Now Reading
Liyakhula ibhizinisi lemfuyo likaNhleko eMzinyathi
Dark Light

Liyakhula ibhizinisi lemfuyo likaNhleko eMzinyathi

Liyadlondlobala ibhizinisi  lomlimi waboHlanga uMnu uJohn Nhleko ofuye izinkomo zobisi.

UNhleko ngokuhlala ohlala weWashbank ngaphansi kwesifunda uMzinyathi, ufukulwe uiwona uMasipala wesifunda uMzinyathi ngesikhathi ibhizinisi lakhe kucaca ukuthi kuyaphela ngalo njengoba isimo somnotho sikhombisa ukubheda.  Lo mnikazi weMjonaiza Dairy Farm, usenezinkomo ezingaphezulu kwezingama-70.

Ngokuba kwakhe nalezi zinkomo, umkhiqizo wakhe wobisi usewuphakela inkampani enkulukazi eDundee ebizwa nge-Orange Groove.

I-Orange Groove okuyinkampani engencane neze yenza imikhiqizo ehlukene yobisi okubalwa iYoghurt, ubisi, amasi nokunye okuningi.

UMnu uNhleko ngesikhathi evakashelwe ubuholi bukaMasipala obuholwa yiMeya kaMasipala uMnu Ald PMS uNgubane uthi  ukuphakela u-Orange Groove bekuyiphupho nje ebelingeke lifezeke  ngaphandle koxhaso lukuMasipala uMzinyathi.

Echaza uthi eqala lelipulazi ngonyaka wezi-2021 ubenezinkomo ezili-15 nje kuphela kwathi uMzinyathi Development Agency okuwuphiko olungaphansi kukaMasipala olwasungulelwa ukuxhasa amabhizinisi asafufusa lwamxhasa ngezinkomo ezingama-60. Lwaphinda lwamfaka ukuba abe yingxenye yabalimi abaphakela u-Orange Groove ngobisi.

“UMzinyathi ufike kimi ngesikhathi esinzima kungenzeki lutho wanginika uxhaso lwezinkomo, waphinda wangisiza ngokudla kwazo. Kuthe sengikutshalile ukudla kwezinkomo sekufanele sivune ummbila obesizokwenza ngawo uluseni waze wacishe ukoma sishoda ngemishini yokuvuma kwaphinda kwaqhamuka wona uMzinyathi wasikhulumela noMnyango wakwa-Economic Development wasithengela umshini wokuvuna. UMzinyathi awugcinanga lapho wasitakula ngeGenerator esisiza kakhulu njengoba sibhekene nenkinga kagesi ithange esigcina kulo ubisi lidinga ukuthi lihlale libanda ukuze ubisi lungavuthwa,” kusho uMnu uNhleko.

See Also

Eqhuba uthe: “Ugandaganda esilima ngawo sawunikwa wuwo futhi uMzinyathi.  Kangazi ngingathini kuMzinyathi ngibonga kuMeya uNgubane. Laba abathi loMasipala awenzi lutho basuke bekhulunyiswa ukungazi ngiswele umbhobho wokumemezela ngitshele   izwe lonke ngokuhle okwenziwa uMasipala wakithi uMzinyathi,” usho kanje uMnu uNhleko.

Omunye ophawulile uMnu uSenzo Ntombela oyisikhulu esiphezulu kwiDevelopmentAgency eMzinyathi. “Sibonga kakhulu ngethuba esilinikwe uMasipala ukuba sisize osomabhizinisi abangabodwana njengoba umasipala ubugxile ekusizeni imifelandawonye. Sizimisele ngokuthi siqhubeke nalento enhle kangaka akugcini nje ngoMnu uNhleko baningi abanye abasizakele kanti futhi baningi abasazosizakala” kusho uNtombela.

IMeya uNgubane uthe kuyajabulisa ukubona osomabhizinisi abaxhaswe uMasipala  bekhula bendlondlobala. “Baningi esibaxhasile kukhona nabanye abatshalile imifino asebephakela izitolo ezinkulukazi. Omunye oseMuden wenza amabhala. Siyafisa nentsha yethu isike iphethini kuMnu Nhleko ngoba imisebenzi kayisekho ifunde ukuzenzela imisebenzi. Siwumasipala ngeke sihlale singasondeli uma sebeqalile abantu kwakhona abakwenzayo njengoba senzile nakuMnu Nhleko,” kusho iMeya.

Scroll To Top