Now Reading
Yivume wethu: URamaphosa wehluleke wancama ukubumba uKhongolose
Dark Light

Yivume wethu: URamaphosa wehluleke wancama ukubumba uKhongolose

• Imiphumela yokhetho lweTheku iwubufakazi bokujula kofa • Inqola isiyobhajwa engqungqutheleni


“Ngicabanga ukuthi imiphumela yokhetho lwangowezi-2016 nolwangonyaka odlule (2021) ikhombisa ukuthi sisesikhathini noma esimweni sengelezo okufanele igcine iqondise kabusha amandla ezepolitiki. Angicabangi ukuthi amaqembu akhona amela ikusasa. Ngicabanga uhlobo lwezakhiwo ezingathatha leli lizwe lilise phambili zizoba khona futhi zizohambisana namandla okuqondisa kabusha.”

Lona ngumbono waloyo owayeliSekela Mengameli wezwe uMnu uMotlante mayelana nesimo seqembu lakhe i-African National Congress (ANC). Ukuphawula kwalo mholi kulandela imizamo eyahlukene eholwa ngomunye owayenguMengameli weqembu uMnu uMbeki. UMzizi usehambele izifundazwe ezimbili okuyiFree State neWestern Cape lapho izinto zimapeketwane kuKhongolose ngenxa yezikhundla. Ukungenelela kwalaba baholi kubukeka kwamukelwa ngabathile nabakholwa wukuthi isithembiso sikaMnu uRamaphosa asenza ngesikhathi ekhethwa njengozohola uKhongolose ngeke sisafezeka. Ngesikhathi ethatha izihlangu kuMnu uZuma,  uRamaphosa wafunga wagomela ukuthi ubuholi bakhe buzoqinisekisa ukuthi uKhongolose  owabe usuqalile ukuba mantenguntengu uzobuyisana.  Ngaleso sikhathi abantu abaningi ngaphakathi nangaphandle kweqembu babe nethemba lokuthi ukunqoba kwakhe (uRamaphosa)  kusho isiqalo esisha.

Emalungwini kaKhongolose ukungena kukaRamaphosa kwakuzovusa inhlangano eyabe ivela isiyenda emuva kokwehlulwa yemukwa omasipala abakhulu okufaka iJohanseburg, iNelson Mandela neTshwane ngaphansi kobuholi bukaMengameli uZuma. Ngenxa yalokho uRamaphoswa wabe amukelwa njengomalamulela.  Ukunyathela kwakhe ezinyangeni zokuqala kwaveza umholi onesineke nonamava okuhlanganisa imihlambi eyalanayo.

Sekungumlando ukuthi  njengabaholi abalandelayo naye ubhekene nengcindezi lapho iqembu aliholayo lihlukene phakathi kusuka kuzwelonke kuze kube sezinhlakeni eziphansi zeqembu.  Okunye okusobala wukuthi naye qobo uyathinteka njengoba kukhona abazibiza ngaye naye azihlanganisa nabo. Kepha okube yishwa kuye kube yizinkinga ezenzeke ezweni ngaphandle kukaKhongolose nezingaze zenze ingcindezi yakhe ingabi  ngaphakathi eqenjini kuphela kepha nakuHulumeni awuholayo.  Phakathi kwezingqinamba kukhona umbhedukazwe womkhuhlane ukhuvethe odle amakhulu ngamakhulu abantu bakuleli kubandakanya nabaholi bomphakathi noHulumeni, ukwehla komnotho nokukhula kwezibalo zabantu abangasebenzi.

Ngokuphela konyaka uRamaphosa kulindeleke ukuba ame phambi kwamalungu  eqembu nayilapho ezokwethula khona umbiko wakhe weminyaka emihlanu.  Uzothi enza lokho bazobe bekhona abafisa ngabe useyagoqa ukuze baveze ilaka labo ngaye ngevoti. Nakhona lapho ukunqoba nokungaqobi kwakhe kubukeka kungeke kwenze mehluko njengoba zibukeka zizoqhubeka izinkinga zokungaboni ngasolinye nokukholakala ukuthi imikhonto izobe isicije kakhulu kunakuqala.

Ukhetho eThekwini 

Ukungaboni ngasolinye kuleli qembu nangaphansi kobuholi bukaRamaphosa kuzogqama kule mpelasonto ngesikhathi isifunda iTheku sizobe sibambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha. Phakathi kwezinhlangothi ezibangayo kukhona owayeyiMeya, uNkk uZandile Gumede obanga noSomlomo woMkhandlu iTheku uMnu uNyawose.  Esimweni esejwayelekile lona ngumbango okumele amalungu emuva kokuzanelisa akhethe umholi noma abaholi abazoyisa iqembu phambili. Nokho lesi yisimo esingejwayelekile njengoba kubukeka kungeke kuvotelwe amakhono obuholi kepha kunalokho kuzobangwa ukuthi omunye ukuluphi uhlangothi. Kukhona inkolelo ethi uNyawose uhambisana noRamaphosa futhi umelelene nenkohlakalo. Enye inkolelo ngethi uNkk uGumede yena  uhambisana nabo bonke abangavumelani noRamaphosa njengoba ekhonjwa phakathi kwabanye abaholi abahambisana noMnu uZuma.

See Also

UNkk uZandile Gumede
uMnu uThabani Nyawose

Okuyishwa ngombango weTheku wukuthi kawuhlangene nezidingo zabantu baseThekwini njengoba kungekho ubufakazi bokuthi ukuphumelela kohlangothi oluthile kuyoletha okwehlukile kuzakhamuzi. Okusobala nokho wukuthi uma kuphela ukhetho lweTheku kuyobe sekuqala omunye futhi umkhankaso ofanayo nozokwehlukanisa leli qembu wona uyobe usukhetha ubuholi besifundazwe okwamanje obuphethwe nguMnu uZikalala. Nakhona lapho kuyothi kungaphela ukukhetha abesifundazwe bese kuqala olukazwelonke nayilapho isifundazwe kuyobe kubhekelele ukuthi engabe siya sibumbene yini ukuyokhetha umengameli omusha weqembu.  Konke lokhu kusho ukuthi azikho izinhlelo zokubuyisana ezizoqhubeka manje njengoba ngisho uMengameli owabe enikwe umthwalo wokuqinisekisa ubunye naye esodakeni lokubanga izikhundla njengoba naye efuna ihlandla lesibili.

Amagama kaMotlante kungenzeka abe yisiphrofetho njengoba uma nje sekuphela ukhetho lweqembu kuyobe sekusele unyaka kube wukhetho lukazwelonke nayilapho kuzofaka khona uMengameli wezwe. Umlando wakamuva uveza isithombe sokuthi uKhongolose uyehluleka ukuphila uma ungekho emandleni. Esifundeni iWestern Cape nje kuze kube yimanje usaxhuga emuva kokukhishwa yiDA. ETshwane ngesifanayo kanye naseJohannesburg. Kuthangi lokhu uphendukelwe yiwo wonke amaqembu aphikisayo eThekwini wangena ehlazweni okokuqala ukungabi namandla okuqoka iMeneja yoMkhandlu. 

Ongoti babuka ukhetho lukazwelonke oluzayo lungahle lukhiphe imiphumela engaphoqa ukuba amaqembu asebenzisane nokungasho ukuphela kukaKhongolose ebesimazi kuzalwe omusha owencike kwamanye amaqembu ukuze abuse kunalowo obudla umhlanganiso ngaso sonke isikhathi. Konke lokhu kufakazela ukuthi imizamo emihle kaRamaphosa yehlulekile, kanti futhi namalungu eqembu ahlulekile ukumeseka kule mizamo. 

Scroll To Top