Now Reading
Ubandlululo lwasemsebenzini olucashiswe ngenkolo
Dark Light

Ubandlululo lwasemsebenzini olucashiswe ngenkolo

Kwelanamuhla sigxila esihlokweni sobandlululo ebudlelwaneni bokuqashwa; sihlaziya isinqumo seNkantolo Yezabasebenzi Yokwedlulisela Amacala. Icala ngelenkampani i-Ekhamanzi Springs (Pty) Ltd v Mnomiya (2014) 8 BLLR 737 (LAC). Isinqumo ngesecala lokuxoshwa okunobandlululo okuthathwa ngumthetho ngokuthi kungukuxoshwa okuvele kungenabulungiswa.

Le nkampani ikhiqiza amanzi athengiswa ngamabhodlela. Isebenzela endaweni yeSonto KwaSizabantu Mission eholwa ngumholi wenkolo uMfu u-Erlo Stegen obuye futhi abe ngumqondisi wenkampani ephethwe ngumkhwenyana wendodakazi uMnu uBosman. Indawo yeSonto ibuswa ngumthetho wokuziphatha osebenza kubona bonke abangenayo nabahlala kule ndawo noma ngabe bangabasebenzi. Omunye wemithetho yokuziphatha kule ndawo unqabela ukungena kwabesifazane abakhulelwe bengaganile. Abanye babasebenzi benkampani bayisayina le mithetho yokuziphatha okuyimithetho ebusa indawo yeSonto lapho umqashi esebenzela khona. Kodwa uNkosazana Mnomiya yena wayengazange awusayine lo mthetho weSonto wokuziphatha.

Wakhulelwa uMnomiya. Lusuku thizeni ngoNdasa wezi-2008 abaqaphi bamasango babe sebeyamvimba bemenqabela ukuba angene ayosebenza uMnomiya. Ezikhalela, ecela ukuba angeniswe waze wacela ukuba umphathi uMnu Bosman makangenele kulolu daba. Kodwa uBosman wenqaba ukulungena udaba; wala ngisho uMnomiya esethi ngabe kusho ukuthi useyaxoshwa yini emsebenzini, kwanhlanga zimuka nomoya. Umqashi wabe esethatha ngokuthi uMnomiya ushiye umsebenzi. Kodwa uMnomiya yena wafaka icala lokuxoshwa okunobandlululo ngaphansi kweSigaba 187 soMthetho Wezobudlelwano Emsebenzini. Icala lalolu hlobo, liyaxazululwa kuphela kwaCCMA, uma lingaxazululeki bese ledluliselwa eNkantolo Yezabasebenzi.

INkantolo yavuna uMnomiya yanquma ukuhlawulisa umqashi isinxephezelo semali yemiholo yonyaka. Umqashi wasedlulisa lesi sinqumo seNkantolo waphikelela eNkantolo Yezabasebenzi Yokwedlulisela Amacala. Umqashi wehlulwa wethweswa nezindleko zecala. Okokuqala ukuthi ukubandlulula ngezizathu zokukhulelwa kuphambana noMthethosisekelo, noMthetho Wezobudlelwano Emsebenzini uNombolo 66 wezi-1995 (LRA) noWezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 wezi-1998(EEA). Umbandela weSonto onqabela abakhulelwe ukungena endaweni yomsebenzi kawukho emthethweni. Ilungelo lokungabandlululwa ngesizathu sokukhulelwa ngelabo bonke abesifazane nabangashadile.

Okwesibili ukuthi abaqashi baphoqekile ukuba baqikelele ukuvikela abasebenzi babo ekubandlululweni kwalolu hlobo. Okwesithathu ukuthi abaqashi abasebenzela emagcekeni okungewona awabo, kufanele beqaphe ukuthi imibandela yomninindawo kayiphambani nemithetho yezokuqashwa ngoba yibo abaqahi okufanele behloniphe imithetho. Imithetho yezokuqashwa ingaphezulu kwanoma yimuphi umthetho noma umbandela, ngaphandle koMthethosisekelo, ezindabeni ezithinta ukuqashwa. INkantolo yathola ukuthi imibandela yeSonto yokuziphatha endaweni yokusebenzela igxambukela emibandeleni yokuqashwa ephakathi kwabasebenzi nomqashi.

Okwesine iNkantolo yathi yize ikuhlonipha ukuthi umninindawo yiSonto, kodwa umqashi yena uyinkampani ezimele eqashe indawo yokusebenzela. Kufanele umqashi alwele ilungelo lakhe lokuqasha avikele abasebenzi bakhe aqikelele ukuthi banelungelo lokungena besebenze ngaphandle kwezithiyo. INkantolo yakugcizelela ukuthi umqashiswa unamalungelo okusebenzisa indawo ayiqashile ngaphandle kwezithiyo. Kodwa kuleli cala umqashi wakudembesela ukulwela lelilungelo lokuqasha indawo; ngaleyondlela wehluleka ukuvikela abasebenzi bakhe besifazane abakhulelwe. INkantolo yakuphawula okungumsusa wokudembesa komqashi yathi kubukeka kuwukuthi umholi weSonto uStegen ubuye futhi abengumqondisi wenkampani engumqashi; ibe inkampani iphethwe ngumkhwenyana wendodakazi yakhe uBosman ongumenenja futhi naye eyilunga leSonto. Ngamanye amazwi lobu budlelwano baholela ekuphithaniseni izibopho zomqashi nomninindawo okwadembeselwa ngumqashi. Okwesihlanu, iNkantolo yakuchitha okwakushiwo ngumqashi ukuthi yena wayephoqekile ngenxa yesimo somsebenzi wakhe odinga ukuba la manzi asetshenzelwe emthonjeni kuphela hhayi kwenye indawo. Umqashi wayethi yilokho okumphoqa ukuba abekezelele imibandela yeSonto yokuziphatha lapho endaweni yalo. Ukube yakwemukela lokhu iNkantolo yayingahle imxolele umqashi ngesizathu sesimo somsebenzi ngokulawulwa iSigaba sama 189 soMthetho Wezobudlelwano Emsebenzini okwakungaholela ekutheni ingamhlawulisi kakhulu.

See Also

Okwesithupha, uma umqashi evimbela umsebenzi ukuba asebenze, lokho kungukwephula isivumelwano sokuqashwa okwenziwa nguye umqashi. Ukudembesela kwakhe angathathi izinyathelo zokuvikela uMnomiya ekuvalelweni amasango, umqashi wavimbela umqashwa ekuqhubekeni nomsebenzi. Lokhu kusho futhi nokumxosha umsebenzi. INkantolo Yezabasebenzi Yokwedlulisela Amacala yathola ukuthi uMnomiya uphumelele ukutshengisa ukuthi ngempela wayexoshiwe yize lalingaphumanga ngembaba igama elithi uyaxoshwa. INkantolo yathola nokuthi lokho kuxoshwa kukaMnomiya kwakuvele kungenabo ubulungiswa ngenxa yokuthi kwakuncike esizathwini esimbandlulula ngenxa yokukhulelwa.

– UMnu uBheki Khumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi. Ubuye abengumahluleli nomxazululi emacaleli ngaphansi kweCCMA namaBargaining Councils ahlukene. Uyatholakala ocingweni, ku-imeyli nakuWhatsApp: 0828823067; bhekikhumalo102@gmail.com

Scroll To Top