Now Reading
AbaPedi namaLobedu baphiliswa kabuhlungu ngamaBhunu
Dark Light

AbaPedi namaLobedu baphiliswa kabuhlungu ngamaBhunu

USekhukhune nesizwe sakhe wenqaba ukuhlangabezana nale mibandela. Ngemuva kwalokho uSir Garnet Wolsely wahlasela uSekhukhune ngempi exube amaNgisi, uMampuru nabalandeli bakhe, amaSwati nabanye aboHlanga baseNtilasifali ebalelwa ezinkulungwaneni eziyishumi nane (14000) ngoMandulo we-1879. Kule mpi kwafa abafowabo bakaSekhukhune abathathu namadodana akhe ayisishiyagalombili.

UWolsely okwakusekunguye umbusi waseNingizimu Mpumalanga Afrika wasusa abaPedi endaweni yabo wayobabeka eMathebu’s Kop okwakuyindawo engamamayela angamashumi amahlanu kusuka eLeolu okwakuyisizinda sabo, wabesebeka uMampuru, imbangi endala kaSekhukhune, phezu kwabo njengeNkosi yabo. Nokuba uSekhukhune wayekwazile ukuthi aphulukundlele abaleke ngesikhathi impi ihlasela kwakhe wabuye wabanjwa waboshwa wagcinwa ePretoria. Ngemuva kokubuyiselwa kukazimela kweRepublic yamaBhunu ngowe-1881 wadedelwa ejele, wabuya wazobanga uBukhosi noMampuru. NgoNcwaba we-1882 wabulawa ngokulayela kukaMampuru. UMampuru naye akalibusanga waxoshwa wabanjwa wathweswa icala lokubulala lamlahla wanqunywa ngumbuso wamaBhunu ngoLwezi we-1883, ngemuva kwempi eyayiholwa nguJenene uPiet Joubert.

USekhukhune II wavuma ukuzihlela ngaphansi kombuso wabelungu. Ngowe-1900 kwaqubuka impi phakathi kukaSekhukhune omncane noMalekutu indodana kaMampuru. USekhukhune wayekade elandela uSekwati eBukhosini owayeshone ngowe-1860. AMakhosi abaPedi alandelana kanje; uThulare wazala uMalekutu noSekwati owathatha uBukhosi ngowe-1860. USekwati wazala uSekhukhune I, uMampuru noKoloko Johannes. USekhukhune wazala uMorwanetsa yena wazala uSekhukhune II, owazala uMoorotsi.

AbaLobedu

AbaLobedu abaBukhosi babo buholwa ngowesifazane, uModjadji, batholakala enyakatho yomfula uBhalule (Olifants River), enyakatho-mpumalanga yeNtilasifali, bathi bona ababona abaPedi kodwa bangabaKgatla. Abaholi babo bendabuko baqhamuka eZimbabwe ngesikhathi ongumbusi wabo onamandla kakhulu ebaleka elisingisa eNingizimu nabalandeli bakhe. Bafika nemfihlo yokwakha imvula. Lokhu kwadonsa abalandeli abaningi beqhamuka kwamanye aMakhosi. Elinye isu labo lokudonsa abalandeli ngaphandle kokunisa imvula kwakuyisu elifanayo nelabaPedi okunikezwa kwaMakhosi angaphansi kumbuso wabo abafazi abangamadodakazi asendlunkulu yombuso wabaLobedu njengabaPedi.
UJoao Albasini iPhuthukezi elalingumhwebi lalinesivumelwano sokuqoqela uHukumeni weRepublic yaseNtilasifali intela. Ngowe-1861 u-Albanisi watshela iNdlovukazi yabaLobedu uModjadji ukuthi ayikhokhe intela, ayangamshayamkhuba. Wabesegasela khona kwelabaLobedu nebutho lakhe, bathi bayazama ukuyiphebeza eka-Albanisi abaLobedu kwanhlanga zimuka nomoya. Impi ka-Albanisi yabe isithatha inqwaba yezinkomo kanye namakhulu amane abafana namantombazane ababezokwenziwa izisebenzi ngumbuso waseNtilasifali. Baphinda futhi abaLobedu ngo-1894 bathi bayazama ukuzabalaza ukukhokha intela kwaphinda sona leso behluleka. INdlovukazi uModjadji yakhothama ngawo lowo nyaka ka-1894.

See Also

AbeTswana

AbeTswana kwakungabantu beNkosi uMsilo ngeminyaka yo-1500 base bayehlukana kwadaleka ubukhosi bamaHurutshe nabaKwena. Lobu Bukhosi babuye bahlakazeka kwavela abaNgwaketse, abaNgwato, abaKgatla, abaTlokwa abaRolong nabaTlhaping. AbeTswana baziwa njengabeSuthu basentshonalanga. Isizwe sabeTswana sakheka ngokuthi imindeni ihlangane yakhe isigodi ngaphansi kwenduna yendabuko. Induna yakha ikomiti lokweluleka ngaphansi kweNkosi, enamandla amakhulu kodwa ingeyena ungqoshishilizi. INkosi yiyona ehlela ezohwebo, ezolimo nokuphathwa kwezobulungiswa. Imizi yabeTswana ingamanxuluma icinene. Ngenxa yokuthi abeTswana babelwa njalo bebanga uBukhosi bagcina behlulekile ukwakha isakhiwo esisodwa esiqinile sokuphathwa kwezwe. Ngaphandle kohwebo, umnotho wabeTswana uncike kakhulu ekufuyeni izinkomo, izimvu nezimbuzi nokulima izitshalo ezinjengogwayi, insangu amabele namabhece. abaTswana batholakala ngase Kalahari. Izizwe zabeTswana ezitholakala ngasemngceleni waseKalahari zehlukaniseke izigaba ezintathu ezibalulekile: Abaseningizimu; abaTlharo, abaTshidi-Rolong, abaTlhaping, abaHurutshe, abaNgwaketse, abaKwena, abaKgatla namanye amaKgaladi. Abasenyakatho; kubalwa kubo amaNgwato, amaTawana namaKgaladi amaningi. AbaseMpumalanga, amaLete, abaTlokwa okungebona laba bakwaSekonyela nabaKgatla (Kgafela).

Scroll To Top