Now Reading
Owezokuthutha ubamba uyeka ngamalaysensi
Dark Light

Owezokuthutha ubamba uyeka ngamalaysensi

Umthamo omumethwe uNgqongqoshe Wezokuthutha kuZwelonke uMnu uFikile Mbalula (osesithombeni) ubonakala usungambinda noma kunini njengoba engaphansi kwenkulu ingcindezi ngohlelo lokuvuselelwa kwamalayisensi okushayela, awezimoto, nokwethulwa kohlobo olusha lwamalayisensi okubhekeke ukuba luqale ukusebenza ngoMfumfu wezi-2023.
Ezweni lonke kunabashayeli bezimoto abayisigidi esiso-1.2 okumele bayovuselela amalayisensi okushayela kwabayizigidi ezi-2.8 abakwazi ukuwavuselela. Lokhu kusho ukuthi bangama-42.4% abashayeli abangawavuselelile amalayisensi abo, kube ngabangama-57.6% abakwazile ukuwavuselela.

Nakuba uMbalula ezishaya isifuba ngokuthi bazokwazi ukuvuselela wonke amalayisensi esikhathini esiyizinyanga ezine, kubonakala lokhu kuwumqansa njengoba kunabashayeli abayizigidi ezi-2.1 okubhekwe ukuthi ngalesi sikhathi bavuselele amalayisensi abo okuyisimo esingadala okunye ukubambezeleka.

Phezu kwakho konke lokhu lo Mnyango uphezu kwezinhlelo zokufuqa ukuqala kokusebenza koMthetho ovumela ukumukwa kwamaphuzu kubashayeli uma belahlwa amacala ngobudedengu obenzeka emgwaqeni owaziwa nge-Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act (AARTO). Inqwaba yabashayeli nabanikazi bezimoto ezweni isiyaphonsa ithawula ekuhambeleni izikhungo zikahulumeni zamalayisensi ngenxa yokugcwala, okugcina sekunabasebenzi abagwazisayo.

Kwezinye izikhungo sekunabantu abavuka phakathi kwamabili bayobamba olayini ukuze badayisele izikhala abafikayo bezothelela izimoto noma bezovuselela amalayisensi. Esikhungweni esiseRossburgh eThekwini, ababambela abantu olayini bakhokhisa kusukela e-R100 kuye ngokuthi isikhala singunombolo bani. Naphezu kokuba izolo uMbalula ephinde wamemezela ushwele nokululwa kwesikhathi kulabo amalayisensi abo asephelelwe isikhathi, kodwa akubonakali uMnyango uzokwazi ukubhekana nomthamo osukhona.

Ememezela lokhu kwelulwa kwesikhathi izolo uthe, “Zonke izincwadi zabasafundela ukushayela, izincwadi zokushayela ezingamakhadi, izincwadi zokushayela zesikhashana, kanye nezimvme zokushayela ngobuchule (PDP), ezaphelelwa isikhathi kusukela zingama-26 kuNdasa wezi-2020 kuze kube zingama-31 kuNcwaba wezi-2021, zisazothathwa njengezisemthethweni, isikhathi sokuba kwazo semthethweni siyelulwa ngesinye isikhathi sikashwele kuze kube zingama-31 kuNdasa wezi-2022”. Esikhathini sanamuhla ilayisensi yokushayela isingacishe ilinganiswe neqhuzu eliphezulu lezemfundo ngenxa yokubaluleka kwayo uma ufaka isicelo somsebenzi, nokwanda kwabantu abathenga izimoto ngohlelo lwamagaraji asemthethweni kuyaphoqa ukuthi babe nelayisensi okuwumgomo wezinkampani zemishuwalensi kubathengi. UMnyango ubonakala uhudula izinyawo ukuhlangabezana nazo zonke izinselelo ezibhekene nomphakathi kwezokuthutha. Phambilini umnqamulajuqu wesikhathi sikashwele wawunqunyelwe umhla zingama-31 kuNcwaba wezi-2021.

Lo shwele uhambisana nesikhathi lapho kuvalwe izwe ngesiwombe sokuqala sokuhlasela kobhubhane ukhuvethe. UMbalula umile kwelokuthi ukuvuselelwa kwamalayisensi kuzobe sekuphothuliwe esikhathini esiyizinyanga ezine. Uveze ukuthi ukugaywa kwamalayisensi angamakhadi kuqalile mhla zingama-20 kuMasingana.

See Also

Kuzokhumbuleka ukuthi okunye okudale ukubambezeleka kakhulu ngokjkhiqizwa kwamakhadi kube ukuphuka komshini owagayayo okudingeke ukuthi uthunyelwe eGermany uyolungiswa khona. Kunamalayisensi angamakhadi angama-597, 000 okusamele agaywe. Lo mshini okwazi ukugaya amakhadi angama-400 000 ngenyanga usukhiqize amakhadi angama-128 000 selokhu uqale ukusebenza ngenyanga edlule ngokusho kukaMbalula. Uyavuma ukuthi kokunye ayingangabo, ngoba kwezinye izikhungo bayabikelwa ngezingqinamba ezikhona okuvamise ukuthi kube ngama finger prints angathathiwe ngendlela noma kuphambane izinkomishi lapho abashayeli sebehlolelwa amehlo. Okhulumela uMnyango Wezokuthutha uLawrence Venkile uthe umnqamulajuqu wamanje angeke usalulwa yingakho begqugquzela abashayeli ukuthi balisebenzise leli thuba. Ephawula ngokuthi njengoba umshini wabo ogaya amakhadi usuke waba nezinkinga waze wayokhandwa phesheya uphendule ngokuthi.”

Asikwazi ukusho ukuthi imishini yamakhadi ingaba nenkinga yini noma cha”. Uveze nokuthi kunocwaningo abalwenzayo lokubheka ukuthi ilayisensi selulwe isikhathi sayo, kodwa abakwazi ukuthatha osekwenzeka kwamanye amazwe. “Uzokhumbula ukuthi iNingizimu Afrika inezingozi eziningi zomgwaqo, ngakho kumele sicubungule sibhekisise ngaphambi kokuthatha isinqumo singalandeli okwenzeka kwezinye izindawo,” kuphetha uVenkile. Okhulumela inhlangano yomphakathi i-Organisation Undoing Tax Abuse (OUTA) uMnu uWayne Duvenage uthe ubona izinkinga zilakanyana kulo Mnyango. “Kuzoba inkinga enkulu ngoba baningi abantu abangeke bakwazi ukuvuselela amalayisensi abo, abanye angeke babe nawo amalayisensi. Ingcabha yoMnyango lena, hhayi eyabantu,” kusho uDuvenage.

Uthe lesi simo singaba nomthelela omubi kubantu ngoba kukhona nabangalahlekelwa umsebenzi ngoba izincwadi zabo seziphelelwe isikhathi, abaqashi basebenzise amandla abo. Uphonsele uMbalula inselelo ukuba enze umsebenzi wakhe ngendlela ngoba sekuyacaca ukuthi ayingangamlomo.

Scroll To Top