Now Reading
Mkhulu umonakalo owenziwe ngumgolo kuzimiso zomzabalazo
Dark Light

Mkhulu umonakalo owenziwe ngumgolo kuzimiso zomzabalazo

Kuleli sonto ngesikhathi loyo onguMehluleli Omkhulu kuleli kanye noSihlalo weKhomishini ebiphenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso uMehluleli uZondo ekhuluma kuvaleke isahluko esimqoka emlandweni weNingizimu Afrika. Abanye lesi sahluko basibuka njengesithinta ubugebengu, ukuwa komnotho nokuwohloka kobuholi. Bambalwa abakubuka lokhu  njengokuwohloka nokushabalala kwesethembiso somzabalazo nenkululeko. Umongo womzabalazo waboHlanga kuleli njengakwezinye izingxenye zezwekazi  lapho aboHlanga bengaphansi kwengcindezelo   wabe ugxile ekutheni kube nobulungiswa, ukubuya komhlaba kanye nokuholwa kwezwe ngendlela ethize. Lokhu kokubili kwaba yisizathu sokuba kusungulwe amanye amaqembu aboHlanga kuleli. Kwaba yizizathu abantu ngokwehlukana kwabo baqoma ukuba yingxenye yomzabalazo ngokuba yingxenye yalamaqembu.  

 Umlando uyakuveza ukuthi ukubunjwa kwenhlangano iSouth African Native National Congress (SANNC) neyaguqulwa igama yabizwa nge-African National Congress (ANC) kwabe kuyimpendulo yobugebengu okwabe kwenziwe kwaboHlanga, kwenziwa ngabadeshi kanye nezinkinsimane mhla behlangana bakha abakubiza nge-Union of South Africa.   Le Union of South Africa yayisho into eyodwa, ukuthi abacindezeli abavela ezindaweni ezahlukene ze-Yurophu bayavumelana ekugwamandweni komhlaba nomnotho waboHlanga kuleli. Futhi bevumelana ukuthi angeke basabangisana  emuva  isithebe lesi, kunalokho bazokwabelana ingcebo nokubusa aboHlanga. Sekungumlando ukuthi lokhu  kwenza aboHlanga baba zinxibi ezweni labo. Baba yizimbamgodi kwabo kwathi izimiso zabo zabulawa kwanohlobo lukahulumeni omelene nabo ngazo zonke izindlela.

Kuzinkulungwane zaboHlanga umzabalazo wabo wokulwisana nalokhu inhlangano yezizwe eyakubiza ngokuthi wubugebengu obubhekwise esintwini kwabe kungumzabalazo nje.  Ababekulwela besebenzisa izinhlangano zabo ezahlukene ezikhathini ezahlukene kwabe kuwukubuyelwa yingubo yabo, umhlaba kanye nohlobo oluthile lukahulumeni nababusi babo.  Ukutholakala kwenkululeko ngonyaka we-1994 yize kwabe kungaphelele kwadala ithemba lokuthi lokho okwabe kungumongo womzabalazo kuyotholakala nokuthi ababusi nohulumeni omusha uyongafani nowabacindezeli.  Babethi lona omusha uyoba ngabavikeli balokho okumqoka kubo umnotho kanye nesithunzi sabo. Babanika igunya ngevoti ababusi abasha laba ukuba babe ngubuso babo-ubuso bomzabalazo nempumelelo yawo.  Ekwenzeni njalo kababuzanga elangeni. 

Amanyala avezwe yiKhomishini eholwa nguMehluleli uZondo nebibheka izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso iveze isithombe esilichilo ngababusi abasha, okuyisithombe samadlegwavuma, izinto ezihlushwa ngumgolo.Okubi wukuthi okuvelayo ukuthi  yibo laba abavela enhlanganweni yaboHlanga nendala kunazo zonke e-Afrika i-ANC.  Umbiko kaZondo ukuqede konke okungumlando omuhle weqembu elibusayo i-ANC kanjalo nababusi bethu, okungabaholi namalungu aleli qembu. Uthi ngamafuphi siphethwe ngabantu abangasikhathalele, abantu abangasihloniphi nabantu abangazihloniphi bona qobo. Sekuyoba lukhuni satshe kwaboHlanga manje nakusizukulwane esizayo ukuba bathi umzabalazo wokhokho wakhiqiza abantu, abesilisa nabesifazane abami mpo ezimisweni zawo. Namuhla iqembu kanye nabaholi baboHlanga ebebengubuso bomzabalazo sebephenduke inhlamba nechilo.  Babodwa abakhonjwa kwinkohlakalo yezindodla zemali kanti abanye kuze kuvele ukuthi kwamindeni yabo nempilo yabo yansuku zonke iphethwe ngabondli babo njengabo abayizigilamkhuba. 

Ichilo kalikho nje kuphela eqenjini elibusayo nakumalungu alo kepha nakubo aboHlanga. Empeleni izenzo zamadlegwavuma kaKhongolose zifakazele lokho abacindezeli baboHlanga ababekusho njengezizathu nokuzithethelela ekutheni kungani bebacindezela. Izizathu ezifana nokuthi aboHlanga kabakwazi ukuzibusa. Abakwazi ukuphatha imali nengqalasizinda nokuthi bafuna ukuhlala njalo bengokhangezile, ngeshwa zifakazekile.  

Umbiko uveza ukuthi ngaphansi kwababusi nohulumeni waboHlanga ingqalasizinda eyabe yakhiwe ngaphansi kwabacindezeli iwohlokile. Ukuthi ababusi boHlanga kabakwazi ukubusa izwe.  Namuhla iNingizimu Afrika nobuholi bayo bubuthwa phansi, bufaniswa nawo wonke amazwe ase-Afrika okwathi angathola inkululeko yokuvota ase enikeza ngomnotho kubantu ababe bacindezele. 

See Also

Ngesikhathi leli lithola inkululeko kwaba nokuphimisa nokufunga kokuthi njengezwe sikubonile okwenzeke kwamanye amazwe ngakho ngeke kwenzeke kithi ngoba thina sizolibusa ngokuyikho izwe. Namuhla lawo magama abuyele kwasifuba njengoba ngezenzo ababusi bezwe behluleke bancama ukuzithiba nokwenza okulungileyo. Lesi sithombe esivezwe nguZondo kasisibi nje kuphela eqenjini elibusayo nakumalungu alo kepha sibi kakhulu kwaboHlanga kuleli nase-Afrika. 

Namuhla ama-Afrika angeke awukhulume umlando womzabalazo wawo uphele ngokuhle kepha kuyomele njalo ede echaza ngemikhuba eyagilwa yilabo ababengabaholi baloyo mzabalazo. Angeke iNingizimu Afrika ime impongoloze ngobuholi obuqotho njengoba beyenze nje futhi ihlonishwa ngalokho ngoba nayo namuhla ‘isifana nawo wonke amazwe ase-Afrika athola inkululeko nagcina ngokuwohloka. Umbiko kaZondo nesenzo salaba abasolwayo kulinxeba elijulile nokungakholakali ukuthi liyokwelapheka njengoba lokhu okwenzekile kuyongena ezibhebheni zomlando njengokwehlulela komzabalazo waboHlanga nabaholi babo.

Scroll To Top