Now Reading
Uhlelo lukaNdunankulu lungasimamisa isifundazwe
Dark Light

Uhlelo lukaNdunankulu lungasimamisa isifundazwe

Kusasinda kwehlela emnothweni waKwaZulu-Natal njengoba inani elingama-29,1% labantu okufanele ukuba ngabe liyasebenza lingaqashwe ndawo. Ukuvaleka kwezimboni zendwangu nezikashukela ebeziwumgogodla womnotho waKwaZulu-Natal isikhathi eside, kugqeme lesi sifundazwe ingozi engeqiwa ntwala. Inkulumo kaNdunankulu uSihle Zikalala, ayethule eRoyal Show Grounds, eMgungundlovu, ngoLwesithathu ibibeka lesi sithombe esinzima esifundazweni ngasemkhakheni wezomnotho. Ingqikithi yenkulumo kaKhuzeni, ibisesimweni somnotho isifundazwe esibhekene naso. Uthe ukuxega komnotho esifundazweni kungenxa yezinxushunxushu ezikhona emkhakheni womnotho emhlabeni jikelele.

UNdunankulu uZikalala uthe isifundazwe sikaPhunga noMageba sinabantu ababalelwa ezigidini ezili-11,3 iningi elihlala ezindaweni ezisemakhaya. Kule miphakathi yasemakhaya kusemnyama ebusweni benkawu ngoba ububha, ukwesweleka kwemisebenzi nokungalingani emiphakathini kusadla lubi. UKhuzeni uthe kodwa uHulumeni wesifundazwe ubambisene nokaZwelonke abasongile izandla, lukhona uhlelo olumikhakha eyisi-7 abaphezu kwalo abahlose ngalo ukuthi kuphuculwe impilo yezakhamuzi. Kukhona olokuguqula nokuhlela kabusha umnotho ukuze kudaleke amathuba emisebenzi, ukuthuthukisa izinga lemfundo nelezempilo, ukuphucula amaholo ezisebenzi nezinsiza ezisemqoka, ukuphucula ukuhlaliswa kwabantu noHulumeni Bezindawo, ukugcina imiphakathi iphephile futhi ivikelekile, ukuletha uMbuso othuthukayo nosebenza ngokuzikhandla nokuba nezwe eligcono neliphucukayo.

UKhuzeni uthe bayabanxenxa nabatshalizimali ukuthi bake baqalaze KwaZulu-Natal ngoba kunezikhungo ezinjengeDube Trade Port, ezibhekele ukuthuthuka komnotho nohwebo. Uthi kusukela ngenyanga kaNhlaba nyakenye kunabantu asebezibophezele ngokutshala izigidi zamarandi kwelikaMthaniya. Ukushayele ihlombe ukufuduka kwenkampani iSumsung Electronics isuka eGauteng yeza kweleNdlovukazi uMthaniya. Utuse nenkampani yaKwaHeinneken esinenxiwa elisha KwaZulu-Natal njengoba lokhu kuzodala amathuba emisebenzi. UNdunankulu uthi ukwethulwa kwesikhwama sokuthuthukisa nokufukula intsha kwezomnotho nohwebo njengoba kusungulwe iYouth Empowerment Fund, kuzothela izithelo ezinhle. Uthi lokhu kuzonciphisa intsha esidikibele, eneziqu zemfundo ephakeme kodwa engasebenzi nenye esiwuvanzi.

UNdunankulu uZikalala uthe uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu unike intsha esiphothule izifundo zayo ezikhungweni zemfundo ephakeme engama-500 amathuba okusebenza komasipala abakhona esifundazweni. UNdunankulu uZikalala uyiNgqwele kaHulumeni etshalwe esifundeni saseMkhanyakude. Uthi ngesikhathi eqhuba umkhankaso kaHulumeni owaziwa nge”Siyahlola” nyakenye, utheleke KwaHlabisa ngaphansi kwawo uMkhanyakude, wavakashela umtholampilo wendawo nekamu lamaphoyisa. “Into esahlupha imiphakathi yasemakhaya ukuthi ayikho ingqalasizinda efanele neyanele ezikhungweni zawo. Kwamanye amakamu amaphoyisa ezindaweni zasemakhaya aswele umthamo wabaphenyi, lokhu kuholela ekutheni amanye amacala avulwayo agcine engashushiswa.

See Also

Amanye ikakhulukazi awokuhlukumeza ngokobulili agcina esecishiwe,” kukhala uNdunankulu yize ethe kumhlabe umxhwele ukuzimisela kwezisebenzi ezitshalwe ezindaweni zakoBantu. UNdunankulu uZikalala uthe ezokuvakasha zisengayiklama indima ekufukuleni umnotho wesifundazwe. Lokhu kuzolekelelwa uhwebo oluzothuthuka ngoba kunwetshwa ichweba laseThekwini. Ukumbondelana kwabantu ezibhedlela zikaHulumeni kuseyinkinga KwaZulu- Natal yingakho isifundazwe sichithe izigidigidi ezi-R2,8 ukwakha isibhedlela iDkt iPixley ka-Isaka Seme, kwaBester, esizomumatha umphakathi waseNanda, iNtuzuma naKwaMashu. Olunye uhlelo lwezempilo olokunciphisa imigqa emide ezibhedlela njengoba kuzobhekwa ukuthi lokhu kungenzeka kanjani kusetshenziswa isibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial, eMlazi, nesibhedlela iMadadeni esifundeni aMajuba. UKhuzeni uthi izibhelu nodlame okuqubuke ezikhungweni zemfundo ephakeme ikakhulukazi oNgoye (University of Zululand), KwaDlangezwa, kuthele isifundazwe ngehlazo kodwa yinto esukunyelwayo leyo. Yingakho esejube uMphathiswa Wezemfundo esifundazweni, uMhlonishwa uKwazi Mshengu, ukuthi alusukumele lolu daba.

Scroll To Top