Now Reading
Zimkakile ezakwabo: Zimlahla kuhle okwenyongo yenyathi uMnquhe
Dark Light

Zimkakile ezakwabo: Zimlahla kuhle okwenyongo yenyathi uMnquhe


  • Bathi uzonda amaNdiya nabathathandana bewubulili obufanayo
  • Uyaziphendulela KwelaboHlanga

Kwake kwaba khona isikhathi lapho kukholakala ukuthi ezobulungiswa kuleli kazinachashaza. Lo mbono wabe wesekwa wukuhlonipheka kwabantu abangaBehluleli, izinkantolo nezinhlaka zobulungiswa. Konke lokho sekungumlando njengoba lolu hlaka loMbuso selaba yibhola lomnqakiswano phakathi kwalabo abaseka ezobulungiswa nezinkantolo kanye nalabo abasola lolu hlaka ngokuthatha uhlangothi ezimpini zepolitiki yakuleli.  

Kulezi zinyanga ezimbili ezobulungiswa zakuleli zike zaba sematheni ngenxa yezinqumo ezenziwe kunhlolokhono kubhekwa ozoba yiNhloko YaBehluleli emuva kokushiya kukaMehluleli uMogoeng Mogoeng. Okwesibili nokwakamuva kube yisinqumo ngodaba lwalowo  okumele abe yiNhloko YaBehluleli KwaZulu-Natal, uMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo. Esinqumweni ebesingalindelekile abeJudicial Servive Commission (JSC) baphakamise ukuba uMengameli wezwe uRamaphosa angaqoki muntu kulesi sikhundla nobekusho ukuthi uMadondo akasaqokeki.

“Kulandela inhlolokhono nokufakana imilomo, iJSC inqume ukuba ibonise uMengameli uCyril Ramaphosa ukuba angaqoki mehluleli kulesi sikhundla,” kusho isitatimende.

Okuvele njengezizathu zalesi sinqumo kubukeka kuyizo eziphakamise izinhlonzi njengoba kube wudaba oluthinta ibhuku alibhala  elisihloko sithi  “Revelation of God’s Truth and Plan” (Ukwembulwa Kweqiniso LikaMvelinqangi Nesu Lakhe) phansi kwesihlokwana esikhuluma   ngobudlelwane bocansi phakathi kwabantu bobulili bunye (obufanayo).  Ngesikhathi kunenhlolokhono mhla ziyisi-8 kuMbasa uMadondo wabuzwa kabanzi ngalokhu nokwaba sobala ukuthi laba abaphikisana naye bamile ekutheni akakwazi ukuba yinhloko yabehluleli kweleNdlovukazi uMthaniya uma enemiboni “ecwasayo”.

Nokho kukhona abathi lokhu bese kuwukucasha ngesithupha nje ngoba vele uMadondo “ujeziselwa izono zakhe”.  Komunye wabameli elaboHlanga elikhulume naye nonolwazi ngokusebenza kweJSC uthe ukungaqokwa kukaMadondo akuyona into entsha.  “Zimbili izizathu ebezizobekwa ukuze uMadondo angaqokwa. Esokuqala bekuyiminyaka yakhe, bekuzoba nesiphakamiso sokuthi kuhle kube khona umuntu osazohlala isikhathi eside novunwa yiminyaka”. Kusho lommeli onxuse ukuba singalidaluli igama lakhe.  Uqhubeke wathi: “Okwenze lokho kungaphumeleli yingenxa yesinqumo sikaMengameli uRamaphosa sokuqoka uMehluleli uZondo njengenhloko yabehluleli yize esesalelwe yiminyaka emibili vo ngenxa yokukhula kwakhe.”

Lo mthombo uthi kunede kwavela lokho zase ziba zimbili izizathu ebezingabekwa ukuvimba uMadondo zombili ezincike kuzinsolo zokucwasa. Isizathu sokuqala yizinsolo zokuthi uMadondo wake wanukeka ekucwaseni amaNdiya. Kepha esibonakale ngokusho komthombo yileso esilumbanisa uMadondo nezinsolo zokucwasa abathandana bebulili obufanayo. “Lokhu kubukeke kulula ngoba nguye uMadondo ozibhalele yena, ngeke akuphike okubhalwe nguye ebhukwini lakhe,” kusho umthombo.

Kwelokucwasa amaNdiya uMnquhe wasolwa ngokuphawula kwakhe ngomlingane wakhe owabe eyiNhloko YaBehluleli uMehluleli uPatel. Kulolu daba uMadondo wathi uPatel kwabe kungamele abe ngumengameli wabehluleli KwaZulu-Natal ngoba amaNdiya awacindezelekanga  njengaboHlanga.

“Kuyaphaphalazeka. Engangikusho, ngokwezibalo zabantu, angiboni kanjalo. Okwesibili, buningi ubunzima phakathi kwabantu abahlupheka. Umuntu oqhamuka kolunye uhlanga ngeke abe sesimweni sokuqonda lezi zinhlupheko ngendlela efana nengiziqonda ngayo. Yilokho engangikusho. Hhayi ngoba engumNdiya,” kusho uMnquhe.

OnguSomlomo wePhalamende uNkk uKaMapisa Nqakula wayengagayelwe mphako edudula uMadondo namsola ngokucwasa.

See Also

“Anginankinga nomehluleli ozohlala lapha asekele futhi aqhube uhlangothi oluthile lwenkolo eyodwa njengoba sonke sinoMthethosisekelo okhuluma ngeNingizimu Afrika njengombuso angamile enkolweni thizeni. Ngihleli lapha ngicabanga ukuthi ngolunye usuku kuzokwenzakalani mhla wethulelwa icala elibandakanya ukuhlangana kwababobulili obufanayo. Bazokhululeka kanjani futhi baluveze kanjani udaba ngaphambi kukaMehluleli owabhala incwadi echaza ubunjalo babo bocansi njengalobo obunobudimoni? Ukungababakezeleli kwakho kucace bha, futhi iNingizimu Afrika kufanele ingakuvumeli lokho kwenzeke ngowezi-2022”, kubeka uKaMahisa nophethe ngelithi: “Okokugcina, Mehluleli uyabacwasa abobubulili obufanayo. Yileso sitatimende engifuna ukusibeka. Ngaphandle kokunanaza uyabacwasa abobulili obufanayo futhi akukholeki ukuthi kuyenzeka ngowezi-2022, Ngenzela ukuthi kuqoshwe lokhu.”

AbeJudges Matter nabo baphawulile ngalokhu bamlahla uMadondo. Bathe: “Sithola isinyathelo sakhe siyinkinga enkulu, ikakhulukazi ekubeleseleni kwakhe ukuthi kungakhona phakathi kwemibono engowaseMaqungebeni nemibono yakhe njengoMehluleli. Njengakomishana abaningi bekucacisile, u-Athekili 7 wokuziphatha ngobulungiswa ufuna abehluleli bezihlusile ekuphawuleni noma ekuziphatheni okuqhakambisa ukukhipha inyumbazana.

“Lolu wudaba ngempela iKomidi Lokuziphatha Kwezobulungiswa elizoluphenya futhi kunengcuphe yokuthi angatholwa enecala ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi  okusanda kutholwa lapho uMehluleli Omkhulu uMogoeng Mogoeng watholakala enecala kokuncane kunalokhu.

Okunye okuvezwe wumthombo wukuthi uMadondo uyasoleka ezimpini zangaphakathi kuKhongolose. Kukhona abamsola “ngokuma neNkandla” okunguMnu uZuma. Kanti abanye bathi mhla kunecala elabe lithinta uMnu uSenzo Mchunu noKhongolose uhlangothi oluthile lukaMchunu lwabe “lungapheli kuMadondo”. Lokhu elaboHlanga alikwazanga ukukuqinisekisa.

UMadondo uziphendulele kulokhu embhalweni awuthumele kwelaboHlanga.

Scroll To Top