Now Reading
U-Eskom uzokhipha i-ANC emandleni?
Dark Light

U-Eskom uzokhipha i-ANC emandleni?

Isineke sabantu sesiphelile nasezindaweni zaboHlanga lapho leli qembu lesekwa khona kakhulu.

Esikhathini esingaphansi konyaka iNingizimu Afrika izoya okhethweni lukazwelonke. Kulolu khetho kulindeleke ukuba abantu bakhethe phakathi kwezinto ezimbili; ukunika inhlangano ebusayo i-African National Congress (ANC) elinye ithuba.

Ngakolunye uhlangothi abavoti kumele banqume ukuthi ngabe induku (uhulumeni) bayinika elinye iqembu noma amaqembu. Njengoba futhi kulindelekile, amaqembu azokwethula imikhankaso yawo nayilapho ezokwethula khona izethembiso. Kulezi zethembiso zamaqembu aqhudelanayo kunohlu lwezinto ezahlukene, kusuka ekwakhiweni kwezindlu, ukuhlinzekwa kwamazi nengqalasizinda namathuba omsebenzi.

Iqembu elibukeka lizobe lingaphansi kwengcindezi yi-ANC. Ekuthuleni umkhankaso walo nasekunxenxeni abavoti kumele lichaze ukuthi yini lena elizoyenza uma linikwa ithuba ekubeni selehluleke iminyaka engama-30 lisemandleni. Lengcindezi izwakele ngesikhathi uMengameli weqembu uRamaphosa ebhoka ekhahlela ngesikhathi ethula umkhankaso weqembu eDobsonville.

Lapha uRamaphosa uthe: “Iningi labantu lihubhuza amanga lithi uKhongolose kawenzanga lutho. Abantu bakithi bayazi ukuthi uKhongolose ubenzeleni. Yibo abangofakazi emisebenzini kaKhongolose.

Yibo (abantu) abaziyo ukuthi umsebenzi uyaqhubeka kanye nalokho esesikuzuzile,” kusho uRamaphosa.

Lamagama kanjalo nokuqala manje umkhankaso kukhomba ubunzima leli qembu elibhekene nakho ekwedluliseni umyalezo othi izinto ziyenzeka noma ekutheni ukhona umehluko kuleminyaka engama-29. Phezu kwakho konke kukhona i-ANC engekubalekele nokungahle kuyimise kabi-udaba luka Eskom nokucima kukagesi. Lapha leli qembu libukeka libhekene nenkanankana njengoba wonke umuntu kuleli esedlule ekukhathazekeni ngalesi simo kepha abantu sebeqala nokudinwa.

Umnotho wezwe selokhu waba ngaphansi kwengcindezi yokucima kukagesi kusuka ngowe-2008 ngenxa yokuthi inkampani ephehla ugesi i-Eskom iyehluleka ukugcina iziphehli zayo zisesimweni ngenxa yokuthi sezindala futhi azisanakekelwa ngendlela. Ukunqanyulwa kukagesi zinsuku zonke kudla imali efinyelela ezigidini ezingama-R899 ngosuku, kukhinyabeze nomnotho njengoba kubhekeke ukuba ukhule nge-0,3% nonyaka, ngokusho kweSouth African Reserve Bank. Kuleli sonto nje ukucima kukagesi kube sesigabeni sesithupha nokusho ukucima kwawo amahora amaningana. Yize lesi simo sizwela ezimbonini nasemadolobheni kepha kusezindaweni zakobantu lapho isimo sisibi kakhulu. Kukulezi zindawo lapho abavoti abaningi be-ANC bevela khona.

Ekhuluma muva nje uMnu uPanyaza Lesufi onguSihlalo wesiFunda iGauteng nayilapho i-ANC ngokomlando inabalandeli abaningi boHlanga elokishini elikhulukazi kuleli iSoweto uthe uma iqembu lakhe lingayilungisi ekagesi liyodonsa kanzima okhethweni.

Ekhuluma ngoNtulikazi kophezulu loyo onguNgqongqoshe obhekele udaba lukagesi, uKgosientsho Ramokgopa wathi iqembu lakhe selenze okukhulu ukulungisa inkinga kagesi: “Kuyangijabulisa ukusho ukuthi kuningi esesikwenzile okuyinqubekela phambili. Njengoba ngike ngasho, ngigcina ukufika lapha sasinamandla kagesi angaphezudlwana kwama-48%, kodwa manje izinto ziya ngokuba nconywana ngoba sesinamandla kagesi angama-60%,” kuphetha uNgqongqoshe.

Iwephi?

Lenkulumo ibukeka ingasho lutho uma uzwa ukukhala kwabantu kwansukuzonke ngokucima kukagesi. Okwaleli sonto khona kwedlule. Echaza ngokuthi inkinga bayibona kuphi kulokhu uRamakgopa uthe: “Njengethimba sibone ukuthi okunye okuyimbangela yokuthi sizithole sikulesi simo njengezwe okungukufadalala kokukhiqizwa kwamandla yingoba asizange sigcine isibophezelo sokulungisa iziphehli njalo, sigudlukile kulokho esabe sizibophezele ukukwenza.”

Uqhube wathi: “Okunye okunomthelela nokungamaqiniso ukuthi nesimo sezimali sakwa- Eskom sasingesihle, ngesikhathi kwenziwa ucwaningo lwamabhuku kwaba khona ukunyanyalata. Kwaba kuncane okwabe kuhlinzekelwe ukugcina iziphehli zisesimweni. Futhi obekulokhu kwenzeka ngokuqhubeka kwesikhathi ukuthi iziphehli bezisetshenziswa ngokwedlulele zinganakekelwa, kungalandelelwa nokuthi zagcina nini ukulungiswa, zagcina zibhajwe kweziludlayo,” kusho uRamokgopa.

Kucwaningo lwakamuva obelwenziwa ezinkundleni zokuxhumana nolwenziwe ngabakwaBrandMapp-Silvertone kuvele ukuthi:

Abantu abalinganiselwa kuma-85% ababambe ingxenye kulolu cwaningo sebelahlekelwe yithemba ngekusasa lezwe ngenxa yokunqanyulwa kukagesi Abanye abangama-85% abangaphansi kweminyaka engama-35% bacabanga nokulifulathela leli lizwe.

Abangama-72% abaphendulile bathi ukunqanyulwa kukagesi kuyiphazamise kakhulu impilo yabo emsebenzini, ikakhulukazi uma kuziwa ngakumkhiqizo.

Ingxenye engama-61% yabantu abaphendulile ithi isiqome ukusebenzisa amakhandlela.

Odabeni luka-Eskom i-ANC kuzomele ikhethe amagama ngoba izindlebe zabantu kazisalindele incazelo kepha sezilinde izixazululo. Sebebekezele kwenela njengoba isimo sikagesi sesiphazamisa hayi kuphela umnotho, kepha nempilo yansuku zonke. Ekukhetheni amagama i-ANC kuyomele ikhulume iqiniso lonke ngalenkinga bese ikushiya kubantu ukuthi bathini- ngevoti.

U-Eskom udlavuza umnotho nempilo kobantu ngokucima ugesi

AboHlanga bakhala ngokuthi bajeziswa kabili, basola uKhongolose ngokomlando wakuleli izindawo zakobantu lapho iningi laboHlanga lihlala khona labe linganakiwe. Lokhu kwabe kwenziwa ngabomu kwaze kwaqoshwa nemithetho eyabe iqinisekisa ukuthi izindawo lezi kazisukumi.

Kusuka ngalezo zikhathi bazabalazile aboHlanga bakha amabhizinisi abo, bafundisa izingane zabo bazakhela nemizi. Kubo uhulumeni omusha bekunethemba lokuthi uzobafukula ukuze babengcono kwazise unguhulumeni owenziwe ngamadodana namadodakazi abo.

See Also

Onke lawa maphupho abukeka eshabalala njengoba umnotho wasemalokishini ufadalala. Ukusola okukhulu kuku-Eskom oqeda ugesi nsukuzaphuma nokuyisimo esigcina sihlukumeze ukugeleza komnotho wendawo kanjalo nempilo yansuku zonke. Ucwaningo lakamuva nolwenziwe ngabakwaTownship Entrepreneurs Alliance bebambisene nabakwaNedbank luthole ukuthi aboHlanga kulezi zindawo baphandle manxa kufika kumabhizinisi.

Ucwaningo lolu olwenziwe ngoNhlolanja kubanikazi bamabhizinisi asakhasayo kuzwelonke abangama-200 beluhlose ukuthola umthelela wokucima kukagesi. Iningi lalawa mabhizinisi asebenzisa ugesi kuthi lapho ucima babe nenye indlela yokuwugcina ukhona.

Okuvelile wukuthi iningi lawo liphoqeleka ukuba livale noma lehlise umkhiqizo obekusho ukuphela kwamatoho kubantu. Ekhuluma ngalokhu uMsunguli weTownship Entrepreneurs Alliance, uMnu uBulelani Balabala wathi: Ingxenye engama 66% yamabhizinisi yaveza ukuthi kukhona imisebenzi esiyinqamulile ngenxa yokunqanyulwa kukagesi.

Amabhizinisi amancane angaphezu kwama-60% ayakumisa ukusebenza uma kunqamuka ugesi,” kusho yena. Uphinde waveza ukuthi lesi simo sidala ukhwantalala kosomabhizinisi.

ElaboHlanga lithola izikhalo ezahlukene kubafundi ezindaweni zakobantu. AboHlanga lapha bakhala ngokuthi bajeziswa kabili, kuphela ugesi ngenxa ka- Eskom bese kulandela obunye ubumnyama okuthatha kwezinye izindawo usuku lonke. Elokishini iChesterville, KwaMakhutha kuze kuyoshaya e-Adams Mission ugesi uphela ngendlela engaqondakali.

Ngosuku langoMgqibelo esiphuma kuwo eChesterville waphela kusuka ngele-12 kwamabili wabuya ngeSonto ezintatha kwenzinye izingxenye. NgoLwesine kuthiwa sekuyaziwa ukuthi uphela usuku lonke nakhona uke ungabuyi ubuye ngakusasa kungabi ndaba zalutho. KwaNyuswa oBothas Hill ugesi uphele ngehora le-9 ngoLwesithathu elaboHlanga lishicilelwe ungakabuyi kwezinye izingxenye.

UMnu uLucky Masuku waKwaMashu uthe: “Mina ngilandela uKhongolose usasekudingisweni. Yimi engangihambisa ivangeli lawo lwempilo engcono ezayo. Lokhu osekwenzeka manje kungenza ngizibone ngiyisithutha. Emalokishini anjengwaKwaMashu ugesi ucima noma nini, ucinywa ngu-Eskom ucinywe nangumasipala. Angiziboni ngiqhubeka nokuhambisa ivangeli likaKhongolose, ivangeli lamanga,” kusho yena.

Amagama kaMasuku ahambisane nalawo ashiwo owayengumengameli we-ANC uMnu uMbeki nothe ngesikhathi ebuzwa ukuthi uzoyikhankasela yini lenhlangano.

UMbeki kulokhu uphendule wathi: “Kuningi okungahambi kahle nokungalungiswa. Angikwazi ukuya kubantu ngiyothi kabavotele abantu abenza izinto ezingalungile,” kusho uMzizi.

Ebhekise entsheni yakuleli nayinxuse ukuba isebenzise ilungelo layo ivote, uMbeki uthe intsha kumele iyibuze i-ANC ukuthi kungani kumele iyivotele: “Uma ngifika kubantu abasebasha ngibatshela ukuthi ngicela bangivotele kumele bangibuze ukuthi kungani.

Sidinga ukubona into ebambekayo ukuze sikwazi ukukuvotela. “Kumele uyobuza uKhongolose ukuthi kwenzekeni kule minyaka eminingi edlule, yini ezokwenza ngikuvotele. Intsha kumele iqhamuke nemibuzo enjengalena. Kumele kube
yiyo ehlahla indlela yekusasa lezwe,” kusho yena.” – nguMfo waKwaNomajalimane

Scroll To Top