Now Reading
ISILO sithi ekuqoshweni kwemidlalo yomlando nemiphakathi kayihlomule
Dark Light

ISILO sithi ekuqoshweni kwemidlalo yomlando nemiphakathi kayihlomule

Akuvamile ukuthi indulo lihlangane nenamuhla noma lihlangane nekusasa ngesikhathi esisodwa. Lokhu kwenzekile ngoLwesibili ngesikhathi ISILO sitheleka endaweni lapho kuqoshelwa khona umdlalo iShaka ILembe.  Lo mdlalo nozoqoshelwa KwaZulu-Natal kanye naseGauteng usube ngundabamlonyeni ungakaqali nakuqala njengoba ungagcini nje ngokubophela abalingisi abahlonishwayo kuleli, kepha usethubeni lokuveza okunye ngempilo yeLembe nangezikhathi zalo. ISILO sihambele  emlenzeni waseGoli lapho kuqoshwa khona lo mdlalo. Inhloso yohambo lweSILO silandela isimemo sabakhiqizi ababefisa ukusethulela umbiko ngalokho osekwenzekile njengoba umbiko wabe ugcine ngeSILO esidala.  Ngesikhathi sisalindiwe bekuphithizela wonke umuntu engazi ukuthi lolu suku olumqoka kangaka luzophetha kanjani. Bekukhona ukujabula nokwethuka kubakhiqizi kanye nabadlali kwazise iningi labo beliqala ukuvakashelwa ngongaka. 

Okuqaphelekile ngokufika kweSILO wukuthi kuthintane imilando eyahlukene. Okokuqala indawo okuqoshelwa kuyo ngeyomlando nebizwa ngeCradle of Human Kind.  Lesi siza esibungazwa yinhlangano i-UNESCO siqanjwe ngokuhlonipha izinsalelabantu ezahlukene neziningi ezatholakala kule ndawo. Omunye umlando kube ngowokuthi kuwo kuqoshwa umdlalo okhuluma ngendulo nokuthe ukunyathela  kweNgonyama okuyiyo emele onke aMakhosi nakho kwaqopha umlando kule ndawo. Kubalingisi lolu bekulusuku olukhulu noluqopha umlando kubo ngoba bahlangane neLembe eliphilayo. Ephawula ngalokhu odlala indawo yeNdlovukazi uNandi uNks uNomzamo Mbatha uthe; “Ukufika kweSILO kulethe isigqi kwafakaza ukuthi nembala esikwenzayo kuvunywe ngabanikazi bomsebenzi,” kusho uMaMbatha.

Ephawula ngokulingisa iNkosazane yaseLangeni wathi: “Ngithobekile ngokuveza omkhulu kangaka okuyiNdlovukazi uNandi nimenze aphile. Umlando uyokhumbula labo abazise abantu babo ngemvelaphi yabo ukuze baziqonde ukuthi bangobani. Nginenhlanhla yokuba yingxenye yalo msebenzi omkhulu ngaphezu kwethu kanye nokuthamunda udaba ngolimi lwethu,” kusho uMaMbatha. Omunye obejabule ngendlela emangalisayo ngumfanyana ozodlala indawo yeLembe liselincane uNtando Zondi novela kweleNdlovukazi uMthaniya. Abakhiqizi balo mdlalo iBomb Shelter uMnu u-Angus Gibson ulincome kakhulu ikhono likaNtando nokungokokuqala ukuba alingise.  AbeBomb Shelter ababasha ekukhiqizeni imidllalo njengoba kuyibo abakhiqiza iYizo Yizo, i-Amandla, iMandela, i-Ayeye, iJacob Cross, iThe Road, Isithembiso neminye.

Siphawula ngalo mdllalo nobumqoka bawo ISILO sithe yize kukuningi osekubhalwe ngeLembe kepha lo mdlalo uletha ithuba lokwazi okusha nokuqhakambisa isidingo sokuqoqwa komlando. “Ngaba nenhlanhla yokuthi ngangikhona mhla abakhiqizi balo mdlalo befike okokuqala ukuzolwethula uhlelo kuso ISILO esingizalayo. Nami namuhla ngilapha ukuzoqinisekisa ukuthi lokho okwaqalwa yiSILO esidala kuyaqhubeka futhi kufika esiphethweni esiyiso,” kusho Ongangezwe Lakhe.

Sinanele ngentokozo umbiko wabakhiqhizi oveze ukuthi sebebalelwa kubantu abayizi-8 000 abazuze ngalo mdlalo kule sizini yokuqala.  “Kimi kumqoka ukuthi kokuncane okukhona nabantu bakababa bazuze ngoba lona ngumlando wabo. Kungakuhle nje ukuthi lapho kwakhiwa khona kushiywe ingqalasizinda engaqhubeka isetshenziswe yimiphakathi ukuthuthukisa ezokuvakasha kuvezwa umlando. Kungakuhle futhi ukuthi ukwakhiwa kanjalo nemikhiqizo enjengemvunulo, ubuhlalu kube yinzuzo yomphakathi wendawo” kugcizelela Onganegezwe Lakhe.

AbeBomb Shelter babike ukuthi eGoli nje basebenzisana nemizi yamahositela ali-12 okuyiMerafe, iJabulani, iDobsonville, iNancefield, iDiepkkoof, iMai-Mai Jeppe,  iMurray and Roberts, iGeorge Goch, iDenver, ne-Alexander.  Khona lapho babike ukuthi nabemboni yamatekisi  nabo kukhona abakucoshayo njengoba ososeshini abafana neSTS, iFaraday neNandoa kuyibo abathutha abalingisi ababalelwa emakhulwini amabili nsuku zonke. Babuye babika ukuthi onke amabheshu, ubuhlalu, amaqhugwane amawisa nezinduku kanye nemikhonto kwakhiwe ngabantu beSILO KwaZulu-Natal.

See Also

UNks uDesiree Markgraaff ongomunye wabaphathi beBomb uthe kuyintokozo ukuba bedlulise umbiko walokho osokwenzekile kuso iSILO nokuyinto abazibophezela kuyo eSilweni esidala. “Uma sihlangana neSILO esidala sazibophezela ukuba kukho konke ukunyathela kwethu sizobika eNdlunkulu. Lokhu namuhla sikwenza ngeqholo futhi sisazoqhubeka sikwenze. Okunye okumqoka nokuvezwe yiSILO namuhla yisidingo sokuba ngokufika kwethu ezindaweni kakhulu ezingaphansi koBukhosi imiphakathi leyo esamukele izuze. Njengoba kuvele kwenzeka sizoqhubeka siqinisekise ukuthi okushiwo yiSILO kuyenzeka,” kusho uNks uMargraaff. 

AbakwaMultichoice lapho lo mdlalo ozokhonjiswa khona ngomlomo kaNks uYolisa Phahle, iSikhulu Esiphezulu seGeneral Entertainment & Connected Video kwaMultiChoice uthe;  “Ukuqondanisa ngokulinga ubunjalo bomlando nomdlalo kusemqoka ohlakeni lo mdlalo. Sifuna abantu bafunde ngomlando wethu namasiko ethu kodwa futhi sifuna ukuthi ababukeli bahlale bewugqolozele umdlalo ngokulangazelela. Lo mdlalo uveza amaqiniso omlando kodwa futhi uvusa ingxoxo ezikhaleni ngokufaka abalingisi abaziwayo kubalingiswa abacatshangwayo ukuze udaba luqhubeke lugeleze,” kulandisa uPhahle.

Umdlalo iShaka ILembe uxoxa udaba ngokubumbeka kweNkosi engum’Afrika engundabamlonyeni uveza ukukhula kwayo isencane ize iba ndala. Inkathi yekhulunyaka lwe-18 iyisizinda somdlalo.

Scroll To Top