Now Reading
Ibhuku likaMwelase eliqukethe izingxoxo eziguqula impilo yakho nelivula amehlo
Dark Light

Ibhuku likaMwelase eliqukethe izingxoxo eziguqula impilo yakho nelivula amehlo

Lapho eyini umuntu? Ungumphumela wobuntu obusuka komunye kuzaleke obunye? Ungumphumela wemfihlo emthokomalisayo imondle imsingathe esezulwini lakhe yedwa ethwelwe yilowo angakaze ambone ebusweni? Ungozelwe ocunjwacunjwa ngomame befuna ukumbona ukuthi unguye ngempela yini? Uyilowo okhulayo enyathela utshani nenhlabathi, oviliza emathunzini ezihlahla, okhanyiswa yilanga emini ajamele inyanga ebusuku? Uyilowo okuthi ngelinye ilanga abheke emumva, abukeze akubona, akuzwa, akusho, akwenza, akukholwa nangakukholwanga? Ungobheka emuva abukisise okwamfaka ugqozi nokwamthithibalisa walahla ithemba? Ungowabuye wavuka wazithatha, waphokophela, wafinyelela esicongweni? Yilowo obuka emuva, athi konke lokhu kwenzeke ngenxa yeqoqo, yenhlanganisela yezeluleko buthula nangokuzwakalayo? Mhlawumbe yingakho umfo kaMwelase (isithakazelo) ebhale ibhuku elithi: “Ingxoxo nezingqwele”. 

Ibhuku leli ulethule kumkakhe, uNtombenhle (okwaphunyuka ukuba asho ukuthi ungumabani – ngokushicilela okuzayo kuyoba kuhle asho ngoba kuyisintu) nezingane zakhe uZipho, noMinenhle. Ubafisela ukuba le ncwadi ibe wugqozi empilweni yabo yonke.

Kunohlu lwabantu ababongayo uDkt uPat Mazibuko, ephinda ebala unkosikazi, izingane nabanye balabo ababhale okuthile ekwenaneleni ukuthi bazuzeni ebhukwini futhi bacabangani ngakubhalile. Ukufakazela ukuthi ibhuku likhuluma ngokungqumuza noma ngezingxoxo bali-13 abantu ababize ngamagama futhi. 

Kuthathe amehlo ukubona igama lalowo athe ngumsingathi wakhe kwezomoya uMnu uGM Ngobese kanti ubonga noBhabhalazi Bulunga naye ongumsingathi nomngani wakhe. Ungumuntu wabantu ngempela nezingxoxo zakhe zixube kanjalo.  

Kungenzeka ukuthi yibhuku lokuqala leli elibhalwe ngowoHlanga eliphatha ukhuvethe. Izizwe ezinabaholi abavelele kazethembele ekukhiqizeni isizukulwane esiqokothile ngokokuhlolwa ezikoleni. 

Zethembele ekufundiseni lokho okuguqula umuntu athathe izinqumo zokuphumelela, zokuphikelela nezokunqoba izithiyo, ebambisene nabantu, azi ubuze bakhe uma engasingethwe ngabantu. Inalezo zifundo le ncwadi kaDkt uPat Mazibuko.

Wuhlobo lwencwadi ebhalwe ngendlela engavamisile. Omunye obhale amazwi okwenanela uthe iyizindaba ezimfushane. Kodwa uma usuyifunda kayizona izindaba ezimfushane ngokuvamisile. Yebo zikhona izindatshana. Imvamisa yizindaba ezibizwa ngama-anekhidothi, indaba eyiqiniso namahlaya esuselwa esigamekweni sangempela. 

Imvamisa kuba ngabantu abaxoxa ngesigameko esisodwa. Kwesinye isikhathi kube yindabangxoxo. Kukhona futhi nezindatshana ezimfushane eziqondene nomlingiswa oyedwa noma ababili, enesifundo esithile. Kukhona indaba kuchaza enezeluleko nemfundiso. Inhloso yokubhala ngaleli bhuku ukulethula, sicaphune kancane kulabo abalifunde lisaphekwa. Lokhu kucaphuna kuzosikhombisa ukuthi kubona lisho ukuthini leli bhuku. Nakho-ke lapho ukhiye ukhona. 

Naye umlobi uqobo, uyagxila ekutheni izingxoxo aba nazo nalabo ababiza ngezingqwele noma ngezaqheqhe, uma umuntu engasebenzisa lelo gama okuchaza okuhle kakhulu, zamcathulisa, zamvuthiswa, zamdodisa, zamlolonga kangakanani. Abanye bangozakwabo, abanye bayizinkakha kwezemfundo emkhakheni wakhe. Okubalulekayo kodwa ukuthi indlela abhala ngayo uMwelase ibaphoqe ukuba bacubungule izigameko, izimfundiso, imikhutshana nobudlelwano babantu nalokho okubazungezile ngendlela emangalisayo.

Ake ulalele amagama kaSolwazi u-Attie Van der Merwe, Professor Extraordinaire in Sociology – University of Pretoria: “…. Ngithe uma ngithola umbhalo kaDkt uMazibuko esawupheka, ngacabanga ukuthi njengesifundiswa nomuntu onamagabelo aphezulu empilweni, uzosixoxela ngezincithabuchopho zalabo abangosondonzima empilweni, abamemeza kanye kuqhamuke iqulu empilweni yabo. 

Kanti ngikhe phansi. Leli bhuku lisilethela izifundo zempilo njengoba zibonwa ngamehlo abantu nje abajwayelekile, abahlakaniphile futhi asebeyihambile indlela yempilo.”

UGent Mjabulelwa Ngobese yena uthi: “Lo ngumsebenzi okuthathayo futhi okunkemisayo ofakazela ukuthi uDkt uPat Mazibuko ungungcweti kwezobuncushe bokubhala. Ubunyoningcwe bokwetha izindaba buvamise ukulunjaniswa nogogo nomkhulu. Kodwa uDkt uPat uvele wajubalala wacishe ukubeleka ngobuchule bakhe.”

Ake silalele uDk uSibongiseni Emmanuel Chonco. Ungudokotela kuPublic Administration and Development Management, e-University of KwaZulu-Natal: “NjengoMkhrestu nengane kaNkulunkulu ezelwe kabusha, kuleli bhuku elithi: ‘Izingxoxo Nezingqwele’ umbhali ucaphuna kakhulu emthonjeni ongethembela kuwo kakhulu ngokuba nezimpendulo ezifanele: IBhayibheli. Kanti-ke futhi njengenkalimeva kwezamaqhingasu obuholi kwezamabhizinisi, eyaqala nje ingagabe ngalutho eyayiluqongelele empilweni yayo kodwa enakekela ngisho okuncane, lo mlobi ukhombisa inzikamqondo ngesikhathi ehola umfundi waleli bhuku emkhombisa indlela ehanjwe nguye ekubeni neqoqokwazi kwezenhlaliswano emphakathini.

Bakhona nabanye ababhalile beqhakambisa okuhle, okulivelakancane, nokubahehile kuleli bhuku. 

Ake sedlulele kumbhulambethe wakhe uNzima (isithakazelo) endulela umbhalo wakhe. Kukhombiseka kahle ukuthi leli bhuku ngelokukuthuthukisa nokukwethwasisa nokukuvula amehlo ubone ngendlela entsha lokho obuthi ukwejwayele. Uthatha uthi:

See Also

“Sengahlangana nabantu abakhulu bephuma izindawo ngezindawo – abasha, abadala, abamibalabala nabazinkolo ezahlukene. Ngingumphumela wabantu abahlukene engike ngahlangana nabo ezikhathini ezahlukene ezindaweni ezingafani. Iningi lalaba bantu layithinta inhliziyo yami. Baningi abantu abangisingathe ngezindlela eziningi, bangicathulisa bangincancatha ngqo noma ngenxaphepha. Ngibe nezingxoxo eziningi nabo eziguqule impilo yami yaba ngcono. Engiyikho namhlanje kungenxa yalezo zingxoxo ezazinobuhlakani.

  Kwaba khona izindlela engingazihambanga ngenxa yalezo zingxoxo, ezinye zalezo zindlela zazingalungile, kanti ezinye zazilungile, kodwa zingalungele mina.

  Kwaba nezimpi engingazange ngizilwe.

  Kwakukhona izikhathi lapho ngavele ngathula khona, ngabukeka nginobuhlakani ngenxa yalezo zingxoxo.

  Ngaphumelela ukuthatha izinqumo ezinzima zobuholi ebhizinisini ngenxa yalezo zingxoxo.  

Izihloko nezindikimba abhale ngazo ziheha ngempela. Nazi nje ezinye zazo: Indlela yempilo yakho; Ukungalunaki loluya luphawu, Abantu bavele bacasuke kakhulu kodwa wena ungacasuki, ungavumi ukusetshenziswa; Izifundo zempilo eziyimizuzu emibili nje; Vele usuke mngani wami; Ukuthatha izinto njengengane nje kulungile; Ukwazi okungelinganiswe nantengo encwadini;  Inxeba lenja lesibili kuwe; Ungasho ukuthi salakahle kuDevele; Ugabigabi esandleni sakho, umakhalekhukhwini; Nguwena Olandelayo; AmaKhristu emsebenzini. Sezizonke zingama-25, thina sengulile nje. Siyethemba seyishicilelwa futhi abashicileli bazokhumbula ukubhala unyaka lo eshicilelwe ngawo ukuze kucaphuneke kalula kuyo uma osomfundo becikoza behlaziya noma bengcweka ngezifundo ezithile. Kayemukeleki imithombo engenawo unyaka wokushicilelwa. 

Le ncwadi itholakala kuBAYEDE nakumniniyo, uBAYEDE angedlulisela kuye ama-oda. Ingafundwa ngisho yintsha kusukela eminyakeni eli-15 kuya kwabafundela ukuba ngomengameli bezwe ngelinye ilanga. Ibiza ama-R350 sekuxubene nokukulethela yona ekhaya.

Scroll To Top