Now Reading
Ibhuku eliqhakambisa umsebenzi wezintatheli eziphenyayo
Dark Light

Ibhuku eliqhakambisa umsebenzi wezintatheli eziphenyayo

Emhlabeni jikelele kukhona ukuphikisana ngendima yabezindaba. Kukhona ababona umsebenzi wabo ungowokujivaza nokuveza amahlazo abathile. Kanti abanye babona iqhaza labo limqoka ekwaluseni ukusebenza kwedemokhrasi. Muva nje izinkampani ezinkulu zabezindaba ziyavala ngenxa yengcindezi yokungatholakali kwezimali.

Nokho umlando walo mkhakha unothile. Ibhuku iSouthern African Muckraking lenza umsebenzi omkhulu ekufundiseni ngomlando wobuntatheli obuphenyayo nokuwumkhakha ojule kakhulu.

Leli bhuku libungaza umlando onothile nongaziwa wobuntatheli obuphenyayo eNingizimu ne-Afrika kanye nendima esemqoka eqathiwe ekubambeni amandla ngokuzibophezela eminyakeni engama-300 edlule.

Umhleli waleli bhuku uSolwazi u-Anton Harber (osesithombeni) usibeka kahle isithombe salo mkhakha nangesizathu bekhethe igama lesihloko sebhuku. 

UHarber uthi: “Indida ngokubika okuphenyayo wukuthi ngesikhathi unezinhloso zokuthola okusezingeni eliphakeme ubuya nodaka olunaphaza imiphakathi esiphila kuyo. Isikhathi esiningi kusuke kuphenywa kabanzi kumbiwa ebumnyameni kubuywe nokungcola okwenza ukuthi lolu hlobo lwezintatheli silubize ngabahlambalazi.”

See Also

Lo msebenzi ongamakhasi angama-379 noshicilelwe ngabakwaJacana wukuthi uqhakambisa nemibhalo hhayi kuphela yezintatheli zalapha eNingizimu Afrika kepha ukhona nomsebenzi wabanye abavela kwamanye amazwe eNingizimu ne-Afrika njengaseZimbabwe naseNamibia. Okunye okuhle ngalo msebenzi wukuthi uveza nababhali boHlanga kanjalo nomlando wangaleso sikhathi. Kanti okungihlabe umxhwele yindlela abanike ngayo ithuba ababhali abakhethekile ukuba kube yibo abethula umsebenzi noma umbhalo. Phakathi kwemisebenzi equkethwe kuleli bhuku yilowo kaMafukuzela ongeMpi Yamakhanda. Ukhona nombiko kaMagema Magwaza Fuze awuqopha ngonyaka we-1878 ngohambo lwakhe lokuyokotha iNgonyama uCetshwayo kaMpande.  Ukhona nombiko kaMr Drum, uMnu uHenry Nxumalo.  Akugcini lapho ngoba uyafunda nangemibiko yenkohlakalo  kusuka kudala kuze kube yingaphansi kwedemokhrasi.  Ubuciko bokubhala lapha uyadela ngoba ufunda lukhulu uma uthatha ukubhala nokubika ngokujulile.

Kulabo abayizintatheli nabafisa ukwenza izifundo zobuntatheli lo msebenzi ungembula okuningi. Kanti namalungu omphakathi nawo angazuza lukhulu ekuqondeni kabanzi ngobuntatheli nomlando oqukethwe yiyo yonke imibiko.

Scroll To Top