Now Reading
Ibunjwamuntu likaNodumehlezi lizoxoxa indaba nakulokhu
Dark Light

Ibunjwamuntu likaNodumehlezi lizoxoxa indaba nakulokhu

Lona kwakumele kube wumcimbi wokuzigqaja kwesizwe. Indawo kwabe kusesikhumulweni sezindiza esisha iKing Shaka International. Kwabe kukuningi ukudideka ekutheni engabe yini le ezokwenziwa, ithimba likahulumeni labe libike kwiSILO esidala ukuthi lolu suku lwabe luzobe lungeNgonyama uShaka kaSenzangakhona. 

Labika ukuthi kuyokwethulwa ibunjwamuntu leNgonyama uShaka ngonyaka omqoka ezweni njengoba kwabe kuzobakhona imidlalo yoMhlaba kanobhutshuzwayo. Leli bunjwamuntu kwathiwa labe libiza izigidi ezintathu. 

ISILO esidala nowayenguMengameli uJacob Zuma. Isithombe: KZNOnline

Ngakolunye uhlangothi kwabe sekuvela ukuthi umcimbi uzovula isikhumulo kanti umsebenzi uzobe wenganyelwe nguMengameli wezwe wangaleso sikhathi uZuma. Lokhu kudideka kwacishe kwabuchitha sekugayiwe. Okunye okwacishe kwabhimbisa izinhlelo  kwaba wukufika kwemibiko koMdala owabe esevele esondele eThekwini. 

Lemibiko  yabe imayelana ngokungabi sezingeni kwebunjwamuntu nangendlela elabe libekwe ngayo esikhumulweni.  ISILO phezu kwalokhu savuma ukuya emcimbini ukuba ‘sizikholise’. 

Phakathi kwezikhulu zikazwelonke ezabe zikhona kwakukhona uMengameli uZuma, uNgqongqoshe weZokuthutha  uNdebele kanye noNgqongqoshe weZobulungiswa uRadebe. Kwathi ungaphela umcimbi nabezithombe nemisakazo sebengasekho yabhilita iNgonyama yabuza laba linye. 

“Yiyo indlela le okungathiwa kuhlonishwa ngayo iNkosi engaka, eyenza okukhulu kangaka kuZulu nase-Afrika,” kubuza OMdala.  

Okwabe kukhalisa iSILO yikuthi lapha iLembe ‘labe lingaveziwe njengombumbi , kepha labe livezwe njengomfana nje wezinkomo.  

Nembala kuleli bunjwamuntu iLembe labe limi nezinkomo ezimbili. Lokhu kuphawula kweSILO kwasho ukuphela komdlalo, kwaphela ngalomsebenzi. Owayelenzile ngumbazi uMnu u-Andries Botha ohlonishwa umhlaba ngemisebenzi yakhe.

Ngonyaka olandelayo wezi-2011 uhulumeni waKwaZulu-Natal waqoka omunye umqophi ukuba enze okungcono. Loyo msebenzi ngokukahulumeni usulungile kanti futhi kuvelile ukuba ususondele nasesikhulumenweni sezindiza nayilapho kuthiwa uzoma khona. 

Ngokwemibiko lomsebenzi webunjwabuntu ungamamitha ali- 12 okuwenza ube ngaphezu kancane kwaloyo womholi womzabalazo waboHlanga eMelika umufi uMfundisi uMartin Lurther King wona onamamitha ayi-9.1 ubude.  

See Also

ILembe lizoba ncane kude le kunamanye amabunjamuntu nezakhiwo zokuhlonipha abaholi bababusi bamazwe.  Khona lapho uma kugcina njengoba uhulumeni ukhuluma ibunjwamuntu likaNodumehlezi lingahle libe likhulu kunelikaMandela eZindlini Zombuso e-Union Building lona okuthiwa lingama mitha ali-9 kanye nesinye sakhe uMandela esiseHowick sona esingamamitha ali-9.48.  

Okulindwe ngabantu abaningi nalokho okwabe kukhalisa ISILO esidala , okuwukuhlonipheka kongangeLembe elabe lingumbumbi wesizwe esikhulu nesihlonishwa njengoZulu. 

 • ElaboHlanga liye koshicilelwa kungakaveli ngakuhulumeni usuku ibunjwamuntu elizokwethulwa ngayo.

Lapha ngezansi ngezinye zezakhiwo namabunjwamuntu okuhlonipha abaholi nezigameko: 

 • iMartin Luther King statue 9.1m (e-USA) 
 • iSphinx statue 20m (e-Egypt) 
 • iTian Tan Buddha 34m (eChina) 
 • i-Adiyogi Shiva 34m (e-India) 
 • i-Shiva of Murudeshwara 37,5m (e-India) 
 • iChrist the Redeemer 38m (eBrazil) 
 • iWat Phothikyan Phut Thak Tham 39m (eMalaysia)
 • iCristo de la Concordia 40m (eBolovia) 
 • i-Ataturk Mask 42m (eTurkey) 
 • iTong Lam Lo Son Amitabha Buddha 42m (eVietnam) 
 • iConfucius 72m (eChina) 
 • iRuyilun Guanyin 75m (eChina)
 • iBronze statue of Dizang 76m (eChina) 
 • iGuanyin of Mount Xiqiaos 77m (eChina) 
 • iThe Motherland Calls 85m (eRussia) 
 • iThe Great Buddha 92m (eThailand) 
 • iStatue of Liberty 93m (e-USA) 
 • i-Ushiku Buddha 100m (eJapan) 
 • Motherland Monument 102m (e-Ukraine) 
 • iGuanyin of Nanshan 108m (eChina) 
 • iLaykun Sekkya 115m (eMynmar)
 • iSpring Temple Buddha 128m (eChina) 
 • iStatue of Unity 182m (e-India) 

ElaboHlanga liye koshicilelwa kungakaveli ngakuhulumeni usuku ibunjwamuntu elizokwethulwa ngayo.

Scroll To Top