Now Reading
Sezikulungele ukuvula izikole zaKwaZulu-Natal – uSibiya
Dark Light

Sezikulungele ukuvula izikole zaKwaZulu-Natal – uSibiya

NgoMsombuluko kulindeleke ukuba kuvulwe izikole noma zikhona ezinye esezivulile ikakhulukazi kulezi ezizimele kanjalo nomatikuletsheni. Nokho kuyaqala ukuba kuvulwe izikole ngoNhlolanja kodwa lokho akwethuse ngoba kungenxa yesizathu esibonakalayo sesiqhwaga ukhuvethe. NgoLwesithathu ngesonto eledlule ikomiti loMnyango Wezemfundo eSishayamthetho saKwaZulu-Natal livakashele izikole ngenhloso yokuhlola ukuthi ngabe sezikulungele yini ukwamukela abafundi. 

USihlalo waleli komiti uMhlonishwa uNtuthuko “Jomo” Sibiya ube nengxoxo ekhethekile neBAYEDE eveza ukuthi ngabe uMnyango usukuphi ngamalungiselelo. “Ukuhlehliswa kokuvulwa kwezikole ngenxa yokukhuphuka kwezibalo zabantu abahaqwe ukhuvethe ezweni, ikomiti libe seliqala umsebenzi wokuhlola ukuthi ngabe izikole zakulesi sifundazwe zikulungele yini ukuba zivulwe njengoba senza nanyakenye emva kokuba kube nemvalelwakhaya.”

Uthe kulokhu lolu hlelo balwenza besebenzisana nekomiti likazwelonke loMnyango Wezemfundo Eyisisekelo. “Sithathe isinqumo sokuya ngqo ezikoleni ukuyozibonela ukuthi ngabe ngempela zikulungele yini, singatholi nje imibiko. Into ebalulekile kuthina ukuthi izingane zingabuyeli esikoleni lapho othishanhloko kanye nothisha bengakulungele ukusingatha abafundi,” kusho uSibiya. 

Uthe emveni kokuba othisha bebuyelile ezikoleni ngoMsombuluko kuyabathokozisa ukuthi izikole seziyahlanzwa. “Ama-95% ezikoleni sezihlanziwe sizoqinisekisa ukuthi uma kuqala isonto elizayo zizobe sezisesimweni esikahle zonke. Siphinde saqinisekisa ngokubambisana noMnyango ukuthi zonke izikole zizobe sezinezifonyo, izibulalimagciwane kanye nazo zonke izivikeli kukhuvethe. Lokhu sekuqaliwe ukuba kuthunyelwe ezikoleni,” usho kanje. 

Uqhube wathi akukho zingane ezizobuyela ezikoleni ngaphandle kwezifonyo ezintsha, ezizonikwa uMnyango. Uthe benze isiqiniseko sokuthi njengoba kuphazamisekile ukuvulwa kwezikole ngesikhathi kodwa abafundi abebezuza kuhlelo lokudla ezikoleni kumele bayaqhubeka bayakuthola. “Sitholile ukuthi labo abahlinzeka izikole ngokudla bakuhambisile, baya ezikoleni ngezikhathi ezithile bafike bayophaka ukudla. Kwezinye bekusaya idlanzana. Kodwa siyazigqugquzela izingane ukuthi zihambe ziyodla ezikoleni ngoba asifuni zihlale emakhaya zibulawe indlala,” kusho uSibiya. 

Esengena odabeni lothisha uthe: “Sithole ukuthi kunothisha abasishiyile emhlabeni ababalelwa e-170 ngenxa yokhuvethe. Sibe nezingxoxo noMnyango siwazisa ukuthi kuzomele uqashe othisha abasha. Sivumelene noMnyango wathembisa ukuthi bazoqashwa ngoba asifuni ukuthi kuqale ukufunda nokufundisa bengekho othisha.” 

Uthe ezinye izinto abebezibuka ubukhona bendawo ezikoleni, babona ukuthi kusazoqhutshekwa kufundwe ngalezo zinsuku ezihlonziwe ukuze izingane zidedelane zingagcwali emakilasini. 

Uthe uMnyango ngoZibandlela uqashe abasizi bothisha kanti kunenkinga abayitholile ukuthi lezi zisebenzi azikaze zikhokhelwe kodwa uMnyango wethembisile ukuthi bazokhokhelwa bonke. “Esikutholile ukuthi ezinye zezizathu ezenza ukuthi bangakhokhelwa njengoba kade kunikwe umsebenzi izigungu zezikole ukuba zibaqashe, ezinye beziganga, ziqasha abantu abangenazo izicucu nabantu abaneminyaka yobudala eyevile kwengama-35. Kwezinye izikole bekutholakala ukuthi baqasha ngisho abokufika kodwa kwezinye bekuyizinkingana ezingatheni njengokuthumela imininingwane engalungile yamabhange,” kusho yena. 

See Also

Echaza umsebenzi walaba abaqashwayo uthe ukwelekelela othisha. “Kunezikole othola ukuthi othisha bagcina bengakwazi ukulekeleleka. Ezikoleni kumele engabe kunabalawuli kodwa ngenxa yokushoda kwemali kuMnyango nakuHulumeni wonke asikwazi ukuqashela izikole zonke. Laba bayalekelela ukufaka amamaki kukhompuyutha, ukuhlelela izifundo ezithile, uthisha angagcini esenza umsebenzi wonke kungekho umuntu omsizayo,” echaza.

Uqhube wathi kunezikole eziphephukile ngoZibandlela ikakhulukazi esifundeni iHarry Gwala asebelinde ukuthi kungene imali yazo bese zilungiswa. 

IBAYEDE ibe isivakashela ezikoleni ezimbalwa zikaHulumeni ukuyohlola ukuthi ngabe ngempela abafundi bayaya yini ukuyophaka ezikoleni. Esikutholile ukuthi ziyaya, futhi ezinye ziphelezelwa abazali bazo. Ongumzali uNkk uPortia Mzamela obephelezele umfundi echaza ukuthi sebekulungele yini ukuphindisa izingane esikoleni, uthe: “Nakulokhu sisazomethemba uHulumeni ngowedlule sakhuluma kakhulu qede izingane zangaba nalutho, izibalo esazibona ezokudlula kothisha.”

Omunye umzali uMnu uLinda Chiliza uthe: “Sengikulungele ukubuyisela ingane esikoleni ngoba nanyakene angisolanga lutho oluphambene nolungabeka izingane zethu engcupheni. Sekuyikho ukumethemba njengoba ikhwela eselihlaba futhi ukuthi sezingabuyela esikoleni.”

Scroll To Top