Now Reading
Umdlandla Wokufunda KwaboHlanga
Dark Light

Umdlandla Wokufunda KwaboHlanga

Anginaqiniso lokuthi konakalaphi ngempela kithina singaboHlanga uma kuziwa ekufundeni izincwadi. Kungaba kufundelwa ulwazi noma ukuzijabulisa. Mhlawumbe yimina engineshwa lokungabi bikho ezindaweni lapho ngizofika khona aboHlanga bethe bu endaweni eyodwa kuthulekile kufundwa izincwadi noma ezaluhlobo luni nje.

Kwesinye isikhathi ngiye ngizikhohlise ngokuthi mhlawumbe izinhlaka lezi zokuxhumana seziguqule indlela engangazi kufundwa ngayo. Ngixakekile uma kuxoxwa ngezindaba ezidingidwa ezizindeni zokuxhumana uma okuxoxwa ngakho sekuba yinto engawenzi kahle umqondo noma kube yizindaba ezibucayi eziyingasese labathile okuphilwa nabo emhlabeni.

Lokhu kokungabi khona kwesiko lokufunda izincwadi noma kungenasilinganiso seminyaka yokukhula kodwa sengathi kubhokele kakhulu isizukulwane esisakhula. Impela isiko lokufundela ubumnandi alikho nhlobo kulabo abasakhula. Kuye kumangalise ukuthi sekwaba khona imitapo yolwazi eyayingekho ngesikhathi esiphambili kodwa abantu babonakala beqhelelana nayo. Intsha oyifica kule mitapo yolwazi isuke iyele ukuyogaya amapheoha noma iyofothokhopha.

Lapho uyibona ifika ngobuningi bayo emitapweni yolwazi kuba yisikhathi lapho sekubhalwa izivivinyo ikakhulu zokuphela konyaka. Kuthi kungaphela izivivinyo kuphinde kuthi cwe sekukhala ibhungane emitapweni yolwazi. Akuyona intsha kuphela ebukeka ingenelwe yilesi sifo sokungafuni ukufunda izincwadi. Nabadala boHlanga nabo basesitelekeni abafuni ukuthola ulwazi olungeziwe ngokuthi bakhuthalele ukufunda. Ngiyacabanga nje ukuthi konje laphelelaphi iphephabhuku likaKhongolose elalibizwa ngoMrhabulo elalinikeza ulwazi lwepolitiki hhayi yaseNingizimu Afrika kuphela kodwa eyomhlaba wonke.

Lona ele-COSATU elalibizwa nge-Shopsteward lisaphuma njalo nje, impela angikholwa. Inyunyana yothisha iSouth African Democratic Teacher’s Union (SADTU) yabe inephephandaba iSADTU Voice. Angisho ukuthi ayisekho. Engikushoyo ukuthi inyunyana enamalungu ayizi-250 000 awukwazi ukuthi ungahlangani nelilodwa ilungu liphethe leli phephandaba, uma kuyiqiniso ukuthi lisekhona.

Ngena ezitolo ezinkulu ezidayisa izincwadi ezisenkabeni yamadolobha amakhulu ubone ukuthi uzobabona yini aboHlanga bengene ngobuningi babo beyothenga izincwadi. Akuvamile impela. Abavame ukubonakala yilaba baseNtshonalanga. Ngeke futhi sakhuluma iphutha lokuthi yingenxa yokuthi izincwadi zimba eqolo. Kuningi okumba eqolo aboHlanga abakuthenga banganaki. Ingxaki yabo inezincwadi. Abazifuni nalapho zihambe khona.

Emitapweni yolwazi ufika kungamakhehla nezalukazi zabelungu abayoshintshisana izincwadi. Lapho kunendali yezincwadi khona ufika kuseyibo abamhlophe abayothenga izincwadi kusuka kwezingamanoveli kuya kwezineziluleko ngempilo jikelele. Abelungu bakwenze ukufunda kwaba yindlela yokuphila.

Nathi njalo thina boHlanga eminyakeni ephambili besikukhonze kabi ukufunda. Ngiyakhumbula nje ngisesemabangeni aphansi emfundo ukuthi ngangikukhonzile ukufunda futhi kungemina kuphela onjalo. Esafunda nabo kuleya minyaka kungakhathaleki ukuthi umuntu wayeseSoweto noma kwaNongoma kodwa ziyaziwa futhi zisakhumbuleka izincwadi ezazifundwa.

Akekho owafunda ngesikhathi sethu ongathi akayazi incwadi yesiBhunu i-Moreson Reeks, i-Legacy of the Past kwezomlando, i-Tip Top Tales esiNgisini. Khohlwa wukuthi lezi zincwadi zazifundwa ekilasini kodwa sisazikhumbula namanje. Sizikhumbula ngoba sasizithanda futhi zingahlobisile kodwa sizifunda. Ngaphandle kwekilasi nakhona kwakuba njalo. Sasheshe sazazi izindawo okwakushintshaniswa kuzo izincwadi, ushiye osuyifundile, ukhokhe imali encane uthathe ongakayifundi. Sisezikoleni zamabanga aphezulu sasisuke sesimfunde samqeda uJames Hardley Chase okwakungumbhali owayevelele ngaleso sikhathi.

See Also

Ukunyuka ngamakilasi kwakusho ukunyuka ngokwezinga lezincwadi owawusuke usuzifunda. Sasisuke sesiqala izincwadi zoFrederick Forsythe njengeyayithi: “The Day of the Jackal” nezinye, sasifunda izincwadi zoSteve Macqueen o-Papillion nezo-Alister Maclean.

Kwakuthi ntambama sihlangane singabafana abakhulayo silinde obhuti abadala ababesebenza emadolobheni ababesibuyela namaphephandaba. Sabazi kanjalo oRand Daily Mail, oWeekend World noPost ababephatha izindaba ezijulile zokwakwenzeka ezweni ngaleso sikhathi. Sasingabazi ngeso lenyama oSteven Bantu Biko kodwa sabafundiswa ngamaphephandaba. Sasingabazi oPercy Qoboza, oPeter Magubane noCan Themba kodwa ngoba sasifunda o-Drum Magazine sazi ngoHenry Nxumalo noCasey Motsitsi. Wawungeke usithinte ngokwakwenzeka emhlabeni osizungezile ngoba sasiyisizukulwane esifundayo yize imitapo singenayo.

Ezinsukwini esiphila kuzo sizungezwe wulwazi nxazonke. Kungaba sezinkundleni zokuxhumana, ezincwadini nakumaphephandaba kodwa inkinga inathi thina boHlanga siyenqena ukufunda. Impela kuzomele lolu daba lufakelwe izibuko ngoba selokhu kwathi nhlo ulwazi lutholakala encwadini. Uhlobo logogo nomkhulu olukhona manje akuselona lolu olwaluxoxela abazukulu izindaba.

Ulwazi selutholakala ezincwadini ikakhulukazi. UHulumeni usezame kakhulu ukuthi anabisele imitapo yolwazi ezindaweni okwakungaphushwa ukuthi iyoke itholakale kuzo. Asimhlangabeze uHulumeni ngokuthi sibuyise uthando lokufunda incwadi. Asenze ukufunda incwadi kube yindlela yokuphila kithi.

Scroll To Top