Now Reading
KuneZigaba zemithetho okumele iqashelwe ngabasebenzi
Dark Light

KuneZigaba zemithetho okumele iqashelwe ngabasebenzi

AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi. ISigaba 6(4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 wezi-1998 (EEA) sithi “Ukwehlukanisa okusobala nokufihliwe, emibandeleni yokuqashwa kwabasebenzi abenza umsebenzi owodwa ofanayo noma wenani elilinganayo, ngenxa yezizathu ezibaliwe nezingabaliwe ngumthetho; kungukubandlulula okungenabulungiswa. Ilungelo lokungabandlululwa emiholweni ngelawo wonke umuntu ongumqashwa futhi livikelwe ngumthetho. Kodwa inkinga enkulu kubasebenzi ukuveza ubufakazi bokubandlululwa emholweni. Phela umthetho uthi wena onesikhalo nguwe onomthwalo wokuveza ubufakazi balokho okhala ngakho.

Ukucwasa Ngokobuzwe

Ukucwasa ngokobuzwe nokusebenzisa izinhlamba ezincike ekucwaseni ngobuzwe kuyisenzo esingemukeleki ebudlelwaneni bokuqashwa. Lezi zenzo zijeziswa ngokuxosha uma umuntu etholakala enecala lalokhu. Akukhathalekile ukuthi ungowaluphi uhlanga noma ubuzwe, nokuthi ukusiphi isikhundla emsebenzini; noma ngabe ungumphathi, umthetho ubabopha ngabhandelinye.

Ubandlululo Lwasemsebenzini Olucashiswe Ngenkolo: Kakumsizi umqashi ukubandlulula abasebenzi bakhe noma ngabe lokho ukubhacise ngezimfundiso zenkolo. Noma ngabe umqashi ungaphansi kweSonto thizeni elilawula indawo lapho kusetshenzelwa khona angeke acashe ngemithetho yeSonto ephambene nezimiso zomthetho ezilawula amalungelo abasebenzi. Okokuqala ukuthi ukubandlulula ngezizathu zokukhulelwa kuphambana noMthethosisekelo, noMthetho Wezobudlelwano Emsebenzini uNombolo 66 wezi-1995 (LRA) noWezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 wezi-1998.

Ukukhipha Inyumbazana Ebudlelwaneni Bomqashi Nomqashwa

Ukukhipha inyumbazana ukuphatha kabi noma ukuncisha ilungelo elithile okuncike esenzweni esithile esenzekile noma okudlinzwayo ukuthi siyenzeka noma sizokwenzeka. Inyumbazana ihlobene nobandlululo kodwa kayifanani ncimishi nalo, ngoba uMthetho kawuyivumeli nayo inyumbazana futhi uyibuka ngeso elifanayo nobandllululo. ISigaba 187(1)(d) soMthetho Wezobudlelwano Emsebenzini kokunye sithi “Kungukuxoshwa okuvele kungenabulungiswa uma isizathu sakho kuwukuthi umsebenzi uthathe isinyathelo somthetho noma unenhloso yokuthatha isinyathelo somthetho ethathela umqashi ngalo Mthetho; noma uzibandakanye ezinhlelweni zomthetho ezilawulwa yilo Mthetho”.

Isenzo Sokuphatha Okungenabulungiswa Ebudlelwaneni Bokuqashwa

Umuntu unelungelo lokuphathwa ngobulungiswa emsebenzi noma ebudlelwaneni bokuqashwa. Usho kanjalo uMthethosisekelo iSigaba 23(1). INkantolo YoMthethosisekelo yachaza lesi Sigaba yathi sisho ngokubanzi ukuthi ubudlelwano nokuqhubeka kwabo, phakathi komqashwa nomqashi kufanele kube ngobunemibandela eyemukelekile nhlangothi zombili. Yaqhubeka iNkantolo yathi ekuvikeleni ilungelo lokuphathwa ngobulungiswa emsebenzini, kufanele kwazeke ukuthi kuhlala kunokungethembani phakathi kwezinhlangothi futhi kumele makuqikelelwe ukuthi ziyabhekelelwa izifiso zomqashi nomqashwa. INkantolo-ke yayichaza ukuthi kufanele sitolikwe kanjalo iSigaba 186(2) soMthetho Wezobudlelwano emsebenzini esichaza ukuphatha okungenabulungiswa ebudlelwaneni bokuqashwa.

Ukuphathwa Okungenabulungiswa Okumayelana Nokukhuphulela Noma Ukuqasha Emsebenzini Othe Xaxa

INkantolo Yezabasebenzi seyakuchaza ukuthi ezinye izimpawu okumele mazibhekwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi wudaba lokukhushulwa esikhuluma ngalo yilokhu okulandelayo. Umehluko phakathi kwezikhundla zomsebenzi okukhulunywa ngazo uma sibheka imiholo, imihlomulo, isithunzi (ukubaluleka) somsebenzi, izinga lemisebenzi yesikhundla ngasinye, amandla esikhundla ngasinye, kanye nokuphepha noma ukunethezeka kwesikhundla somsebenzi. Ukukhuphula izinga nenani lomsebenzi kodwa ingakhushulwa imali yomholo akumsizanga umqashi. Kwelinye icala inkantolo yanquma ukuthi ukukhuphula umsebenzi ngokwezinga, nenani kodwa kushiywe umholo, akusikhona ukukhuphula umqashwa esikhundleni.

See Also

Ukwehlisa Esikhundleni Somsebenzi Okuyisenzo Esingenabulungiswa

Umthetho Wezobudlelwano Emsebenzini iSigaba 186(2)(a) uchaza ukuphatha okungenabulungiswa ebudlelwaneni bokuqashwa ngokuthi “Yisenzo noma ukwehluleka ukwenza, okungenabulungiswa phakathi komqashi nomsebenzi okuphathelene nokwehliswa esikhundleni somsebenzi”.Ukwehliswa, emsebenzini wakho kungaba ukwehliswa komholo, ukunciphiswa kwemisebenzi, amandla noma isithunzi somsebenzi owenzayo. Kungabangelwa futhi ukugudlulwa noma ukushintshwa emsebenzini noma esikhundleni somsebenzi. Ngakho-ke ukugudlula kancane indlela okusetshenzwa ngayo kakusho ukwehliswa, ikakhulu uma lokho kungenamehluko otheni emsebenzini owenzayo.

Imihlomulo Nezenzo Zokuphatha Okungenabulungiswa Emsebenzini

Kuyaziwa futhi kuyavunyelwana manje uma ubheka wonke amacala alolu hlobo; ukuthi incazelo yomhlomulo emthethweni yizibonelelo eziphathelene: namabhonasi, uxhaso lwezokwakha; isibonelelo sezokwelashwa; esomhlalaphansi. INkantolo yachaza yathi ukuthi “umhlomulo” njengoba uchazwa iSigaba 186(2)(a) soMthetho Wezobudlelwana Emsebenzini akusho kuphela amalungelo aqagulwe yimithetho.

  • UMnu uBheki Khumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi. Ubuye abengumahluleli nomxazululi emacaleli ngaphansi kweCCMA namaBargaining Councils ahlukene. Uyatholakala ocingweni, ku-imeyli nakuWhatsApp: 0828823067; bhekikhumalo102@gmail.com
Scroll To Top