Now Reading
Wasala eMpini yaseMaqonqo uNozishada kaMaqhoboza
Dark Light

Wasala eMpini yaseMaqonqo uNozishada kaMaqhoboza

UMntwana uMpande wabizwa ngomsizi. Umntwana ongumsizi kwakungavunyelwe ukuthi abe yiNgonyama. Lolu daba lokuba ngumsizi kukaMntwana uMpande lwalwaziwa nguZulu. Yingakho-ke uNozishada wamemeza eme phezu koThukela mhla uMpande ewela nabantu, ethi abantu ngeke bavume ukubuswa “ngumsizi.” Kungalesi sizathu futhi uMntwana uMpande wayenikezwa izintombi zabafowabo abase bezikhulelisile zibe ngamakhosikazi akhe. Kuyaziwa ukuthi aBantwana oMbuyazwe noCetshwayo uyise wabo kwakunguShaka kodwa onina bagcina bengamakhosikazi kaMntwana uMpande.

NoMntwana uShonkweni uyise kwakuyiNgonyama uDingane owayekhulelise uMasala Cele kodwa wagcina aziwa ngokuthi wayezalwa nguMpande. Kungalesi sizathu uNozishada walwela ukufa nokuphila empini yaseMaqonqo engafuni ukubuswa ngumsizi.

Ngenkathi egwaza izindimbane zabantu amabutho kaMntwana uMpande agcina emkakile amciba ngemikhonto, amthela ngoyaba. Amabutho ayebuye abaleke esaba ukuthi uNozishada wayezowadumelisa okwengonyama awagwaze. Kwathi uma sekukhathele ingalo yesinxele wamemeza ethi: “Wo! Sondelani nizongigwaza angithandi ukubuswa uMpande.” Amabutho kaMntwana uMpande akazange amkholwe amanye amemeza exwayisa ukuthi uNozishada wayewakhohlisa, wayezovuka awagwaze. Wamemeza egcizelela ukuthi wayengawayengi wayesehlulekile. Wakhombisa ayekusho ngokujukujela imikhonto yakhe kude. Wamemeza amabutho kaMpande ethi awamgwaze ngoba iNgonyama uDingane yabe isifile, esho ngoba iNgonyama uDingane yabe isibalekile esigodlweni sayo saseMgungundlovu isizidingisele esizweni sakwaNyawo. Amabutho kaMpande asondela amgwaza wafa. Ngemuva kokubulala uNozishada amabutho kaMpande amemeza ethi: “Zibuyil’ uMlambongwenya! Usefile uNozishada!”

UMlambongwenya kwakuyisigodlo seNgonyama uSenzangakhona kwabo kaMntwana uMpande. Amabutho kaMntwana uMpande ayememeza etshengisa ukujabulela kokuthi uMntwana uMpande wayesezokuba yiNgonyama yamaZulu. Amabutho kaMpande amemeza ethi usefile uNozishada iqhawe lenkosi. Kwabizwa udibi lwakhe . Lwase lulahla amacansi. Isenzo sokulahla amacansi kwakuyinto eyayenziwa empini uma iqhawe lisala enkundleni. Lokhu kwakuba yisibonakaliso nxa udibi selufika ekhaya lingasawaphethe amacansi ukuthi lowo ekade limthwalele usale enkundleni. Lokhu kwakulandelwa yithimba labakubo elalihamba liyomlanda lapho umuntu ewele khona ngegatsha lomphafa lihambe naye liye ekhaya. Udibi yilona olwalutshengisa amalungu omndeni lapho lona obekade limthwalele esele khona. Ngakho-ke amabutho kaMntwana uMpande awazange alibulale udibi lukaNozishada. Ukulwa kukaNozishada eMaqonqo kwaba kukhulu kakhulu ezweni waze wanikwa lezi zibongo: uMziqomel’ onjengesilwane, [ngoba wayegxuma njengebhubesi] uNqamul’ abant’ amaqambi, [abantu wayebagwaza angene phakathi] uGebhuz’ izulu, uNgogo zabantu nezinkomo, uMahlungulu ngodweni, uMali wendima kant’uyazalela.

USehla ngendawana yakhe yedwana, uMgwazi wezikananazana, uNyawo lungangendlu yakwabo kwamaSicazana, [unina] uManqe bathi adlani ngalaphaya kwaleziya ntaba na? Adl’abantu bakaNozishada kaMaqhoboza. UChakid’ ozikhohlokhohlwana, uNtak’ eduke nahlambi, Ngob’iduke nezakwaMzilikazi; uNomphanda mthombo wezisele, uNtamo kayidinwa yiziqu, Njengabo bonke zibadinile. Uhlangabez’ uZulu eMaqonqo, Kwaze kwabuz’ uNdlel’ umnta kaSompisi, Wathi Uzawubamba yiphi, Mfana kaMaqhoboza na?
Wathi-ke nans’eyami engizakubamba kuyo, Wathi kepha ngiyakhala ngibuka nje ngiyeya, Ngibon’ engath’ inkos’ isilethel’ abafana, Angiyibon’imp’ ezawungilingana, Ngibon’ abafana bodwa.’

UNozishada wasala enkundleni eMaqonqo eseyinsizwa, engakathungi isicoco ekhanda. Wayengakajutshwa ukuba akhehle aganwe okuyinto eyayenziwa kwaZulu ngemuva koMkhosi Wokweshwama. Wayenayo ingodosi yakhe, intombi ayeseyilobole. Leyo ntombi yayingeyakoMlandela Mthethwa kwaMpukunyoni lapho izwe lakwaMthethwa laligcina khona uMalanda Mkhwanazi engakasikelwa ingxenye yalo.

See Also

UNozishada wayengemude kakhulu kodwa esendimeni yabantu nje egqibelene, emnyama enamandla. Wayevuvuka izinyawo zidabuka. Kwaze kwathiwa esebongwa: “unyawo lungangendlu yakwabo, kwamaSicazane.” Kodwa kwakuthi kungaqhamuka impi uNozishada angabe esabuzwa ubuhlungu bezinyawo ezazimphatha agxumise okwebhubesi ephikelele kubafo. Isihlangu sakhe sasize sithambe yigazi labantu ebagwaza. Wayaziwa ngisho eMampondweni lapho ayekhona impi ilwa khona.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Scroll To Top