Now Reading
UMehluleli ubheka umsuka nemvelaphi yaboHlanga
Dark Light

UMehluleli ubheka umsuka nemvelaphi yaboHlanga

Ibhuku eliwumnikelo enkonzweni yesizwe liveza umlando waboHlanga ngezikhathi zikaNowa waseBhayibhelini ngemva kukazamcolo.


Kwabanye abantu akuqondakali ukuthi kungani ezihlupha ngomlando ekubeni esehhovisi elikhulu kangaka. Nokho enkulumweni ekhethekile abe nayo nelaboHlanga uveze ukuthi uyakholelwa ekutheni ngaphandle komthetho, okunye ayedalelwe khona wukufundisa kabanzi ngezinto ezithinta aboHlanga, okungaba umlando, inkolosiko kanye nemithetho yesintu.

Lowo nguMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo kaNobhengu, kaDebezane, kaNongcayiza. Lolu qweqwe lommeli  neliyiSekela likaMengameli waBehluleli KwaZulu-Natal, libhale ibhuku elinamakhasi angaphezu kwama-600 ngaphansi kwesihloko esithi: ‘UMsuka neMvelaphi yoMuntu Omnyama’.

UMadondo uthe lokhu (ukubhala leli bhuku) ukwenza njengengxenye yomnikelo enkonzweni yesizwe. 

“Thina njengaboHlanga sinezinto zethu okumele izingane zethu zizazi. Izinto eziwumgogodla ezenza thina sibe yithina. Leli bhuku liwumnikelo ekwazini ngathi”, kusho uMehluleli.

Ushayelele isipikili ngobumqoka bokubhala nathe okuqoshiwe kuhlala iminyaka kube yifa nekhubalo lezizukulwane. “Ukube iBhayibheli lalingabhaliwe ngabe kade kwaphela ngakho. Futhi okuhle nangalo wukuthi abanye bababhali balo babuka isigameko esisodwa ngeso elehlukile. Nathi-ke uma sibhala ngathi asamukele ukuthi kuyoba nesikhathi lapho sibuke ngeso elehlukile kepha sibe senza umnikelo ofanayo,” kusho yena.

See Also

Ngokulandela ubufakazi incwadi iqala idonse umlando waboHlanga ngezikhathi zikaNowa waseBhayibhelini ngale kukazamcolo. Ibuye ibheke ufuduko lwaboHlanga bevela enkabazwe. Ibabheka bengabeNguni, abeSuthu, abaTswana, amaPedi, amaShona nabaVenda.  Alikushiyi ngaphandle ukuxhumana kwaboHlanga nezizwe ezafika zivela entshonalanga nasempumalanga.

Ebuzwa ukuthi yini azixake ngomlando waboHlanga ekubeni enguMehluleli ufile yinsini wabe esethi: “Ngaphambi kokuba nguMehluleli ungumAfrika, phambi kokuba ngumAfrika ungumZulu noma umXhosa. Ngenxa yalokho angikuboni kuxabana.”

  • Leli bhuku lizotholakala ngesonto elizayo, ungabekisa elakho kule nombolo:  082 6952800
Scroll To Top