Now Reading
Lama ithemba ngokuma kwelanga lashabalala ngokuzilahla kunina
Dark Light

Lama ithemba ngokuma kwelanga lashabalala ngokuzilahla kunina


Intokazi kaMhlakaza yayisilethulile iphupho, sekulindwe ukuba lifezeke ngalolu suku


Umkhosi was’ uhlatshwe walawulwa.

Lonk’ elikaKleli noSandile

Layizwa intokazi kaMhlakaza

Yon’ eyayiwabonile Iawo

Mathong’ okhokho bay’ abangazange

Baze bawasikaze ngamehlo.

Ilanga labe selimiswa njalo,

Lapho ngisho wena salukazi –

Umxhilibana njengodade nje,

Wawuzobhilelwa ubutshitshi,

Ukhunjuliswe lokhuy’ okudala,

Zithi kuwe izinsizwa: Qoma!

Kwaphum’ ixheg’ eselibhinca nhlanye,

Lathath’ ubhoko ladondolozela

Liqinis’ imisiph’ emilenzeni;

Lagcob’ amafuth’ ezimvub’ ekhanda

Khon’ izinwele zizo buyelana;

Laqal’ ukuphoth’ amadev’ angwevu.

Elinye lezwakala selishela

Lithi: “Uyongiphendula uthini,

Mabani lapho sengithi kuwena,

Ngiyakuthanda ntombi kaSandile.

Uyogwinya nje amazwi ami?”

Kwakusemnandi betekulisana,

Kumnand’ ukuzulisana ngem’qondo.

Kwabhinca kwahloba amakhehla

Ngisho nanamadolo njengoMthontela

Acwala ongiyane, neziqhoza,

Namasakabula, nezinsimba.

Alinga nokubhina ethi: “Yeka

Kuse yithi seqa njengamathole!”

Bheka izibaya nezinxuluma

Kukhamisile lezoziprofitho

Zamandikikazi akaXhosa

Aphupha njengoJosef’ eGibhithe,

Kepha won’ ephupha imbubhiso

Yenzalo yawoyise oMlanjeni.

Phendukis’ amehlo, uzobona

Amanqe, izinyoni zaphezulu

Zizitika, zilale zingembethe;

Nezinja, nenkentshane, nezimbodla·,

Zenza isimonqo sasethala.

Likhul’ igama lakho Nongqawuze!

Laphuma lon’ ilanga njengemihla,

Nomoya wathi walakahla phezu

Kwaleyo ntaba yesiqalekiso,

Naphezu kwamagama awoMhlakaza,

NoNongqawuze nenkohliso yabo.

Ukuduma kolwandle kwabethusa,

Bese bethatha sengathi yikhona

Ukubhilwa kwabo. Noma kunjalo

Akukh’ oyedwa owezwakalayo

Ebika elokudangala nosizi.

Nanguya laphay’ uTsili iqhawe

Ebamisa isibindi njalo,

Ngokuvungamisa yon’ inkondlo

Yamaqhawe amakhulu odwa,

OMakana nawoNdlambe nawoLinda.

Amazwi abo ezwakala ngisho

Kuzo izigodlo zamathongo

Ayesakhathele, esazunywe

Ubuthongo phezu kwezicephu

Zamafu, nezolwandle, nezokhamba.

Kwakuzwakala izwi elincane

Lowesifazan’ ekikizelela

Ukungena kwamaqhaw’ ezinsizwa

Ngezigi zenhliziyo yakhe yedwa,

lgidizela ngezig’ ezinkulu

Esifubeni sakhe. Ephuph’ ebona

Bon’ oyisemkhulu bemabhongo,

Namaveleta ezinsizwa ezawa

Empini yokuqala yemibango

Yezwe lawokoko, leli lanamuhla.

Ilanga lakhwel’ umango walo

Liyilokhu lisinekile njalo

Imisebe yalo ehlabayo.

Lazi konke okwehlakalayo

Nokuzovela phinde lithi vuya,

Ladwengula lay’ entshonalanga.

Kwezwakala omuny’ ebuza ethi:

“Kodwa nith’ ikhona into ekhona?”

Abanye babik’ indlala nokoma,

Amaqhalaqhala athula duya.

Kwavela ishing’ elithize lathi:

‘’Ngikhombise, uphi uNongqawuze,

Ngincame ngizizwele ngesijula?”

Kwahlokom’ izwi Iabadala bathi:

“Thul’ umsindo mfana kaNobani,

Uxosha amathongo, azofika

Ngokushona kwenhlamvu yal’ ilanga.”

Yashona yathi gqwambi, kodwa dwaya.

Kwahwelela kwaqoqana ukuhlwa,

Yaphum’ inyang’ ihlek’ usulu nayo.

Luthuli lwani lolu oluthunqa

Laphaya, kade kumi izixuku

Zilindele ukubunjwa kabusha?

Ngitshele! Sekuyiwo yini lawo

Mabutho, nemihlambi, nemithimba

Eb’ ilindwe mini yonkana lena?

Ngalalelisa ngezwa ukukhala

Kwakho wena mntwana ongenacala;

Ngalalelisa ngezwa ukukhala

Kwakho wena ntombi nenkehl’ emsulwa;

Ngalalelisa ngezwa ukukhala

Kwakho wepa salukazi osele,

Kwaduma kwabikel’ izinkanyezi.

Wen’ owaz’ umnyundu oncel’ igazi

Usungene ungasenakuphuma,

Kanjal’ usizi nesililo sabo

Abezwakala kude mini leyo

Phakathi kobusuku makhashana

Ubuthongo busonge sank’ isintu.

lndlala yabavinga labo bonke,

Abalula nabayincekenceke

Yabasonga inqwaba ngelokufa.

Abasinda abakwaluvaywana,

Abathi besuka bathi shelele

Kanye nelanga lapho kuthi zibe.

Kunanamuhla phezu kwamaganga

AngaseNqamakwe naseMabele,

Kukhona amathambo amaqhawe

See Also

Angazange aphunyuzwe ngaphansi

Komhlabathi wezwe loyisemkhulu.

Ayagangathwa, egazingwa mihla

Nayizolo, yilanga nobusika.

Thin’ esizalwe nkathi yanamuhla,

Sidlul’ ezinkundleni zaMalinda

Samangal’ ubulima bawokoko

Nokulutheka okungasandile.

Siyesab’ ukudlula kulendawo

Puna kuvuk’ amathambo kaTsili,

Axhakazele azilahle phambi

Kobuso bethu elule nezandla,

Nemiholo yamehl’ ekhamisile.

Siyesaba namazwi angaphuma

Emlonyen’ owomil’ ongenamanzi.

Siye sival’ izindlu silunguze

Ngezibuko ezakhiwe ngenhlaka,

Sigolozele phakathi komnyama,

Sibon’ isimo sikaNongqawuze

Ebalekel’ umhlaba ngejubane

Eligijim’ amalangab’ omlilo.

Sibuye siy’ ezangomeni zethu,

Zishaye phans’ ithambo nezinkwindi,

Zisong’ izandla ngendabuk’ enkulu,

Zisitshel’ ukuthi uNongqawuze

Usagcin’ inhlawulo yamang’ akhe.

Nami ngayizwa lendaba kudala,

Ngezwa nangamathambo amabutho

Aphenduk’ imbewu achamisela

Amagoso kaBhokwe noJabavu

Abavuk’ othulwini lwemikhonto;

Basuka bathi ngcindezi ngemfundo,

Bahalalisela umhlaba wonke

Njengomoya won’ ovunguza

Uphephetha ushiy’ ushanelile

Amaz’ amasha. namaz’ amadala,

Ubuthe amabibi nezindwani.

Khuluma ngi’tshele! Baphi oTshiwo

Namany’ aMakhosi oHanahana,

NoXiniha, uHahabe, noMenziwa?

ONqabisile, noManxa, noNukwa?

Zileleph’ izintombi zikaXhosa,

OSuthu, uNojoli, noNomalizo?

Khuluma ngitshele! Baphi oHintsa

NaMakhosi kaXhosa nezinkehli

Ezazigqok’ amanqe zibhinc’ intshe,

Zidlokovul’ eQonce nakwaMonti?

Bonke sebenjengamahlamvu wona

Apheshulwa ngumoy’ umnhla nomzansi.

Sebenjengephupho namagam’ abo

Ahlaba njengomkhonto: anomlingo.

Nongqawuze, wena mphrofethikazi!

Ziphi izintombi zayizolo na?

Ziphi izintombi zakuthangi na?

Nomhlambi wamathole nezimvana?

Okush’ okudala okuhl’ okubi!

Yebo, konke lokho, nikubekephi?

Konke kupheshuliwe yiw’ umoya,

Kwashabalalis’ okwefu nenkungu.

Zindaba zakho Nongqawuze-ndini!

Scroll To Top