Now Reading
Kubalulekile aboHlanga babhale imilando yezikole ezasungulwa yibo
Dark Light

Kubalulekile aboHlanga babhale imilando yezikole ezasungulwa yibo

Sengazicinga izincwadi ngaze ngancama, ezabhalwa aboHlanga ngabo ngqo, mayelana nezinto ezinhle abazenza phakathi yowe-1899-1902,wempi yamaNgisi namaBhunu kanye nowe-1910 wobumbano lwamaNgisi namaBhunu eNingizimu Afrika.

Yingakho babhalelwa,sasibhalelwa ngabamhlophe bezimishini. Yize aboHlanga basebekhona abasebefunde imfundo yasezimishini noma ngokwaseNtshonalanga. Kugqame izincwadi zabelungu ababezibhala ngabantu abamnyama sabe sesithekela kuzona.

Yingakho zingakakabonakali ngobuningi izincwadi zaboHlanga zakwangqondonkulu nezobunjulalwazi zaleminyaka ebalulwe ngenhla, abazibhala noma abaziqopha.Izincwadi ngemilando embandakanya owezemfundo nezikole, owezomnotho, owezolimo, owezenkolo, owenjulabuchopho, owesikompilo labantu njalonjalo.

Sincome futhi khona kunjalo, ukuthi sabanenhlanhla yokuba naboHlanga abangenwa ufuqufuqu lokubhala izincwadi zemilando eyahlukahlukene ngabo ngqo.Babukela noma bakopela okuhle,okwasekuvele kukhona, okwakusungulwe ngokomqondo wabezizwe,wezimishini,wamakoloni nowaseNtshonalanga.

Emva kwalokho base bezakhela,baziqambela okungokwabo futhi okufanayo nokwabezizwe, nokwamakoloni njengezikole. Emva kwalokho kwakleza,kusakleza abaningi kuzona. Okuhlalukayo ngabo ukuthi babenenhlakanipho nezimfundiso ezinhle zasemakhaya.
Kungabayisishozi esikhulu uma umlando ngezikole zodaka ungabhalwa ngabamhlophe bebe bekhona aboHlanga asebekwazi ukubhala kulenkathi.

Yingakho ngabona ukuthi okungenani, kwakusemqoka ukuba ngengeze, ngiwuqophe umlando wezikole zaboHlanga, ababezakhele ngodaka bona ngqo, nangokunye okwakuyizithukuthuku zabo,kwaba yima kungenelela uhulumeni.

Kungaze kuphinde futhi kube ngabefundisi bezimishini,abamhlophe nezinye izinhlanga abazobhala ngezikole aboHlanga ababezakha ngodaka bengaxhaswanga nguhulumeni.
Sisekuwo umlando waboHlanga nakwezinye izindawo, ababanemibono, ababaneziphakamiso ukuba uhulumeni akhe izikole lapho behlala khona emalokishini, emakhaya nasemijondolo njalonjalo.

Ngiyafisa futhi ngisaphakamisa,ngisaphonsela uhulumeni inselele ukuba akhe izikole ezindaweni ezibizwa ngamahostela.Ngikhumbuze nababesezinhlakeni zikahulumeni engakuphakamisayo kubona, ngaze ngabhala umbono kwelinye lamaphephandaba abhala ngolimi lwesiZulu ngowezi-2014,ukuba uhulumeni akhe isikole ehostela Kwamashu nakwamanye.

Yingakho babhukula, babanesiphakamiso aboHlanga ababesekomidini lentuthuko Kwamashu kwa-F no-H,ngaphansi kubaba uShangase owayeyiMeya.Bathi akwakhiwe isikole okuthiwa iKwesethu High School,okwakuyihlathi lezigameko.

Kwakungumama kaDoobsie udadewabo kaMtungaye Langa,ubaba uPP Cele,umama kaMandla kwaSibisi, ubaba kaVusi ‘Nyerere’,uMbongeni Mhlongo owayeyiphoyisa,ubaba kaDaniel Ndlovu esasithi umthandazi wekilabhu i-Animals F.C. bakwa-H.

Ababekwa-F, kwakungubaba uMhlongo emgwaqeni uMsweli osakhe eNtuzuma, uMagagula,uPat ‘uShluthu’Ngcobo umalume kaThemba Joseph Ngcobo, kwaMatlaivana ebaSuthwini, nabanye abaningi engisabakhumbulayo, ababesezinhlakeni zentuthuko yomphakathi waKwamashu eminyakeni yowe-1980.

Umama kaDoobsie wayethi ukwakhiwa kwesikole kwavala isithombe sengane eyayisencane yentombazane eyadlwengulwa yabulawa ehlathini,esasithi isemphalandaba ngezigameko zobumnandi nezobubi.

Ngabe sengifakazelwa ubaba uShangase ngokungiqinisekisa ukuthi ukukhumbula kwami ngokwakhiwa kwesikole kwakuyikho, mzukwana ngimbikela ukuthi kwakufanele ubhalwe umlando ngesikole iKwesethu High School kwa-F, njengoba sekunguyena osadla anhlamvana.
Laliyindlela eyayinqamulela uma uya esitolo eMakhehleni kwa-F, kweseLeeds United, uma uqhamuka ngenhla emgwaqeni uBhejane. Kwakunqamulelwa ukuyothenga kwaSibusisiwe,uBusi Matlaiyivana ebaSuthwini, uma uqhamuka ngezansi komgwaqo uZulu noMphemba.

See Also

Kwakunelinye ihlathi esasithi isegqumeni manje sekwakhiwa izindlu zababezithenge ngokwamabhange,ngasemgwaqeni uMkhombe, uBhejane, uMgakla noBhubesi.
Wathi Mnu uSbu Nigel Gumede emhlanganweni womphakathi, esayikhansela eChesterville,ekhomba ngomunwe ngowezi-2004. ”Nizokhumbula ukuthi kwakunjani,ngemuva kweholo,komtapowolwazi, ngasemaRomeni zazingamahlathi ezimanga, yingakho sakha amapaki ukunciphisa ubugebengu”.

Kuyahlaluka ukuthi mzukwana abantu abamnyama bengena emzabalazweni wokulwela inkululeko yaboHlanga, kwakungekho ukuqhubukushana, kwakungekho ukukhiphana inyumbazana, kwakungekho ukudelelana, ukucindezelana, ukubukelana phansi ngokwemfundo, ngokobulili, ngokubuHlanga njalonjalo.

Kanti futhi wayengekho kubona owayethi wayengena emzabalazweni ukuba angahlupheki. Akekho okwakuthiwa akangeni emzabalazweni ngoba wayengakufanele, wayengafundile, wayengowohlanga oluthize, wayengosemakhaya, a engowemalokishi,wayengowasemahostela nasemijondolo.

Ngesishozi saba nedlanzana labantu abamnyama abasemagunyeni aqavile,emikhakheni kahulumeni, elingosopolitiki nakweminye imikhakha elehlulekayo ukuqhubeka nezimfundiso zasemakhaya. Kwacaca ukuthi konke ababethi babeyakulwela okwakuyisimompilo, okuwumhlaba wokhokho boHlanga,kwabe kuwukulutha abantu abamnyama bakubo.Base bezicabangela bona kakhulu manje.

Akwethusanga ukuzwa kwithelevishini ngowezi-2008, uMnu uSmuts Ngonyama,ethi wayengazabalazelanga ukuba ahlupheke.Bakhona nabanye abashonjalo esingabezwanga.
Lowomuzwa wokuthi babengazabalazelanga noma babengangenanga emzabalazweni ukuba bahlupheke waholela odungunyaneni ezweni lwamhlaziyi-11 ebusuku kuyakumhlazi-14 kuNtulikazi wezi-2021.

Okwasalayo inkombankombane,omunye evikela iso lakhe. Singakhohlwa belu ukuthi iminwe emithathu ikhomba kithina yize emibili ikhombe kwabanye.

Scroll To Top