Now Reading
Izihlabathi ziyagqibana: Liyaphakama igagasi lomholi wesifazane ku-ANC
Dark Light

Izihlabathi ziyagqibana: Liyaphakama igagasi lomholi wesifazane ku-ANC

Umsindo ungahle undondise ubunye beqembu. Amagama  abesifazane azophakanyiswa ukudunga amanzi

ULwesihlanu olwedlule luphele kunokuswebezela kulandela ukuphuma kombiko okhethekile nobukhuluma ngokuzazelana kwabaholi abaphezulu be-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal nakuHulumeni,  okunguNdunankulu uSihle Zikalala kanye noMhlonishwa uMaDube Ncube. Babodwa abebesola leli phephandaba ngokuphehla uzwathi ngesikhathi le nhlangano izama ubunye. Kanti abanye bathinte elaboHlanga beqinisekisa ukuthi nembala umkhuba ukhona. Abanye abaqinisekise lokhu kubalwa izisebenzi kanye nabaholi abasebenza nalaba baholi nsuku zaphuma.

Kuleli sonto leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi umvuka wendulo usuqalile ukunaba. Futhi lingakuqinisekisa ukuthi umlilo uzobaswa odabeni oluthinta ubuholi besifazane nokuyiva ekade abanye abebethi kalibangulwe hhayi kuphela lapha KwaZulu-Natal kepha nakuzwelonke kule nhlangano. Ngaphansi kwesihloko esithi: Inkukhu nempaka: Kuminyene utshumo ebuholini bukaHulumeni, elaboHlanga liveze ukuthi esinye sezizathu zokuzazelana wudaba lwesikhundla sobundunankulu. Ngokwemithombo eyakhuluma naleli phephandaba uMaDube Ncube akakungabazi ukuthi usekulungele ukuphatha njengoba enesipiliyoni sokusebenza kuHulumeni. Ngakolunye uhlangothi uKhuzeni ubonwa njengomuntu ongene esikhundleni engenawo amava, nokuthi enye ingcindezi akuyo ngukubuya kwesikhuni nomkhwezeli njengoba ukukhushulelwa kwakhe ezikhundleni yingenxa yezethembiso azenza kwabathile asebemsola ngokunethezeka bona bephandle.

Kulabo abathi uKhuzeni ibanga lakhe alifinyezwe bathi: “Vele sesifikile isikhathi sokuthi leli qembu nesifundazwe siphathwe ngowesifazane ngoba bakhona baningi.” Kumagama amunyungwayo ngelakhe uMaDube nokuze kwaba yimanje obengenambangi. Nokho ukudunga amanzi elaboHlanga lithole ukuthi amagama kaMhlonishwa uNomagugu uMaSimelane Zulu oPhathiswe Ezempilo noMhlonishwa uBongi uMaSithole Moloi. Kuthiwa uMaSithole okwamanje nguye ongadlisela uMaDube ogageni uma “kuthiwa kukhethwa namuhla”.

Abanye babona uMaSimelane nabathi unalo ikhono lobuholi, ecwila ngenxa yokusondela kakhulu kuZikalala ngesikhathi lapho ngabe kubonakala uholo lwakhe ezindabeni nasemikhankasweni eyelusa ukubhebhetheka kokhuvethe njengophethe Ezempilo. Kulokhu benza isibonelo ngoDkt uZweli Mkhize abathi yize kukhona uMengameli uRamaphosa kepha ukwazile ukuphuma qekelele atshengise uholo empini yokhuvethe nokwenze wamukeleka kwabaningi.

ElaboHlanga likhulume nophiko lwabesifazane (ANCWL)  ku-ANC KwaZulu-Natal nethe akukaze kuswelakale igama longahola njengoNdunankulu wesifazane “Empeleni abaholi esinabo besifazane kwamanje benza ezibukwayo lapho abajutshwe khona kuHulumeni. Ukuthi abanye bafakwe ezinganeni kodwa uyawabona amagalelo abo ukuthi bangasihola isifundazwe ngaphandle kwenkinga. Nokho ngiyafisa ukukucacisela ukuthi ngokosiko lwethu kwa-ANC sikhethwa amagatsha bese kunquma inhlangano ukuthi isijuba kuphi. Lokho akusho ukuthi asinabo abesifazane abanohlonze abasuke bengafanelwe ukungena ezikhundleni eziphezulu zokuhola inhlangano noma isifundazwe,’’ kuchaza uNkk uNonhlanhla Gabela.

Uthe kunenqwaba yabantu besifazane enamagalelo asuka ekubunjweni kukaHulumeni usaqalwa ngaphansi kwentando yabantu kuze kufike manje.

‘’Sinabantu besifazane abebelokhu besekhaleni lokwakhiwa kwezinhlaka ezahlukene kuHulumeni abebephambili kuzo ongathi uma ubafaka ekutheni abahole uHulumeni uyibone le nto esikhuluma ngayo. Ngiyafisa futhi ukuba kucace ukuthi  njengoba ngisho ukuthi sinenqwaba yabantu besifazane, alikho igama elithize esilibeke phambili nanokuthi laba ongibuza ngabo okunguNkk uMaDube Ncube, uNkk uBongi MaSithole Moloi noNkk uNomagugu MaSimelane Zulu, asikaze nje sikhulume ngabo. Okunye amagalelo awadayisi ndawo kodwa umuntu uwakha ngokunikezwa ithuba lokuhola ezinhlakeni ezahlukene njengoba kwenzeka nje kwa-ANC sinomama abanamagalelo asabekayo ekwakhiweni kombutho noHulumeni,’’ kusho lo mholi.

Udaba lusengabakhwekazi

Izinhlaka ezidlelana noKhongolose ziyakugwema ukukhuluma ngalolu daba ngesizathu sokuthi lunenhlese yokuyisela iqembu elibusayo nesifundazwe emuva ngesikhathi kunemizamo yokwakha ubunye.  ElaboHlanga likhulume nabo ngokwehlukana.

UMkhulumeli we-ANC Youth League (ANCYL) KwaZulu-Natal, uMnu uMandla Shange,  uthe kusesekuseni ukuthi sekungakhulunywa indaba yongaba uNdunankulu ngoba umbutho wonke usagculisekile ngobuholi bukaKhuzeni.

‘’Iqiniso limile nje ukuthi asikayixoxi neze indaba yezikhundla ngoba uKhuzeni usayibambe ngakho futhi okwamanje into sonke esiyibhunga kabanzi yiyo lena yokhuvethe ukuthi konje singasebenzisa maphi amasu ukulunqoba ukuze sisindise impilo yabantu bakithi. Ngakho asikho neze isidingo okwamanje sokuba isiFundazwe sizigaxe ezinkulumeni zezikhundla ngoba akekho onake lokho kodwa sonke silwa nokhuvethe. Asifisi neze ukuba sibone iKwaZulu-Natal ibuyela kuleya nto yoqhekeko olugcine ludala izinkinga embuthweni kungasasebenzeki. Sonke sibheke ubumbano nokusebenza ngokwakha ikusasa eliqhakazile lesizukulwane esizayo,” kuchaza uShange.

Uthe okunye akukabi bikho ngisho ingqungquthela ezayo osekungathiwa yiyo osekukhulunyelwa phezu kwayo ngakho abasiboni isidingo sale nkulumo yokuthi ubani okumele abe nguNdunankulu noma abe nguSihlalo.

Umholi weCosatu KwaZulu-Natal, uMnu u-Edwin Mkhize, usheshe wakucacisa zibekwa nje ukuthi abafuni ukungena ezinkulumweni ezifuze lezi zezikhundla kodwa abangakusho ukuthi abafisi umbutho ukuwubona ubuyela emuva ngezikhathi zokunyakaziswa kwabaholi ezikhundleni abanye bexoshwa kuHulumeni, kufakwana nasezinkantolo kubangwa izingqungquthela.

“Izibazi zaseNasrec zisezwela namanje yize i-ANC isisebenze kanzima ukuzivala. Ngakho nathi singabasebenzi sicela ningasiyisi kuleyo ndawo ngoba ngesikhathi i-ANC KwaZulu-Natal yayihlukene phakathi, kwakungasasebenzeki. Kwakunzima ngendlela engachazeki ngenxa yoqhekeko lowangezi-2015. Ngakho ngiyacela ukuphawula kwami ungakumatanisi neze nalolu daba lwenu oluphume ngesonto eledlule lokuthi ubani okumele abe nguNdunankulu. Ngikholwa ukuthi ngiyezwakala lapho ngoba asifuni okwangempela ukuthi i-ANC iphinde ibe nezinkulumo zoqhekeko,” kusho uMkhize.

Inhlangano yabahlali okuyiSouth African National Civic Organisation, (SANCO), nayo ikugcizelele ukuthi ingaphoxeka uma  i-ANC ibuyela ezinkingeni zagowezi-2015,  ekhala ngokuthi ziyilimaze kakhulu inhlangano esifundazweni kwaze kwacishe kwaphuma iqembu lamahlubuka. Okhulumela le nhlangano uMnu uBheki Mkhungo uthe: ‘’Izinkinga umbutho wethu owabanazo kusuka engqungqutheleni yaseThekwini kuze kuyofika kweyesifundazwe zasilimaza kakhulu ngoba safika eNasrec sinhlakanhlaka. Kwala noma sesizama ukubumbana ngaphansi kukaDkt uZweli Mkhize kodwa kwasho ukuthi sekuvele sekonakele. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi selokhu i-ANC yathatha ku-IFP ngowezi-2004 ayikaze ibenaye umuntu wesifazane ohola uHulumeni njengoNdunankulu.  Yingakho nangowezi-2019 abantu abaningi babemincile ukuthi kungakethwa uMaDube njengoba ayesethubeni elihle kunoZikalala  ngenxa yamagalelo anawo kuHulumeni nanokuthi ungumuntu wesifazane. Nokho izinhloso zabaningi kwakungukuba kuqokwe uZikalala ukuze kuqhubeke ubumbano  olwaludingeka esifundazweni. 

“Thina siyafisa ukuthi i-ANC iqhubeke nobumbano kume kancane ukuxoxwa kwalezi zindaba ngoba zisilimazile. Buka nje namanje sisazikhotha amanxeba  ngokwenzeka eNasrec. Sithandazela nokuthi izingqungquthela lezi ezizayo uMengameli angazibuka ngelinye iso ngoba nazo zibanomthelela ekubeni noqhekeko enhlanganweni,’’ kusho uMkhungo.

Uthe uyathemba ukuthi uKhuzeni noMaDube uma iyiqiniso ngempela into ekhulunywa ngabo kube nokubambisana ukuze kungabi nesimo lapho sekubuyelwa ezigigabeni zangowezi-2015.

See Also

 “Iqiniso ukuthi kade izingqungquthela zazibakhona kwa-ANC  abantu beqhamuka namagama abaholi ababafisayo ukuba bathathe ezintanjeni, ngakho siyathemba ukuthi nalaba okubalwa amagama abo ebuholini bazosebenzisa iso eliqatha ukubuka sonke lesi simo ukuze bangavumeli umoya omubi ongagcina usudunga iqembu. Ngikhuluma nje ngoba uKhuzeni naye uMaDube bahlale behla benyuka beshumayela ivangeli lokubumbana ku-ANC.’’

Imizamo yokuthola abaholi be-ANC neSACP igcine ibhuntshile ngoba bebengatholakali ezingcingweni ukuze nabo babeke uvo lwabo ngalesi simo okuthiwa sesixaka namanye amalungu eKhabhinethi sokungenzwani kwabaholi ngenxa yesikhundla sobuNdunankulu.

Omunye wabaholi yena ocele ukungadalulwa uthe nakuba sebekhona abanye besifazane kodwa uMaDube nguye onamagalelo ngokwesipiliyoni sokuhola uHulumeni.

‘Uyabona kukhona amakomiti engihlala kuwo naye lapho esuke ehola khona uhlaka lwezokuthuthukiswa komnotho. Uyabona uhlakaniphile loya mama yikho ekhula amathuba akhe okwenziwa uNdunankulu. Angifuni ukuphawula kakhulu ngoba uma ethatha izintambo nami abantu bakhe bafuna ukungiqokela kwesinye isikhundla. Umuntu nje umincile ukuthi ivulwe ibe sobala le ndaba bese sonke siveza ukuthi simi nobani ngoba yena kuyacaca ukuthi uzogcina ethatha,” kusho lo mholi eligodliwe igama lakhe.

Kafushane ngamathimbazane e-African National Congress 

UMaSimelane Zulu ungowokuzalwa eGauteng, eDobsonville, eSoweto.

 • Ungummeli ngokwemfundo kodwa futhi waziwa njengesishoshovu sezombusazwe.
 • Uke waba sezinhlakeni ezahlukene ze-ANC okubalwa ukuba uMgcinimafa wegatsha langakubo lophiko lwenstha kaKhongolose eDobsonville phakathi kowe-1992 kuya kowe-1993.
 • Waba uNobhala wegatsha  enhlanganweni yabafundi iSouth African Student Congress  leNyuvesi yaKwaZulu-Natal, eMgungundlovu phakathi kowe-1997/1998.
 • Waba nguSihlalo we-ANCYL   kuyo le Nyuvesi ophikweni lwaseMgungundlovu phakathi kowe-1999 kuya kowezi-2001.
 • Waba uNobhala weStudent Law Society khona eMgungundlovu eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, phakathi kowe-1999 nowezi-2000.
 • Uqokelwe ukuba nguSihlalo weBlack Lawyers Association kusuka kowezi-2000 kuya kowezi-2001.
 • Uqokelwe ukuba ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC Youth League waphinda waba uMgcinimafa kusuka kowezi-2003 kuya kowezi-2010.
 • Uqokelwe ukuba nguMgcinimafa wesifunda aBaqulusi phakathi kowezi-2010 kuya kowezi-2011.
 • Ubeseqokelwa ukuba uSihlalo waseBaqulusini okuyiZululand kuKhongolose ngowezi-2011 kwaze kwaba owezi-2014.
 • Ngowezi-2015 uqokelwe ukuba ilungu lesigungu esiphezulu kuKhongolose esifundazweni nokuze kube yimanje.
 • Useke waba uSotswebhu we-ANC eSishayamthetho, waphinde waba umkhulumeli weKhokhasi ye-ANC kuso iSishayamthetho.
 • Uke waqokwa waba ukhulumeli we-ANC Womens League, wabuye waqokelwa ukukhulumela umbutho wonke okuwuKhongolose, washiya eseqokelwa ukuba uMphathiswa WezeMpilo KwaZulu-Natal okuyisikhundla asiphethe nanamhlanje.

Labo abakhulumayo bathi isivivinyo sakhe esikhulu emzileni obheke kwesokuba uNdunankulu amaqhingasu akhe okulwa nokhuvethe okuyobhekwa kuwo ukuthi ngabe amagalelo akhe awomuntu osekulungele yini ukuhola isifundazwe njengoNdunankulu.

UMaDube Ncube

 • Uzalelwe KwaMashu eThekwini, waba isishoshovu sezombusazwe elwela ukuphucula impilo yabampofu nababencishwe amathuba ngenxa yencindezelo.
 • Ngesikhathi kuqala oHulumeni Bendawo eNingizimu Afrika ngaphansi kukaHulumeni wentando yabantu, waqokwa waba iMeya yaseNorth Central Local Council, ngesikhathi iTheku lalisahlukaniswe izigaba ngaphambi kokuba lihlanganiswe lenziwe imethropholitheni.
 • Kuthe uma iTheku selihlanganiswa kuqedwa omasipala noma imikhandlu eyayizicagogwana, uMaDube waqokwa waba usomlomo wokuqala wesifazane ngaphansi kukamasipala omkhulu okuyi-Ethekwini.
 • Ubalwa nosopolitiki abahlahla indlela ekwakhiweni kohlaka loHulumeni Bendawo.
 • Ngemuva kwalokho waqokwa wayoba inxusa laseNingizimu Afrika ezweni iCzech Republic nalapho ehlale khana emele elakuleli iminyaka ebheke eshumini.
 • Ngowezi-2009 wabuyiswa waqokelwa ukuba uMphathiswa Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu okwabe kuwumnyango ayewuthatha kuMnu uWillies Mchunu.
 • Uphinde waqokwa waba yiphini likaNobhala weSouth African Local Government Association kuzwelonke kanti wayekade enguSihlalo wesikhashana weLocal Government Seta.
 • KuKhongolose uqokelwe ukuba iPhini Nobhala lesifundazwe iKwaZulu-Natal, okuyisikhundla asiphathe amahlandla amabili.
 • Uke waba uMgcinimafa we-ANC esifundeni iTheku, waphinde waba iPhini Nobhala lombuto wakhe.
 • Uke waba uSotswebhu omkhulu we-African National Congress eSishayamthetho KwaZulu-Natal. 
 • Kumanje unguMgcinimafa we-ANC esiFundazweni.
 • Ngemuva kokhetho obelungowezi-2019, uqokelwe ukuba uNgqongqoshe Wezamabhizinisi kaHulumeni, wenziwa uNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nokongiwa Kwemvelo.
 • Uphinde abeyilungu leNdlu Yezigele (Senate) eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. 

UMaSithole Moloi

 • Uyisishoshovu esaziwayo emzabalazweni we-ANC kuze kuyoshaya koHulumeni Bendawo.
 • Uke waba iMeya yaseMgungundlovu.
 • Uke waba uSotswebhu omkhulu we-ANC eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.
 • Uke waqokelwa ukuhola ikomiti leziNdaba zaseNdlunkulu kaZulu ngaphansi koMnyango kaNdunankulu wesifundazwe, 
 • Emva kwalokho uqokelwe ukuba uMphathiswa Wezobuciko, Amasiko Nezokungcebeleka.
 • Kuthe emva kwalokho waqokelwa ukuba uMphathiswa Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya.
 • Njengamanje igama lakhe likulawo abesifazane abaphambili ohlwini lokufanele baqokelwe isikhundla sokuba uNdunankulu waKwaZulu-Natal nokuyoba okokuqala ngqa emlandweni selokhu kwaba noHulumeni wentando yabantu.
 • Kuthiwa ungumholi onobudlelwano obuhle kakhulu noMengameli wezwe nokumbeka emathubeni angcono okuba aqokelwe ukuba nguNdunankulu.
 • Ubonakala njengomuntu okubantu njengoba neminyango ayinikezwa kuHulumeni imsondeza nemiphakathi esemazingeni ehlukene okungabaholi boMdabu, abalimi nabantu nje.
Scroll To Top