Now Reading
Umlimi nesimanga sebhodwe elalimenzela imilingo
Dark Light

Umlimi nesimanga sebhodwe elalimenzela imilingo

Kudala umlimi ogama lakhe kwakunguGopi wayehlala esigodini. Ngolunye usuku ntambama kushisa, umlimi  wayemba insimu yakhe. Kuthe kusenjalo, ifosholo lakhe lashaya okuthize. Wabe eqhubeka nokumba. “Ibhodwe lensimbi elikhulu” kusho uGopi, lalingabilisa irayisi labantu abangaphezu kwekhulu. “Akubonakali ukungisiza, ngizojula. Ngizothola okunye. ,” kucabanga uGopi. Waqhubeka nokumba.

Ngemva kokumba isikhathi eside uGopi wazizwa ekhathele. “Akusizi ngalutho. Akukho lutho kulomkhakha” wacabanga. Khona manjalo, waphonsa ifosholo ebhodweni edangele wahlala ngaphansi kwesihlahla ukuze aphumule isikhashana.

Ngemva kwesikhashana, lapho esukuma ukuze ahambe, akazange awakholwe amehlo akhe. Kwakukhona amafosholo ayikhulu ebhodweni. “Ibhodwe lemilingo leli. Lomango ngizowufaka phakathi ebhodweni ngibone ukuthi kwenzakalani ,”kucabanga uGopi ,asuke uGopi afake umango ebhodweni ,amangale athole ikhulu lomango ebhodweni ,uGopi athwale ibhodwe alibhekise kwakhe agcine ebhodweni. indawo eyimfihlo ukuze kungaziwa muntu ngayo.

Ngemva kwalokho, wafaka izinto eziningi kulokho futhi yonke into yaba yikhulu. Ngalelo bhodwe, waba umuntu ocebile. INkosi yabe isilazi ibhodwe nokuthi likuphi.

INkosi yayifisa ukwazi ngakho futhi yabe iyiNkosi ehahayo. “Ngifuna ukuthola imfihlo yebhodwe lemilingo. Uma iyigugu, kufanele ibe sengcebweni yeNkosi,” kucabanga iNkosi.” Khona manjalo, iNkosi yayala abantu bayo ukuba balethe umlimi nebhodwe lakhe.

See Also

Lapho ibhodwe lemilingo lilethwa ekamelweni leNkosi, wayengazi ukuthi enzeni. INkosi yacabanga yathi ake ngibone ukuthi yini engaphakathi kulelibhodwe eyenza leli bhodwe libe nomlingo kangaka?, yalunguza ngaphakathi, ngokunganakile yashibilika yawela phakathi ebhodweni, yathi uma iphuma ebhodweni lemilingo yathuka yoma. ukuthi kwakukhona amaKhosi ayikhulu.

Wonke amakhosi aqala ukugibela esihlalweni sobukhosi. Balwa bodwa bafa. Ibhodwe lemilingo lalilele endlini yengcebo yeNkosi. “Inkosi eyisiphukuphuku yangiphuca ibhodwe lemilingo ngenxa yelukuluku yagcina ngokushona. Leli bhodwe lemilingo liyibulele iNkosi uqobo,” kusho umlimi ukuze aphephe washiya ibhodwe lemilingo endaweni yenkosi.

Scroll To Top