngoba nina niyakwazi ukuphenya ake niphenye izinkontileka ezikhona kusuka kweyokudla nakonogada nibone ukuthi ngeke yini kuthinteke nezikhulu ezikuhulumeni. Uma ungakutholi lokho ngiyokhipha inkomo”.

Ulaka selukapakele nakwaRBM Ukucija kwemikhonto emphakathini sekuphoqe ukuthi iRBM imise umkhiqizo. Lokhu kulandela ukudutshulwa kwamabhasi akade ethwele abasebenzi kanye nemibhikisho. Ukumiswa komkhiqizo kubukeka kungeke kuphazamise umphakathi ozuza ngandlelaningi ngobukhona bemayini kuphela kodwa futhi kuzolimaza nomnotho wendawo kanjalo nowesifundazwe.

Le mayini yakwaRBM ikhokha izigidigidi ezibalelwa kwezi-R 4.8 ngohlelo lokuthola impahla, nezinye izigidi ezingama-R360 emphakathini. Khona lapho ukuma komkhiqizo kuzothinta umsebenzi wezigidigidi eziyisi-R6.7 zokukhulisa imboni.

AbakwaRBM baqashe abantu ababalelwa ema-500 okubalwa izisebenzi nabezinkontileka. Ekhuluma ngesinqumo sokumisa umkhiqizo uMnu uBold Baatar oyisikhulu esiphezulu kule mayini uthe ukumisa umkhiqizo kumayelana nokuphepha kwezisebenzi nokuqinisekisa ukuthi isimo sibuyela kwesejwayelekile.

INkantolo yoMthethosisekelo yanquma ukuthi uMaMkhize UMnu uLennox Mabaso okhulumela uHulumeni wesiFundazwe uthe uyalwazi udaba lombango wakwaMbuyazi kodwa wathi akakezwa ngesinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo.

“Engikwaziyo ukuthi iNkantolo yathi udaba alubuyele emuva luyoxoxwa ngumndeni.” Ukungaphenduli kukaMntungwa kwemuke abafundi ukuqonda osekwenziwe nguHulumeni selokhu kwaphuma isinqumo soMthethosisekelo. UMnu uMabaso uthunyelelwe ubhalonyazi olunemibuzo yokuqinisekisa ukuthi iNkantolo yoMthethosisekelo seyaluphothula udaba. UMntungwa (uMabaso) akabange esabuyela kwelaboHlanga.

Scroll To Top