Now Reading
Abokufika baba yinkinga emazweni abafikela kuwo
Dark Light

Abokufika baba yinkinga emazweni abafikela kuwo

Njengamuphi uMengameli nesigungu, nabasePhalamende abangahlala phansi dekle, ezokuphepha kwezwe nomphakathi kusengcupheni, bethi bakhathalele abavoti.

Kuyovela ukuthi okwenzeka eNingizimu Afrika, abamhlophe nezinye izinhlanga banesandla ngesinyelela. Sekusezinhlakeni zobunhloli nezokuphepha ezweni.

Zibuze ukuthi kwenzeka kanjani ukuba kube nabantu bakwamanye amazwe abasebebaningi, behlala ngokungemthetho kusukela ngowe-1992.

Nokho ngeke ngenabe kakhulu ngoba siyakwazi sonke. Xukuza ugebhezi, uhluze, ucubungule, uhlaziye, ucakule, uhlakule ngempela nawe ukuthi ngabe kunjalo.

Kodwa, kuyavela emlandweni nakweminye imithombo yolwazi eshalazelwayo noma abayishalazelayo, ngamanye amazwi ukuthi kwenzeka. Bese kubikwa noma kubhalwe ngabemithombo yezindaba eyahlukahlukene nabanye sengathi kuqala ukwenzeka lapha eNingizimu Afrika.

Kuzokhumbuleka ukuthi kwakungowe-1992, izwe lisabuswa ngamaBhunu ngaphansi kobuholi bukaMnu uFW de Klerk, ukuthi kwakusewona amaBhunu ngobuningi kuSouth African Defence Force esasithi uMsadafu, ayeqaphe kakhulu emingceleni yezwe.

Kwake kwaba nohlelo kuthelevishini, kuChannel Two engangingalunakanga isihloko salo ngowe-1999. Lapho iBhunu elalingumkhuzi wamasosha, lathi babengasayiqaphile ngamehlo okhozi imingcele yezwe. Basebeluthambisile nocingo lukagesi ngoba iNingizimu Afrika yayingasenabo ubutha namazwe angenhla kwayo. Kanti yayisishabalele nenqubo yobukhomanisi emhlabeni.

Kwakuyimfihlo yamaBhunu yokuqhatha aboHlanga ngokuxegisa imingcele kusaqaphe wona. Ayazi ukuthi aboHlanga abasheshi ukunaka. Iphutha lethu siqale ukunaka emva kowe-1994, izwe selingaphansi kobuholi bukaMnu uNelson Mandela.

Kube nezinkulumo ezaziwayo namanje ukuthi abanye abakuHulumeni, abasezikhundleni eziphezulu bayizigebengu, bayazuza ngokuxega kwemingcele yezwe. Sekuwumlando ukuthi omunye wongqongqoshe wamaphoyisa wadlula emhlabeni kade eboshelwe ubugebengu.
Nokuthi abanye ku-ANC, abagcina sebesePhalamende, basibulala, bephakamisa ukuba amaphoyisa angabe esaqeqeshwa ngokwamaPlatoon, eHammanskraal, ePitoli. Amaphoyisa ngaphezu kwalokho ayebuya eqeqeshwe kwezobusosha, eqatha.

Iphoyisa lalibuya nezithombe ezintathu. Esokuqala ligqoke izingubo zokuziqeqesha, ligqoke inyunifomu yobuphoyisa kanye neyobusosha. Kwakwenza lilungele zonke izimo. Abayicabangisise le nqubo.

Izizathu zezokuphepha ngokusanda kwenzeka e-United States of America, (USA) kuhlanganisa ukuxoshwa kwabaseHaiti ngesikhathi sikaMengameli uJoe Biden, ngowezi-2021. Nangenkathi kaMengameli uDonald Trump, kwaxoshwa kwanqatshelwa abaseNigeria nabamanye amazwe ngowezi-2018.

Ukungaziphathi kwababhaci bakwamanye amazwe kwaphoqa oMengameli basemazweni ababekuwona baqinise isandla somthetho wezwe. AbaseZimbabwe nombutho wezempi iZimbabwe National Liberation Army, iZanla, yeZanu-PF, eyayiholwa nguRobert Mugabe, bayikhotha imbenge yomile kuKenneth Kaunda namasosha akhe eZambia ngowe-1975.
Amasosha kaKaunda adubula, alimaza abeZanla ababengaziphethe kahle ezinkambini.

Bathumba umkhuzi uMnu uJosiah Tongogara wabahlula. Amasosha ayembopha owokufika owayengekho ezinkambini. Wayeqamba amanga athi “Ubeyothenga kwa-OK”.
Kwaphoqa iZanla ukuba iyobhaca eMaputo ngaphansi kweso lokhozi lwababebheke ezokugcinwa komthetho eMaputo. Kwakungekhona kwampunzi edla emini. Babekwazi ukuthi kwakuzodelelisa ezokuphepha zingabinasithunzi.

Umbhali u-Elias Masilela wencwadi, iNumber 43 Trelawney Park KwaMagogo @ 50 Years, uyakubalula ukuthi eSwatini kwashicilelwa ephephandabeni, iThe Swazi Observer, mhlaziyisi-8, kuMbasa we-1984, ngoNdunankulu uBhekimpi Dlamini.

UBhekimpi waqwashisa amaSwati ngezigebengu ze-ANC ezazicanasa emini kwabha. Wathi azidudulwe ngaphandle kwezwe zimuke namanzi. Ngenxa yokugcwala abokufika abehlukene ababeyizigebengu. Bayikhotha imbenge yomile.

See Also

Kwathi uKofi Busia owayenguNdunankulu waseGhana waxosha abaseNigeria ababebalelwa esigidini nengxenye ababefike ngokungekho emthethweni ngowe-1969. Kwaphinda eGhana kwaxoshwa abaseNigeria ngowezi-2018 nangowezi-2019. Ngaphansi kukaMengameli uNana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Kwathi iZambia yaxosha ababefike ngokungekho emthethweni, ngenkathi kwehla izinga lentengo yekhopha eyayikhiqizwa ezimayini iCopper Belt ngowe-1975. Ingani abaseZambia base bephelelwe imisebenzi ezimayini zikaHulumeni wakhona.

Siyathola naseNigeria bexoshana bodwa mzukwana wodungunyane olwabizwa ngempi yomkhaya yaseBiafra ngowe-1967.

Ngeminyaka elandelayo uShehu Shagari owayenguMengameli, waxosha abokufika eNigeria, ababeyizigidi ezimbili ababefike ngokungemthetho, ingxenye yabo kwakungabaseGhana ngowe-1983. Wayebasola ngokuphela kwemisebenzi nangobugebengu.

Kwaba uMengameli uGeneral uMuhammadu Buhari, waxosha nababesemthethweni eNigeria ngowe-1984. UMengameli, uGeneral uMuhammadu Buhari wayeseNingizmu Afrika, ekuthelevishini noMemgameli uCyril Ramaphosa ngowezi-2018. Wathi abaseNigeria abaziphathe kahle. Mzukwana kwakuxoshwe abokufika ikakhulukazi izigebengu nabafike ngokungekho emthethweni.

Kwacweba iziziba kwabasemagunyeni, kwabasePhalamende, kosopolitiki, kumphakathi nabagqamile ezweni, izinyane lemvubu lidliwa ingwenya. Abokufika babeshaya, okwakuwukubukela phansi amaphoyisa eGauteng ngowezi-2018. Umphakathi wangakuthatha ngokuthi kwakuyisenzo sokubadelela.

Amanye amaphoyisa nomphakathi kwakunokudayisana kwabezizwe njengokugwazisa nokugwazelwa ngemali. Kuthunaza wonke umuntu nabasezinhlakeni zokuphepha kwezwe
Kunabaxwayisa abesifazane abathandana nabokufika ekubeni abesifazane bakhona bengamqomi owesilisa waseNingizimu Afrika.

Scroll To Top