Now Reading
Iziphicaphicwano ZikaNono
Dark Light

Iziphicaphicwano ZikaNono

Lolu chungechunge luhlelelwe ukuthuthukisa izinga lokufunda, ukukhuthaza uthando lokufunda kanye nolwazi ngezilwane zasekhaya.

Lapha silandela uKuku, isikhukukazi nabangani bakhe, abasethulela ngezimo ababhekana nazo. Namuhla sizwa ngeziphicaphicwano. Iziphicaphicwano kwakuwumdlalo owawunedumela nesasasa kubantu ingaboshwa kuphela isikhathi esifushane esifanelekile, futhi inelungelo lokuba ihlukaniswe kwabanye ababoshiwe abaneminyaka engaphezu kweli-18.

Kufanele iphathwe ngendlela, ibekwe esimweni esifanele ubudala bengane futhi ibe nommeli obhekele yona ngezindleko zombuso enqubeni abadala nezingane owawudlalwa ngezikhathi zakudala. Unomthelela ekusizeni kokusebenzisa ingqondo ngokujulile nokuthi ufundise ngezinto zempilo nalokho esikubona nsuku zonke. Lo mdlalo wawudlalwa abadala nabancane.

Kwakuyindlela yokudlulisa isikhathi futhi kuchithwa isizungu. Lo mdlalo wawudinga ukuthi ube umuntu okwaziyo ukujula ngokomqondo yenhlalobantu ethinta ingane uma kungaba nomphumela wokungabi nabulungiswa.

Izingane eziningi emazweni ehlukene zizithola seziphakathi kwezimpi ezinye ziphoqwe ukuba zilwe kulezi zimpi. Lapha umthetho usobala ukuthi izingane kumele zingasetshenziswa ngqo ezimpini ngoba imibuzo yakhona yayifuna ube ngumuntu oqaphelayo izinto emhlabeni ngoba wawudinga ulethe impendulo ngokuthi uqale ucabange ngempendulo ozoyiletha. Lapha kwakuthi uma impendulo usuyitholile bese uyayisho usho nokuthi leso sifaniso noma isingathekiso sichazani noma simeleni. Ukuguquka kwezikhathi nakho futhi sekube nomthelela ekutheni abantu bakhe iziphicaphicwano ezintsha.

Kwakuthi lowo ositholile isiphicaphicwano leso anikezwe ithuba lokusho esakhe. Uma bengasitholi, babecela ukuthi lowo obaphicayo abazise ukuthi sikhuluma ngani, sebeyoqhubekake baqagele, aze asithole ositholayo.

See Also

Kulezi ziphicaphicwano uzofunda amagama amasha:
– Imifula
– Ngiphicaphica
– Ukuduma
– Izitho
– Ehlobo
– Amazolo

Lo msebenzi uwukubambisana nabalingane bethu bakwaShurter & Shooter.

Scroll To Top