Now Reading
Isikhwama sokuhlinzekela abalahlekelwa umsebenzi
Dark Light

Isikhwama sokuhlinzekela abalahlekelwa umsebenzi

Ukulahlekelwa ngumsebenzi kudlangile ezweni lakithi, kuhlasele kakhulu aboHlanga nabayintsha. Ngokwezibalo zomnyango wezokubala izinga labaswele umsebenzi libalelwa kumaphesenti angama-30 abantu abakwaziyo ukusebenza. Kanti nezinga lokukhula komnotho okudala abathuba omsebenzi nakho liyadonda, liya ngokumfimfa okwenza ukuba ukuntuleka komsebenzi kuqhubeke isikhathi eside. Ngakho-ke baningi kakhulu aboHlanga abaphila isikhathi eside besathungatha umsebenzi bephephela esikhwameni sokuhlinzeka abantula umsebenzi okuthiwa yi-Unemployment Insurance Fund (UIF). Ziningi futhi izinqinamba nezinkinga ababhekana nazo abantu bakithi okumayelana nemihlomulo, nokusebenza kwalesi sikhwama. Okukhulu okudala lesi simo ukungabinalwazi nokungaqondisisi ukuthi kahle-hle sisebenza kanjani lesi sikhwama nokuthi uthini umthetho ngokusebenza kwaso.

NgokoMthetho Wesikhwama Sokuhlinzeka Ukuswela Umsebenzi uNombolo 63 wezi-2001 osuchitshiyelwe, inhloso yalesi sikhwama ukubonelela nokuhlomulisa abalahlekelwa umsebenzi ngokungezokudilizwa, ukuxoshwa, ngokugula, ngokuyoteta noma ngokushona. Isikhwama sithola imali ebanjwa kubasebenzi nabaqashi, eyisabelo sasePhalamende eqoqwa kubakhokhintela, eminikelweni nakwezinye izindlela isikhwama esenza ngazo inzuzo nengeniso ngokulawulwa umthetho. Lo mthetho wokunikela esikhwameni usebenza kubona bonke abasebenzi nabaqashi noma ngabe bakuyiphi imboni noma uhlobo lomsebenzi okuxuba nabasezindlini abasemapulazini nabasembonini yokuthutha ngamatekisi njalonjalo. Bonke abaqashi kumele mababhalise ngaphansi kwalesi sikhwama ukuze bafake futhi babambe imali emiholweni yabasebenzi ezofakwa esikhwameni.Lo mthetho awubathinti labo abasebenza amahora angaphansi kwangama-24 ngenyanga, abasebenza ngaphansi kweminyango kaHulumeni abachazwe nguMthetho Wezisebenzi Zomphakathi we-1994, nakubasebenzi abaqhamuka kwamanye amazwe bezosebenza ngaphansi kwenkontileka noma bezoqeqeshwa beyobuyiselwa emumva uma sebeqede lokho abakuzele.

Imihlomulo etholakalayo yilena elandelayo. Owokuswela umsebenzi, owokugula, owokuyobeletha, owokunakekela izintandane nowokushonelwa. Wonke ongumsebenzi obebanjelwa imali yalesisikhwama unelungelo lale mihlomulo ngaphansi kwemibandela elawula imihlomulo.

Makuqapheleke ukuthi lesi sikhwama ngesokuhlinzeka abalahlekelwe ngumsebenzi, hhayi abaziyekela bona ukusebenza. Baningi abayaye bezofaka amacala okuxoshwa kwaCCMA sebethi baxoshiwe kanti baziyekela bona umsebenzi, sebenqandwa ukuthi bathe sebefake izicelo zomhlomulo kulesisikhwama abangawuthola ngoba baziyekele ukusebenza. Bayaye behlangabezane nenkinga nasecaleni lokuxoshwa ngoba bayaye behluleke ukuveza ubufakazi bokuthi baxoshiwe. Nginxusa abafundi ukuba bathole iseluleko esiqondile, kumuntu onolwazi, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuyeka umsebenzi uma ungahlosile ukuyeka. Ngiziqonda kahle izimo ezinye eziphoqayo ukuthi umuntu ashiye ukusebenza, nami ngake ngangena kulolo gibe, kodwa kufanele ucabangisise, uthole isaluleko esiyiso noma ngabe kulukhuni kanjani. Ngaphandle kwalokho, uyolahla amaningi amalungelo akho kungafanele ujabulise abazuzayo ngalokho.

Isicelo somhlomulo wokuswela umsebenzi sifakwa eHhovisi loMnyango Wezabasebenzi zingakendluli izinyanga eziyisithupha exoshiwe umuntu emsebenzini. Uma sekwedlule lesosikhathi sekumele ofaka isicelo achaze, ashweleze abeke izizathu ezemukelekayo kuKhomishana wesikhwama ezimvimbile ukufaka isicelo ngesikhathi esinqunyiwe. Omukela izicelo uyofuna yonke iminingwane agcwalise amafomu esicelo, asihlole ukuthi sifanele yini ukwemukelwa bese elawula ukuthi ofake isicelo akeze nini emahhovisi ukuzongcizelela ukuthi nembala akaqashiwe lesosikhathi esibekiwe.

Ofaka isicelo kumele makagcizelele futhi nokuthi uzimisele ukuthatha umsebenzi otholakalayo. Uma lowo omukela izicelo eneliseka ukuthi isicelo sihambisana nayo yonke imibandela uyasemukela agunyaze ukukhokhwa komhlomulo. Uma singemukelekile isicelo, omukela izicelo kufanele azise ofake isicelo ngokubhalwa ukuthi kasemukelekile amnikeze nezizathu zokungamukeleki kwesicelo. Ofaka isicelo unelungelo lalomhlomulo uma esengaphandle komsebenzi isikhathi esiyizinsuku ezili-14. Unelungelo lomhlomulo uma izizathu zokuswela umsebenzi kuwukuqedwa kwesivumelwana sokuqashwa siqedwa ngumqashi noma sekuphele ukuqashwa kwesikhathi esinqunyelwe. Unelungelo futhi uma exoshiwe emsebenzini njengokuchaza kweSigaba 186 soMthetho Wezobudlelwana Emsebenzini uNombolo 66 we-1995. Likhona futhi ilungelo lalo mhlomulo kumuntu ophelelwe umsebenzi ngesizathu sokudliwa noma ukuwa kwenkampani yomqashi njengoba kuchazwe uMthetho Wokuwa Ngenxa Yezikweletu uNombolo 24 we-1936.

Kubasebenzi basezindlini ilungelo lomhlomulo wokuswela umsebenzi banalo noma sekushone umqashi. Laba basebenzi bona banelungelo futhi lokuthola lomhlomulo noma besebenza uma umuntu wayexoshwe ngomunye umqashi wase ethola omunye umsebenzi kodwa ehola imali engaphansi komhlomulo abezowuthola esaswele umsebenzi.

See Also

Imibandela ebalulekile yomhlomulo wokuswela umsebenzi yilena elandelayo. Isicelo kufanele sifakwe ngesikhathi; zingakedluli izinyanga eziyisithupha ephelelwe umsebenzi umuntu. Kufanele futhi ofaka isicelo abhalise njengofuna umsebenzi. Makazimisele abesethubeni lokuthatha umsebenzi ovelayo umuntu ofake isicelo somhlomulo. Akanalungelo lomhlomulo umuntu ohluleka ukuyovela eMnyangweni Wezabasebenzi ngezinsuku nesikhathi esinqunyiwe ukuze agcizelele ukuthi untula umsebenzi. Futhi akanalungelo owenqaba ukuqeqeshwa nokwelulekelwa umsebenzi okwenziwa uMnyango Wezabasebenzi.

Nokho-ke osethola lomhlomulo bese eyagula, akawuncintshwa ngesizathu salokho uma owemukela izicelo eneliswa ukuthi lokho kugula angeke kwamkhubaza ekuqhubekeni nokusebenza uma esethola umsebenzi. Emibhalweni elandelayo siyoloba ngeminye imihlomulo nemibandela njengoba sibhalile ngenhla.

– UMnu uBheki Khumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi. Ubuye abengumahluleli nomxazululi emacaleli ngaphansi kweCCMA namaBargaining Councils ahlukene. Uyatholakala ocingweni, ku-imeyli nakuWhatsApp: 0828823067; bhekikhumalo102@gmail.com

Scroll To Top