Now Reading
Umlando uzoba ngumahluleli wokugcina: Akusenyanga zingaki afulathele uMogoeng
Dark Light

Umlando uzoba ngumahluleli wokugcina: Akusenyanga zingaki afulathele uMogoeng

Ozul azayithole

Waqala engahlonishwa ngozakwabo nabezindaba. Sekuqalile ukuhunyushwa kwehlandla lakhe


Esinye sezishoshovu zaseRussia zeminyaka eyedlule, uMnu uLev Davidovich Bronshtein (owagcina esaziwa ngelikaLeon Trotsky) mhla exoshwa ezweni lakubo wachaza ngokuthi ngomholi wakulelo lizwe ngaleso sikhathi uMnu uJoseph Stalin nowayenamandla esabekayo: “Ukuziphindiselela komlando kunamandla kakhulu kunoNobhala Jikelele onamandla amakhulu kakhulu.”  

Le nkulumo kubukeka ingena khaxa kulokho okungahle kwenzeke kulowo oyiNhloko Yabehluleli kuleli, uMehluleli uMogoeng Thomas Reetsang Mogoeng. Ngokwenkontileka uMogoeng uyayeka ekupheleni konyaka ophezulu.

Igama lakhe liqale ukuba sematheni ngesikhathi ephakanyiswa ukuba abe nguMehluleli Omkhulu nokwadala inkulumompikiswano kuleli. Izinhlangano ezifana neCongress of South African Trade Union (Cosatu) nezinye ezingekho ngaphansi kukaHulumeni azikwesekanga ukuqokwa kwakhe kanjalo nabezindaba babika okubi kodwa ngaye besho nokusho ukuthi akawufanele umsebenzi ngoba akanawo amava.

Phakathi kwamacala ababethi washaya udaka kuwo nokuwubufakazi bokuthi akanamava nokuthi akawulungele umsebenzi kubalwa lawa alandelayo:

  • Glenister vs the President: UMogoeng kavumelananga nesinqumo seningi ukuthi oKlebe abavikelekile ngokwanele ekuthonyweni yipolitiki.
  • UMogoeng kwabe kunguye kuphela uMehluleli kwabanye owathi umuntu angalifaka ngempumelelo icala enkantolo lokukhokhelwa uma ehliswe isithunzi ngokubizwa ngegama labathandana nabanobulili obufanayo; ekusho ecaleni likaLe Roux noDey. 
  • Ecaleni likaMcBride neThe Citizen akavumelananga nesinqumo sokuthi iThe Citizen yayivumelekile ukubiza owayeyisikhulu samaphoyisa kaMasipala i-Ekurhuleni uRobert McBride ngombulali. Ecaphuna ekunikweni kukashwele yiKhomishini Yamaqiniso Nokubuyisana labo ababenze amacala okunyathela amalungelo abantu ngezikhathi zobandlululo isazi soMthethosisekelo uDe Vos sathi: “UMehluleli uMogoeng wathi akwamukelekile ukusebenzisa amaqiniso ukuchukuluza, ukubeka kabi umuntu nokwehlisa isithunzi umuntu osezivumele yena ukunyathela amalungelo abantu.”
  • Esigamekweni esethusa kakhulu, kwaba secaleni likaS noDube lapho uMogoeng wehluleka ukushenxa njengoMehluleli Omkhulu ecaleni lapho umkakhe wayengumshushisi, okwaholela ekutheni iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala udaba ilubuyisele emuva yagxeka lesi sehlo.

Iningi labantu labe lizitshele ukuthi ukushiya kukaMehluleli uSandile Ngcobo kuzovulela isekela lakhe uMehluleli uDikgang Moseneke.  Ukungaqokwa kukaMoseneke nguZuma kwaba wukuziphinda komlando njengoba ngowezi-2009 kwenzeka okufanayo ngesikhathi kunokuthi kuqokwe yena kwaqokwa uMapholoba. Konke lokhu kwenza uMogoeng wathathwa ‘njengomuntu kaZuma’.

Nokho akuthatha sikhathi esingakanani zaguquka izinto njengoba umzondwa wabe esephenduka inoni njengoba wonke umuntu wabe esetusa uMogoeng ‘ngokwenza kahle’. Okubukeka kwamenza wamukeleka nakulabo ababengezwa lutho ngaye kwaba yisinqumo asikhipha odabeni olwabe luthinta uMvikeli WoMphakathi u-Adv uThuli Madonsela owayebhekene noZuma njengoMengameli wezwe. Lapha uMogoeng wafunda isinqumo esavuna uMvikeli WoMphakathi. Akangcinanga lapho njengoba uMogoeng kwaba nguye owahlelembela ukuba kube neKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. 

Ngokuphazima kweso uMehluleli Omkhulu waphenduka undabuzekwayo ngendlela akhuluma ngayo kanjalo nangezinto azikhulumayo emphakathini.

Nokho izinto nonyaka zithande ukubuyela emuva lapho abanye sebesho khona ukuthi sebefisa ukubona umhlane wakhe, athole umhlalaphansi ngoba ‘useyagagamela’.  

Umthetho owelusa ukuziphatha kwabehluleli usobala ngalokho abehluleli abangakwenza nabangeke bakwenza. Uthi abehluleli akumele bazibandakanye nepolitiki noma bangene odakeni lwepolitiki “ngaphandle uma kunesidingo futhi kwenziwa ngoba kuthinta umthetho”.

Ingxenye ethize inombono wokuthi uMogoeng ugxambukele kupoliti yesimomazwe kanti futhi ubeke phambili inkolo yakhe ngaphezu koMthethosisekelo wezwe afunga ukuthi uyowuvikela. Lokhu kwabe kulandela imibono yakhe nayiveza esidlangalaleni  kanjalo nemibiko emuyamanisa nezinto ezingahle zicekele phansi isithunzi sehhovisi lakhe.  

Muva nje ulahlwe yicala elabe lifakwe ngokwehlukana ngabe-Africa 4 Palestine, abeSouth African Boycott Disinvestiment and Sanctions Coalition kanye nabeWomen’s Cultural Group.   

Bekhipha isinqumo sabo abeJudicial Conduct Committee (JCC) abelusa ukuziphatha kwabehluleli  emuva kokumthola enecala, bayalela ukuba uMogoeng ahoxise amagama akhe abuye abhale isixoliso. Lesi sinqumo sibukeka silihlazo kumuntu osesikhundleni esiphezulu njengenhloko yabehluleli nelikhanda leNkantolo yoMthethosisekelo.

Sekuwumlando ukuthi uMogoeng usikhiphele inselelo lesi sinqumo esingamvuni. Lesi sinqumo kubukeka sizofaka kakhulu injolozela kuye njengoba lolu daba lungahle lwenzeke ngesikhathi eselungiselela ukuthatha umhlalaphansi.

See Also

Iva elinguZuma

Olunye udaba oluzomfaka wudaba oluthinta loyo owamqokayo, owayenguMengameli uZuma. UMsholozi umile ekutheni ngeke aye kuKhomishini eholwa nguMehluleli  uZondo nakhona lapho akasoli uZondo kuphela kepha uyamfaka noMogoeng. 

Kuleli sonto uZuma obenikwe incwadi nguMogeong ukuthi acubuze amagabade odabeni lwesigwebo okulindeleke ukuba sikhishwe yiNkantolo YoMthethosisekelo, ukuveze kwaba sobala ukuthi ngeke akwenze lokho (ukubhala incwadi efungelwe)  uthe uselinde kuyo iNkantolo ukuthi yenze ekuthandayo nokusemandleni ayo.

Ephendula uMogoeng uZuma ubhale wathi: “Ngifisa ukukwazisa ukuthi ngeke ngehlele encwadini efungelwe njengokomyalelo wamanje. Okwesibili, ngifisa ukukwazisa ukuthi lapho ngimi khona mayelana nalolu daba akusikhona ukweyisa wena noma iNkantolo, kodwa kuqhamuka ngaphakathi kumina mayelana nokuphikisana nendlela engiphathwe ngayo.” 

Ube esesola iNkantolo YoMthethosisekelo ngokuvuma ukuba yibhola lepolitiki ngesinqumo sayo sokulalela udaba lwakhe. “Angivumi ukuthi ngedelele iNkantolo ngokungazibandakanyi nokuqhubeka kuKhomishini ezimweni lapho amalungelo ami ezonyathelwa khona. Kucacela wonke umuntu ukuba abone ukuthi akukho okungavimba iNkantolo YoMthethosisekelo ukuba ingangibophi.” 

Iqiniso lithi noma ngabe yisiphi isinqumo iNkantolo esithathayo ngoZuma izogxekwa. Uma imgweba amakhulu ngamakhulu abamesekayo azothi lokhu kuwubufakazi betulo lokumgubuzela. Azosola nokuthi uMogoeng uyingxenye yabaphehli bozwathi. Kanti uma isinqumo sivuna uZuma kuzothiwa uMogoeng usekhokhela isikhundla asinikwa uZuma. Bavele sebekhona abathi wonile ngokuthi abhalele uZuma ‘emncenga” ukuba enze isethulo ekubeni wayeshilo ukuthi uncamela ijele kunokuya esilaheni (kuKhomishini) lapho ezodikadikwa yizitha zakhe kwezepolitiki zicashe ngomthetho.

Okusobala wukuthi uMogoeng ubhekene nomehluleli omkhulu kunabo bonke, okuwumlando okuyiwo oyokwahlulela ukuthi izizukulwane zithi wabe ekulungele yini ukuhlala kulesi sihlalo akuso.

Scroll To Top