Now Reading
Izinsuku ezili-100: Ngabe eleNdlovukazi uMthaniya lisezandleni ezifanele?
Dark Light

Izinsuku ezili-100: Ngabe eleNdlovukazi uMthaniya lisezandleni ezifanele?

Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesimqoka kwipolitiki nepolitiki yezomnotho. Lobu bumqoka kusobala njengoba manxa lesi sifundazwe sikhwehlela iNingizimu Afrika yonkana iyezwela.

IKwaZulu-Natal inechweba  eThekwini elikhulukazi  nelimatasa ukuwedlula onke eSub-Saharan Africa. Ngonyaka lisebenza umthamo ongamathani ayizigidi ezingama-R31.4. Lingelesine engxenyeni eseningizimu yomhlaba elidlulisa iziqukathi ezibalelwa ezigidini ezi-R4.5 ngowezi-2019. Khona lapho lesi sifundazwe sinogwaqo onguthelawayeka oxhumanisa izifundazwe ezahlukene noqinisekisa ukugeleza komnotho wezwe.

Izigameko zakamuva ezithinta imvelo okuyizikhukhula kulesi sifundazwe zaba nomthelela ongemuhle emnothweni wezwe jikelele. Ngokombiko wabakwaStatistic South Africa, umnotho kwezokukhiqiza kwehlile ngama-5.9%, okudalwe izikhukhula esifundazweni kwafa abantu abangama-400 kwalimala nengqalasizinda. Imboni yezomkhiqizo ingenkulu KwaZulu-Natal. Kufika izikhukhula nje umnotho wesifundazwe wabe uphazanyiswe yizigameko zodlame ezagubuzela izingxenye ezithile.

Ngokombiko wangaleso sikhathi abeSouth African Property Owners Association (SAPOA) balinganisela ukuthi udlame lolu  lwadla isifundazwe izigidigidi ezingamashumi amabili (R20bn) nokungabanga nje ngumhuzuko emnothweni wezwe njengoba inxeba leli lasho ukuthi umnotho wezwe uzolahlekelwa zigidigidi ezingamashumi amahlanu (R50bn). Izinxanxathela zezitolo ezingaphezu kwama-200 zathinteka kwathi izitolo eziyi-1 787 zathinteka nazo kwenzeka umonakalo kwingqalasizinda.

Kuqala lezi zibhelu injolozela ibisemgwaqeni emikhulu ephuma nengena KwaZulu-Natal nayilapho amaloli alishumi ethungeliwe kubalwa namaloli ayiziqandisi athwala izithelo zasebusika. Ngaleso sikhathi inkampani enkulukazi yezokuthutha impahla iMaersk South Africa yaphawula yathi: “Udlame olwenzeke kuN3 lusithintile ngandlela thizeni, ukubhekelela ukuphepha kwezisebenzi zethu sinqume ukumisa ukusebenza kwamaloli, izindawo zokuqandisa nedepho okuseThekwini. Okumayelana nezikhathi zasolwandle okwamanje akukamiswa ngoba ichweba lisasebenza. Nokho sisiqaphile isimo ukuze siqalise ukusebenza uma sekuphephile.”

Ezinye izinqapheli zomnotho ngaleso sikhathi zathi ngomthelela emnothweni weTheku, ngokwempahla egciniwe ulahlekelwe yisigidigidi esi-R1.5, kwaba nomonakalo wezigidigidi ezili-R15 wezakhiwo. Bahlawumbisela ukuthi abahweba emgwaqeni abayizi-50,000 namabhizinisi ayizi-40,000 kungenzeka ukuthi athintekile kulolu dlame nokuzitapela.

See Also

Lesi sithombe sabe sisho ubumqoka bobuholi obungaletha uzinzo bufukule nomnotho walesi sifundazwe esimqoka kangaka. Ngenxa yezinombolo okhethweni labe lilinye vo iqembu elabe lingaqhamuka nalobo buholi yi-African National Congress (ANC). Zonke izigameko ezingenhla zenzeka ngesikhathi iqembu elibusayo esifundazweni libhekene nezinkinga zalo zobuholi. 

Ukuqhelelana kwangaphakathi kwaba nomphumela wezinguquko ebuholi beqembu nakuhulumeni. Imiphumela yokhetho yagugula bonke ubuholi bukaMnu uSihle Zikalala owayenguNdunankulu ngaleso sikhathi. Lezi zinguquko zenza uZikalala ehle esikhundleni  nokwasho ikhasi elisha kuhulumeni neqembu. Kuleli sonto kuphela izinsuku ezili-100 kukhona ubuholi obusha kuhulumeni ngaphansi kukaMhlonishwa uMaDube Ncube. Ngokwekhalenda lepolitiki  izinsuku ezi-100 ehhovisi yizo okungakalwa ngazo ukuthi ubuholi obusha benza kanjani.  Lesi sikhathi sisukela ngesikhathi sikaFranklin D. Roosevelt sezinsuku zakhe zokuqala ezili-100 ehhovisi ngowe-1933.

Scroll To Top