Now Reading
Ngokwehluka kwamazwe isiLungu basiveteza ngezindlela ezingefani
Dark Light

Ngokwehluka kwamazwe isiLungu basiveteza ngezindlela ezingefani

Babukhombisa ubumqoka bokuba nolimi lwebele lwesiLungu, esehlukile kwesase-Englang, ababengazigqaja ngaso abase-United States of America, sebezuze inkululeko kwi-England, emveni kwezimpi zenkululelo zangowe-1776. Bazigqamisa nezinye izilimi e-America kwamanye amafilimi, kepha wulimi lwesiLungu esikhulunywa yiningi e-America. 

Abase-America, bazehlukanisa ne-England, ngokukhuluma, ngokubhala, ngokuphimisa izinhlamvu zamagama, ukuqhakambisa inkululeko yolimi. Ubona ngezinhlamvu zamagama ezibhalwe ngenye indlela noma ezingekho emagameni lawo nongakuthatha ngokuthi kuyiphutha. Kadeni lokho kuyindlela yokubhala, yokukhuluma neyokuphimisa ulimi ngokwase-America. Liyadonda iphimbo, kutsheke nezindebe nxa bephimisa igama elinohlamvu-r.

Ekubeni bengayikhombisanga aboHlanga base-Afrika inkululeko yezilimi zebele, kube ngabaseNingizimu Afrika,emveni kwezingxoxo zenkululeko kwiCodesa yokuqala neyesibili.Bancamela ukuzenza amaMelikana ngokolimi nangezenzo ezehlukene ngisho nabangayanga e-America.

Kugqanyiswa nangusomlando nongungoti wezilimi e-America, ofundisa eHavard University, uSolwazi uLeo Wiener waseRussia ngokudabuka, ongumbhali wencwadi ebizwa: Africa and the Discovery of America, ukuthi aboHlanga bafika kuqala e-America ngaphambi kokufika kwabelungu. Ukuthi iningi laboHlanga lihlala eVirginia, nolimi lwase-America lunengxenye yezilimi zase-Afrika. Wabalula ekhasini lamashumi amabili nane lencwadi, ngesiqhingi iHaiti sase-Afrika, ukuthi kunolimi lwesiHaiti olukhulunywa e-America. Wafakazisa ngomqulu owabhalwa nguChristopher Columbus, uColumbus othathwa njengowafika kuqala e-America, ukuthi uColumbus waqinisekisa kulomqulu wakhe ukuthi wafika (uColumbus) e-America sebekhona abantu abamnyama namaRed Indians.

Uma ungoqaphelayo,  nowafundiswa ukufunda isichazamazwi,uyakwazi ukubona umehluko esichazamazwini, ezincwadini, emakhompyutheni nakwimtapolwazemkhathini, amagama angokwase-America, ngenkathi ufunda okubhalwe ngabase-America nabafunda imfundo yase-U.S.A kuphela.

Wakhexa umlomo osemncane ukuthi akoqaphela, akonaka igama colour namanye emtapenilwazemkhathini, ukuthi livezwa libhalwe color ongenalo uhlamvu u-Okukutshela ngokusobala ukuthi lololwazi lwafakwa ngabase-America.

Njengasencwadini ebizwa: Living History Hillary Rotham Clinton Memoirs yangowezi-2003, unkosikazi kaBill Clinton owayengumengameli wase-America. Uzothola ukwehluka kwamagama, kolimi lwesiLungu ekubhaleni nasekukhulumeni kwabase-America kunesaseBritain, emakhasini ambalwa.

See Also

Isekhasini lesikhombisa ebhale cabin esikhundleni kwelithi hut. Ekhasini leshumi wabhala elithineighborhood esikhundleni sikaneighbourhood.Ekhasini lamashumi ayisithupha nanhlanu ulobe elithisegregation esikhundleni sikaseparateness. Ulibhalile ekhasini lekhulu namashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili elithirumor esikhundleni sikarumour. Kwathi  ekhasini lamakhulu amabili nesithupha nane wabhala elithi-encyclopedia esikhundleni sika-encycleopedia, iphetha incwadi kaHillary.    

Kanti noMichael Gate, owayengunobhala kwezokuvikela e-America, sithola ekhasini lekhulu neshumi nane, encwadinimlando ebhalwe nguye ngqo: Duty, Memoirs of a Secretary at War yangowezi-2014, ukuthi kwashicilela nesithombe sakhe esibhalwe ngezansi ukuthi: defense hhayi defence.

Ungaqhathanisa ukubhala, ukukhuluma nokuphimisa kwamagama esiLungu esikhulunywa eNingizimu Afrika,esisuselwa kwesase-England. Ngesishozi, baningi abangawunakile, ikakhulukazi othisha abafundela ukufundisa imfundo ezikoleni, kube ngabafundi abangawunakile lomehluko wesingisi sase-America.

Scroll To Top