Now Reading
Ukwanda kwebutho leBRICS kungaqeda ubucelankobe
Dark Light

Ukwanda kwebutho leBRICS kungaqeda ubucelankobe

Ekusungulweni kwayo izinhloso azikaze zibe yimfihlo. Lawa ngamazwe akhe uhlaka olubizwa ngeBRICS nahlanganisa iBrazil, iRussia, i-India, iChina kanye neNenigizimu Afrika. Zisuka nje abaholi balamazwe baba nombono wokuthi umnotho womhlaba umi lukeke, uvuna amazwe asentshonalanga. Lokhu bakubona njengenkinga ezokwenza amazwe abo kanjalo namanye emhlabeni ezohlala engokhangezile.

Unoxhaka omkhulu bawubona ezinhlakeni zezimali okuyiWorld Bank ne-International Monitory Fund (IMF). Kanti omunye bawukhomba ohlelweni lweDollar laseMelika nokuyilo elisetshenziswa emhlabeni manxa kuhwetshwa. Kuleminyaka lelibutho labunjwa sekukhona osekwenzekile nokuyizinkomba zokuthi lezi zinto ezaqapheleka kuqalwa ziyalungiswa.

Izolo umhlangano waloluhlaka obanjelwe eNingizimu Afrika unqume ukuba lande ibutho kungene namanye amazwe; yi- Argentine Republic, The Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, kanye ne-United Arab Emirates.

Ngokukhula kwamazwe uma sekuhlanganiswe inzuzo yemikhiqizo yalamazwe ehlangene imi kuma-36% umhlaba wonke; nabantu abangama-47 wamaphesenti umhlaba wonke.

Kulamazwe amasha azoba yingxenye yeBRICS kubukeka kube nobuchule ekuqokeni. Ngokufaka amazwe ama-Arabhu kusho ukuthi uwoyela omningi emhlabeni uzoba ngaphansi kweBRICS. Ngakolunye uhlangothi iChina eyingxenye yebutho kulindeleke ukuba ngowe-2030 ibe isigudluze iMelika njengezwe elihamba phambili emhlabeni nokuyonika amazwe angaphansi kweBRICS ithuba eliyingqayizivele.

Inqubo yeDollar emhlabeni

See Also

Eminyakeni engama-80, idola laseMelika yilo elidlula imali yakwamanye amazwe. Kodwa amazwe ahlangene asathuthuka aphezu kwemizamo yokuguqula izinto. Kumazwe amaningi kunomuzwa wokuthi sesifikile isikhathi sokuthi kube nezinguquko. Yilokho okwenze amazwe angaphansi kweBRICS athatha isinqumo sokuthi azoba nohlobo lwemali esebenza emazweni angabalingani ngaphansi kwaloluhlaka.

Yize ongoti benomuzwa wokuthi ukuma endleleni kweDollar angeke kube namthelela futhi kube yinto embi eMelika, uma kubhekwa umthwalo uhambisana nemali yomhlaba. Kukhona ukuvumelana ukuthi emnothweni wamazwe lapho iMelika ikhona ayisenawo amandla njengasekuqaleni. Amanye amazwe angancamela ukuthi umnotho wawo, inqubo, nemali ingalawulwa iMelika.

Isinqumo sebutho leBRICS nakanjani sizoguqula isimomazwe, indlela okuhwetshwa ngayo nangendlela amazwe lawa axhumana ngayo. Lokhu kwenzeka ngesikhathi iminotho eminingi e-Europe ingaphansi kwengcindezi nokuzokwenza kungabi lula ukuthi amelane nezinye zezinguquko ezizayo. Okunye, impi ese-Ukraine izodla imali eningi nokuzophazamisa izinhlelo zawaseNtshonalanga ngamanye amazwi isinqumo seBRICS singahle sisheshise imizamo yokuqeda impi kanjalo nokugwema ezinye izimo ezizayo nokunobufakazi ukuthi bezigovuzwa ngawasentshonalanga ngenxa yobuqhude bawo.

Scroll To Top