Now Reading
Imfihlo egameni nasesibongweni sakho
Dark Light

Imfihlo egameni nasesibongweni sakho

Sawubona, ngethemba ukujabulele ukufunda ushicilelo lwethu lokuqala ngesonto eledlule. Ukuthi ukwazile ukufunda iphephandaba nabangani bakho ekhaya nasesikoleni.

Uma ungakakwenzi lokho kuqale kuleli sonto, thatha iphephandaba ulifundise abanye ukuze nabo babe nelabo ngesonto elizayo. Kuleli sonto sizobuka ukubaluleka kwegama nesibongo sakho.

Igama libalulekile ngoba liqukethe okuningi ngezolo, inamuhla kanye nekusasa. Uma singakazalwa abazali bethu basuke benezifiso ezinhle ngathi, benamaphupho amahle. Abanye basuke benesifiso sokuba nengane yentombazane noma ingane yomfana.

Kuthi uma sesifikile emhlabeni basiqambe amagama awukubonga ngesipho asebenaso. Yikho nje kukhona oSibusiso noNozibusiso ngoba kuthiwa ukufika kwethu kube yisibusiso ekhaya. Bakhona noNjabulo ngoba ukufika kwentobazanyana ekhaya kulethe injabulo kubazali nasemndenini.

Akhona namagama lapho abazali benezifiso ngathi, bakhona oBhekumuzi noLethukuthula. Ngiyazi ukuthi abanye benu banamagama esiNgisi. Uma kunjalo uke uzibuze yini ukuthi igama lakho lisho ukuthini? Uma ungakakwenzi lokho namuhla buza abadala ukuthi igama lakho lisho ukuthini nokuthi waqanjwa ngubani.

Isibongo njengegama sibalulekile. Sona siwubufakazi bokuthi wena uzalwa ngobani nokuthi abazali bakho bazalwa ngobani. Imfihlo ngezibongo zabeNguni naboHlanga wukuthi zonke izibongo zethu zixhumene nemvelo. Yebo zixhumene nemvelo.

Ezibongweni eziningi zaboHlanga uthola kunohlobo oluthile lwesilwane noma isitshalo. Lokhu kwenza sibe munye nemvelo futhi sibe ngabavikeli bayo. Isibonelo abakwaNdlovu nabakwaNgonyama bangabavikeli balezi zilwane.

AbakwaThusi bangabavikeli bezimfene njengoba esibongweni sabo sivela lesi silwane. Ziningi nezinye izibongo esingazibalulanga okuthi uma ulandela umlando wazo oncikene nezilwane ezithize. Uma ubuka lokhu ngeso elijulile uyathola ukuthi ngokubumbanisa izibongo zethu, nezitshalo noma nemvelo jikelele, kwabe kusenza abavikeli bayo. Kanjani?

Njengoba siyizigidigidi nje emhlabeni sizungezwe yimvelo eyizilwane nezitshalo. Ngakho uma umuntu ngamunye ngamunye emhlabeni engazi ukuthi uxhumene nasiphi isilwane, noma isitshalo okanye imvelo jikelele akukho ukungabaza ukuthi kungasho ukuthi imvelo leyo ivikelekile.

See Also

Ake ucabange nje umhlaba lapho umuntu nemvelo kuphilisana njengoba kwabe kudaliwe. Thina njengezingane kuhle sifundiseke futhi sizikhathaze ngobudlelwane bethu kanye nemvelo.

Kuqala ekuphilisaneni nezilwane zasekhaya okungaba yizinkukhu, izinkomo, izimvu, izimbuzi, izinja, amakati, amadada nezinyoni ngokwehlukahlukana kwazo. Uma lezi zilwane sizithanda sizinakekela, nazo zinayo indlela yokukhombisa uthando kithi ngoba zingabangani bethu.
Ezinye ziyasivikela, zivikele nempahla yikho nathi kumele sizivikele. Kumele sikugweme ukunza izinto ezenza zibaleke ekhaya ngona nazo zinamalungelo futhi ziphefumula wona lomoya esiwuphefumulayo. Ngelinye ilanga siyokhuluma ngamalungelo azo azilwane lezi.

Siyophinde sichaze futhi kungani amaKhosi abeNguni abuye afaniswe nezilwane, njengokuthi nje Wena WeNdlovu, iSilo noma INgonyama.

Ukuze nawe uthole ukuthi uxhumene nasiphi isilwane, buza lapho ekhaya bazokuxoxela bese uyasazisa. Ungakhohlwa ke ukusibhalela usazise ngegama nesibongo sakho.

Scroll To Top