Now Reading
Inhlanekezela: INkantolo ivune uNgqongqoshe yakhafula abezindaba kwelobunhloli
Dark Light

Inhlanekezela: INkantolo ivune uNgqongqoshe yakhafula abezindaba kwelobunhloli

Imithombo yabezindaba emhlabeni jikelele okungaba amaphephandaba, imisakazo, ithelevishini muva nje osekukhona nezizindalwebu kuvamisile ukuthi ithathwe njengomalamulele iphinde ibe iso nompheme wokuphephela kulabo abazithola begileka besesimweni sokungabi namandla okuqasha abameli.

Cishe ohulumeni abehlukahlukene emazweni amaningi banayo imithombo yabezindaba engaphansi kwekhwapha labo okuyiyo abayisebenzisayo ukuphebeza izitha nokuqhuba izimfundiso zabo.

ENingizimu Afrika nje umsakazeli womphakathi iSouth African Broadcasting Corporation (SABC), ingaphansi kukahulumeni obusayo oholwa yi-ANC. Kwakunjalo nangesikhathi kusabusa iNational Party ngaphambi kowe-1994.

Abezindaba banamandla okufinyelela lapho umuntu nje owejwayelekile angakwazi ukufinyelela khona, futhi bayakwazi nokuthola ulwazi oluyimfihlo. Kepha isinqumo sakamuva esikhishwe uMehluleli uMolefe eNkantolo eNkulu eGauteng zi-5 kuNcwaba kowezi-2022 singase sishintshe indlela abezindaba ababukwa ngayo njengoba sivivinya amandla abanawo ekutholeni ulwazi.

Leli bekuyicala ebelibhekene noNgqongqoshe Wezobunhloli neNtatheli yesitebele samaphephandaba i-Independent Media engummangalelwa wokuqala, isitebele samaphephandaba esingummangalelwa wesibili, kanye nophiko olushicilela izindaba kusizindalwebu sayo le nkampani. Leli cala lisukela embikweni wangowezi-2020 lapho uMnyango Wezobunhloli kuleli wahlanganisa umbiko wezobunhloli owawusihloko sithi, ‘US Interest in ANC Dynamics’.

Lo mbiko wafakwa ngaphansi kohlu lwaleyo evikelekile ngenxa yobucayi bawongokugunyaza koMthetho iProtection Information Act 84 yowe-1983. Wabe usufakwa ngaphansi kohlu lwemibiko ‘eyimfihlo’. Ngokobufakazi obusenkantolo intatheli yakwazi ukuthola lo mbiko okwathi uma ibuzwa iziphathimandla ukuthi iwuthole kanjani, yaphendula ngokuthi inabantu abangaphakathi eMnyangweni abayipotshozelayo.

Mhla zingama-20 kuZibandlela wezi-2021 intatheli yathumela umqhafazo kuMnu uBrian Dube okhulumela  uMnu uZizi Kodwa oyiPhini likaNgqongqoshe kulo Mnyango, uMnu uSkhumbuzo Majola osebenza eziNdlini zeNxusa lase-USA, uMnu uPule Mabe okhulumela i-ANC nakuMnu uTyrone Seale okhulumela iHhovisi likaMengameli ngaleso sikhathi.

See Also

Intatheli yayibahloma ngemibuzo mayelana nalo mbiko. Zingama-22 kuZibandlela iNhloko eBambile kwezobunhloli uMnu uMaetsane Mothibe wabona iTwitter ibhalwe intatheli yazisa abafundi bephephandaba layo ukuthi bangaphuthelwa ushicilelo olulandelayo ngoba bazoshicilela inkanankana yodaba.

Ngokwamaphepha asenkantolo kuvela ukuthi ngalo lolo suku uNgqongqoshe akazange abuthi quthu wanikela enkantolo evimbela ukubakushicilelwe lolu daba. Inkantolo yanquma ukuthi udaba lungashicilelwa. Intatheli yatshelwa ngesinqumo senkantolo zingama-22 kuZibandlela wezi-2021 sekuyoba phakathi kwamabili.

Emaphepheni asenkantolo uNgqongqoshe umi kwelokuthi ukusatshalaliswa noma ukushicilelwa kwalo mbiko kungaba nengozi yokuthi kudunge izinhlaka zokusebenza nokunikezelana ngolwazi, futhi kungalimaza namaxhama okuxhumana nezobudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika ne-USA. UMehluleli unqume ukuthi ummangalelwa angalushicileli udaba oluthinta lombiko. Ummangalelwa wokuqala unxuswe ukuba abuyisele ikhophi yombiko. Abamangalelwa bazokhokha izindleko zecala kummangali.

Scroll To Top