Now Reading
Ukuhweba akuveli kuzenzakalele kwabaningi boHlanga, kunomlando
Dark Light

Ukuhweba akuveli kuzenzakalele kwabaningi boHlanga, kunomlando

Abadayisi boHlanga abazimele ngasemigwaqweni nakwezinye izindawo, bangabantu abanemvelaphi yomlando okungelula ukuwuqonda. Kudingeka ube nesikhathi sokwazisana, nazisane ngempela. Ube ngophiwe ukuqonda okukaMdali, okukamoya, okwamathongo ukubaqonda kangconywana.

Sengacwaningisisa abadayisi basemigwaqeni kusukela kowe-1989, nanamanje, ngathola ukuthi abadayisi bawuhlobo oluthwasisiwe noma oluthwasiselwe ukudayisa kuphela. Abanye babo bathwasiselwe ukuvikela amadolobha nezinye izindawo kunganakekile nokudingeka omasipala ukuba babanake.

Ngathola ukuthi kunabadayisi ababesebenza, bedayisa ngesikhathi sabo. Abanye baziyekela emsebenzini noma baxoshwa, kwaphela imisebenzi, babefundele okuthile okwehlukene.
Sibabeke eceleni abadayisi abayizigebengu ezicashe ngokudayisa. Labo badayisi bamadolonzima ukukutshela ukuthi kwasukelaphi ukudayisa. Abanye babephika ukuthi bangamathwasa ngoba ukwethwasa sikwazi ngendlela eyodwa, yokuba isangoma. Babecacelwa uma sengiyichaya kahle indaba yegama ukuthwasa.

Ngangibatshela ukuthi bangamathwasa kusukela emakubo okwakunabadayisi njengoba sebedayisa. Kwahlaluka, kwafakazelwa yizibonakaliso, ngamaphupho, yizinto nezimo eziseduzane nabo abazaziyo.

SinoMaMkhize waseNdwedwe, eNtaphuka owathi ngowe-1989, umkhulu wakhe wayengumsiki wemvunulo yesiZulu. owayesika amabheshu, izidwaba nokunye. Yena wazithola esedayisa okunye okuhambelana nemvunulo ngasemahhotela olwandle.

Uzibongela athi; ‘Sibucubucu, nyengelezi umashelela’, uSiphosenkosi Mfeka waseMnambithi kwaHlathi ungumdayisi ozimele ngasemigwaqeni yedolobha laseGauteng lisabizwa ngeGoli, ‘KwaNdonga ziyaduma, Kwamntanami wendelaphi. Kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda’.

Wathi umkhulu nogogo bakhe babedayisa utshwala besiZulu obehlukene, amagwinya, izinkobe. Akazisoli njengoba ayeka esebenza kahle, eyimeneja, wakhetha ukudayisa okokugqoka, okokuphuza nokunye.

Wayichaya eyakhe indaba uBongani Khumbane, waseMaputo, eNharime (eNyarime), ukuthi ukudayisa wakuthwasiswa ngumkhulu wakhe owayengumdayisi. Wafika ephusheni wamnika ama-R50.00 wathi akazondle. Wafikelwa into eyathi akayothenga amathawula okusula ubuso, wawadayisa aphela, wayothenga amanye kwaba yiso leso. Waqala lapho ukudayisa njengoba esedayisa okwehlukene.

UMaMthuli waseLusikisiki esigodini eMbomvini wayenogogo owayeneTuckshop. Yena wazithola esedayisa okokugqoka nokudliwayo edolobheni. UMkhonzeni waseMelmoth wayekhonzwe ugogo uMaMnguni ozala uyise noMaNgema ozala ubaba omncane, kwazise umkhulu wakhe wayenesithembu. Wayethathwa uMaMnguni bayolima, badayise. Kube ugogo uMaNgema owayengavamisile ukumthatha.

See Also

UMaXulu waseMatikwe wathi, unina wayebuya ekuthwaseni, wakhungwa ngomalume bakhe ngeqhude. Umkhulu ozala unina walithatha wayolishintshanisa ngesikhukhukazi. Sazala izinkukhu wagcina esengumdayisi wezinkukhu nokunye. UMaNdlovu wase-Eshowe, kweseNkosi uNtuli, wayenomalume ababedayisa bonke. Wazibona esethelelekile ngokuba umdayisi naye.

Laba badayisa ndawonye, zithupha ziya ogwayini. NguMaMsomi owayenogogo uMaNala, owayedayisa amahewu. Abanye babedayisa ezitimeleni njengoba esedayisa naye. Bese kuba uMaXolo umzukulu kweseNkosi uXolo, wayenogogo uMaDuma owayesika izicephu, ethunga nemvunulo, edayisela ekhaya.

Ngaphambi kokuba nguthisha, uThulani kaMandla Ndlovu wayesebenza esibhedlela i-Addington njengomkhulu wakhe uZeblon. Wayebuye adayise esibhedlela njengogogo ozala uyise, owayedayisa edolobheni.

Kwakunomama esasithi uMaNdlovu owayenesiphiwo sokubona izinto, ethwasiswe ithongo lakhe njengoba ayedayisa eMobeni. Abadala bathi waqala ngowe-1965, kusenzima kwaboHlanga. Waqhubeka nokudayisa nangowezi-2019, engagcina ngawo ukumbona esedayisa nabazukulu.

Scroll To Top