Now Reading
Bafuna kungenelele uNdosi noMphemba kolwamatekisi eMnambithi
Dark Light

Bafuna kungenelele uNdosi noMphemba kolwamatekisi eMnambithi

Okuvelayo wukuthi umsindo osukapakele embonini nasemphakathini unomsuka emindenini

Udlame lwamatekisi aseMnambithi lososeshini ababili bamabanga amade olwaqala kuyimpi yabantu abazalanayo, seluxoveke kwaze kwafaka phakathi namaphoyisa njengoba kunohlangothi olusola abengalo yomthetho ukuthi babukeka besebenza nohlagothi oluthile ukufeza izinhloso zalo.

Le nkulumo ivumbuke ngemuva kokuphuma ejele kwelinye ilungu eliqavile eligodliwe igama lalo  elingaphansi kukaSoseshini  iSizwe, okuyilo elivukuze lolu daba lithi kumele kuhlanganwe noNgqongqoshe kazwelonke Wamaphoyisa, uMnu uBheki Cele, nowesifundazwe wezokuPhepha Nokuxhumanisa Umphakathi, uMnu uBheki Ntuli, ukuze babikelwe ukuthi  abasawethembi la maphoyisa ajutshwe eMnambithi ngoba basola ukuthi asebenzela izimbangi zabo okuyiKlipriver.

“Sesifuna uCele noNtuli basitshele ukuthi ngabe ngempela la maphoyisa abawajube lapha azosebenza ukubopha thina yini? Asisazi manje ngoba noma siziphindiselela kulabo abasibulalayo siyaboshwa. Abafana bakithi  abanye balandelwa ngisho esibhedlela bephuke imilenze ngenxa yokudutshulwa kodwa bafike baboshwe. Abantu besifazane abaningi bemindeni yethu baningi asebebulewe kulolu dlame. Amaphoyisa asesibophela ngisho amacala ezibhamu ezasebenza kudala kuseyimpi yomndeni noma yezibongo kungakabi ngisho ekasoseshini. Asisazi noma kumele sithuthe lapha eMnambithi sishiye umhlaba wobaba ngoba phela siyahlaselwa kodwa kugcina kuboshwa thina. Ejele eWestville kugcwele izinsizwa zakwethu kwaMabaso okuyizo nje eziboshwayo kulolu dlame lososeshini bobabili. Thina bakwaMabaso sivikela ifa lo baba bethu okungamatekisi lawa akuSizwe Taxi Owners Assosiation. Sikwenza lokho ngoba asibona abafazi ngakho ngeke sihlale sigoqe izandla sihlaselwa, yikho sithi sesicela uNdosi noMphemba basitshele ukuthi ngabe bafuna sishiye umhlaba wethu lapha eMnambithi siye kwenye indawo siyokwakha khona ngoba sithwele kanzima lapha siyahlaselwa siphinde siboshwe,” kukhala lo mholi ocele ukungadalulwa ngoba esaba ukuthi uzophinde alandelwe.

Lolu dlame kuthiwa luqale  ngowezi-2001 ngesikhathi abomndeni wakwaMabaso besolwa ngokubulala isihlobo sasekhaya kogogo wabo kwaMthembu.

Udaba kuthiwa luhambe lwaze lwangenelwa abakwamakhelwane okungabakwaGamede.

Yilapho lunyuke lwaze lwagcina seluphenduka olwamatekisi ngesikhathi lezi zibongo sezingenisa embonini yamatekisi nokungezwani kwazo kwaqhubeka kwaya phambili.

Kumanje abakwaGamede bangaphansi kukaKlipriver kanti basolwa ngokuthi kwathi kusaliwa bona bathatha umzila wakwaMabaso abakuSizwe Taxi Association.

Lolu dlame luqinise emizileni yamabanga amade esuka eMnambithi.

Kugcine sekungenelela izinhlaka zikaHulumeni wesifundazwe nokazwelonke ukuze kutholakale isixazululo.

Kujutshwe namathimba aphezulu amaphoyisa ukubhekana nalesi simo esiphendule uMnambithi isizinda sokugobhoza kwegazi ngenxa yenganono ebisha ubusuku nemini kungalindelwe.

Ngowezi-2017 kubhubhe inqwaba yabantu abanye abebesuke bebulawa ngephutha njengoba kukhona lapho okwabulawa amalungu omndeni owodwa ayesuka eGoli ezoshadisa .

Akugcinanga lapho kodwa kunesinye isigameko lapho okwashona kwalimala othisha ababeya esikoleni ekuseni abadutshulwa ngentululwane yezinhlamvu besetekisini ekubo labo soseshini abalwayo.

Ezinye izikhulu zalabo soseshini bezibulawa zisendleleni nemindeni yazo .

Kukhona ezinye ezigcine sezinquma ukuba zingabe zisahamba nezihlobo zazo kodwa zihambe nabaqaphi kuphela ngenxa yokubamazonzo kwesimo.

Lo mholi oneminyaka engama-50 ubudala ubikele elaboHlanga ukuthi kumanje usekubhaceni .

“Selokhu ngiphume ejele ngisekubhaceni yikho ngingafuni ukuba ngidalulwe. Buka nje ngaboshelwa ukuthi ngatholakala nesibhamu esake sabulala umuntu kudala. Uyabona nje ukuthi yonke le nto iphekiwe ngoba amaphoyisa engasifuni thina bakaSizwe. Uyabona uma kushone umuntu kuKlipriver Taxi owners Association, abakwethu baboshwa ekuseni kodwa ngapha kithi uma kukhona oshonile kuyathuleka akuboshwa muntu. Sinebhadi ngale ndlela yokuthi ngisho abantu esingabangani nabo bayahlukunyezwa. Uyabona iMeya yaseMnambithi, uMadlala isihlukunyezwe kaningi, kwaze kwabulawa nezingane zayo ngenxa nje yokuthi iwumngani wethu,” kusho lo mthombo .

UMmeli weSizwe Taxi Association, uMnu uJastine Hunie uthe sekunesikhathi ezwa ngalesi sikhalo sokuthi amaphoyisa achemile kodwa abukho ubufakazi obubambekayo.

See Also

“Selokhu ngaqala ukumela laba bantu bakaSizwe Taxi Association kusuka ngowezi-2001 kodwa akukaze kube nobufakazi obubambekayo bokuthi amaphoyisa achemile. Ziyaba khona izikhalo kodwa azinabo ubufakazi ngoba nodaba lokuthi kuboshwa abantu bohlangothi olulodwa zigcina zitholakala ukuthi azilona iqiniso ngoba abantu bayaboshwa nhlangothi zonke,” kuchaza uHunie.

UMnu uVincent Madlala oyiMeya yaseMnambithi uthe akahlangene yena nabantu bamatekisi kodwa uyazi ukuthi uhlaselwa ngokobuMeya.

Änginalo ngisho itekisi ngakho akukho okungihlanganisa nosomatekisi. Ngisho ukubulawa kwezingane zami akuhlangene namatekisi yize imiphumela yophenyo ingakaphothulwa. Mina ngisebenze kakhulu nobenguMphathiswa Wezokuthutha KwaZulu-Natal, uMxolisi Kaunda nokuthe uma esesusiwe eMnyangweni osomatekisi benza lokhu abakwenzile kimi bawa nami,” kusho uMadlala.

UMnu uBhekuyise  Masondo weKlipriver uthe abazi ukuthi laba bantu bakaSizwe bakhuluma ngani ngoba amaphoyisa uma ebopha, abopha izigebengu, awasukeli muntu.

“Nasemajele kugcwele izigebengu hhayi abantu abangenzanga lutho ngakho laba bantu bakhuluma into abangayazi. Okokuqala yibo abasihlaselayo, thina asikaze sihlasele muntu. Yikho amaphoyisa uma ephenya konke kugcina kubaholela kulaba bakaSizwe ngoba phela uphenyo lusebenza ngolwazi amaphoyisa asuke eluthola futhi kunobufakazi. Labo bantu besifazane abathi bayabulawa asibazi thina. Inkinga nabo sebelwa bodwa yikho kunje. Kuyiqiniso ukuthi ngapha ngakithi akukaze kuboshwe muntu ngenxa yokuthi uphenyo alukaze luwaholele amaphoyisa ngakithi kodwa ubufakazi busuke buwakhomba kwezinye izindawo nokungelona icala lethu lelo lokuthi asithinteki ndawo,” kusho uMasondo.

Imibuzo ithunyelwe emaphoyiseni naseHhovisi likaNgqongqoshe uCele ngokwesicelo sophethe ezokuxhumana, uNks uLirandzu Temba kodwa kushaye isikhathi sokushicilela bengakaphawuli.

AbeHhovisi likaMphathiswa, uBheki Ntuli KwaZulu-Natal, bathe imibuzo basayidlulisele emaphoyiseni nokuthi uma bebuya bachaza ngesimo saseMnambithi.

UMnu uKwanele Ncalane ongumkhulumeli kaNtuli uthe amaphoyisa enza konke okusemandleni ukusebenza udaba lwaseMnambithi ukuze kuliwe nobugebengu.

“Ámaphoyisa ajutshwe eMnambithi asebenza ngokwethembeka nangobuqotho, yebo siyavuma ukuthi zikhona izinqinamba abhekana nazo kwamanye amacala kodwa kwenziwa isiqiniseko sokuthi awasebenza ngempumelelo. Sibuye senze nezivimbamgwaqo kuleya ndawo ukuqinisekisa ukuthi umkhankaso woMnyango wokulwa nobugebengu uba yimpumelelo ukuze kube nokusebenzisana okuhle kososeshini,”kuchaza uNcalane.

AbeSizwe Taxi association bawa kanjena nje kuthe ngonyaka odlule uHulumeni wazithola usenkingeni ngenxa yabeKlipriver Taxi Association bona abebelwa bethi bafuna isinxephezelo sezigidi ezili-R15 ngokulahleka kwenzuzo yabo ngesikhathi owayenguNgqongqoshe Wezokuthutha, uKaunda evala imizila ngenhloso yokunciphisa izehlakalo zokuchitheka kwegazi ezazithusa abaningi ngenxa yalolu dlame.

Scroll To Top