Now Reading
Balule izandla abangcwabi nosomabhizinisi emva kwezibhelu
Dark Light

Balule izandla abangcwabi nosomabhizinisi emva kwezibhelu

Bangaphezu kwama-250 abantu abadlule emhlabeni esifundazweni iKwaZulu Natal (KZN) emva kwezibhelu ebezikhona eNingizimu Africa. Lezi zibhelu bezimandla ezifundazweni ezimbili  iKZN kanye neGauteng. Inhlangano yabangcwabi iSouth African Funeral Practitioners Association (SAFPA) ithe ifisa kudlulele emphakathini yakulesi sifundazwe ukuthi izimisele ngokulula isandla ekutheni labo abangenabo omasingcwabisane bafisa ukubalekelela labo abadlule emhlabeni ngenxa yezibhelu.

Iphini likaMengameli weSAFPA uMnu uNdabe Ngcobo echaza ukuthi loluhlelo abaluqalayo lisukaphi uthe lenhlangano yenxuswe ngosomabhizinisi abathile abacelile ukusebenzisa izinhlaka zabo ukuzama ukulekelela imndeni le eshonelwe izihlobo zayo ngesikhathi salezi zibhelu ebezikhona.

“Njenge SAFPA sizame ukwenza ucwaningo ukuthi mingaki imndeni efisayo ukulondoloza amalungu omndeni yabo kepha engenayo amandla okuwangcwaba. Sibe sesiya ePheonix sihamba noMnu uSipho Mbonani onguSkhwama walenhlangano esifundazweni. Sibe sesikhuluma nezikhulu eziphethe amakhaza kaHulumeni ePheonix ukuthi mingakanani imindeni ethintekayo ngoba uma uzokhumbula lento iqale mhla zili-12 kwephezulu abanamandla okungcwaba sebengcwabile kepha sitholile ukuthi kusanezidumbu ezisaduvile laphaya ezingaka ngcwatshwa kepha abaninizo asebezihlonzile,” kusho uMnu uNgcobo.

Uthe inhlangano iyazama ukuthola imndeni ethintekayo bese ithole izizathu ukuthi kungani Bengalondolozile abakwabo. Uthi uma kungukuthi amandla awekho bazimisele ukulekelela leyo mndeni ukuthi balondolozelwe abathandiweyo babo ngaphandle kokuthi bakhokhe imali. Eseveza ukuthi ngabe amakhaza kaHulumeni bathini uthe; “isithombe asicacile kahle ukuthi yini inkinga. Ngoba bathi bona ababuzi ukuthi yini inkinga izidumbu zingalandiwe, kepha iqiniso ukuthi zikhona izidumbu esezaziwa kodwa ezingalondoloziwe. Ingakho sifisa ukuthi lemndeni ethintekayo ithintane nenhlangano yethu.”

See Also

Ephawula ukuthi njengoba lento yezibhelu yenzekile ngabe imndeni ayikaboni ukuthi kunenkinga uthe bona bathe ake benze ubulungiswa njengo somabhizinisi base KZN ukuthi bake balule isandla ikakahulukazi kulabo abafisayo ukulondoloza. “Ziningi izizathu ezingenza ukuthi abantu bangalondolozi hlampe abantu balinde izihlobo ezithize ezivela kude. Kepha okuliqiniso ukuthi kukhona abangenayo imali yokuba benze amalungiselelo omngcwabo ilapho esifisa ukungenelela khona,” usho kanje.

Ecacisa ukuthi uma bethi ziningi izdumbu ezisaduvile kepha abanazo isibalo. Uthi ingakho benqume ukuya khona bangezwa ngenzwabethi. Uthe uma bekhuluma nomphathi wase Pheonix kanye no Kapteni ojutshiwe ukuthi enze uphenyo bahlulekile ukuthi babanike inani. Bathi umsebenzi wabo okwamanje ubusagxile ekutheni kulekelelwe labo abashonelwe ukuthi izifumbu zabo zihlinzwe ngoba umuntu oshone ngengozi akangcwatshwa engahlinzwanga. Uthi bebe fisa ukuthola inani ngoba ilona abebekholwa ukuthi lizonikeza isithombe esigcwele ukuthi yini ababhekene nayo. Uthe imndeni ethintekayo ucela ishayele le nombolo

Scroll To Top