Now Reading
UMpofu uthi i-ANC itatazeliswa uZuma qha
Dark Light

UMpofu uthi i-ANC itatazeliswa uZuma qha

Zishayane zabukana eNkantolo Yezokhetho eBloemfontein phakathi kwabameli be-African National Congress (ANC), abamele iKhomishana  Ezimele Yokhetho nabebemele uMkhonto Wesizwe.

I-ANC ifake eNkantolo Yezokhetho iKhomishini neMK lapho iphonsela inselelo uhlelo olwalandelwa ngesikhathi kubhaliswa leli qembu eliholwa ngowayenguMengameli uMnu uJacob Zuma. Okube sobala ezethulweni zayizolo ukuthi igama uMkhonto Wesizwe akulona okuphikiswane kakhulu ngalo, kepha kube imigudu eyalandelwa yiNhlangano Ezimele Yokhetho. 

Ummangalelwa wokuqala iKhomishini Yokhetho ngaphansi kobuholi Besikhulu Esiphezulu uMnu uSy Mamabolo, ummangalelwa wesibili uMkhonto Wesizwe. 

UMmeli kaKhongolose u-Advocate uBaloyi utshele inkantolo ukuthi babambelele encwadini eyathunyelelwa iMK iphuma kwa-IEC mhla zizi-4 kuNcwaba lapho kwakuchithwa khona isicelo sokuqala seMK sokubhalisa njengeqembu lezepolitiiki. 

U-Advocate uBaloyi uthi lokho nje kukodwa kuwubufakazi ngesinqumo okwase kufinyelelwe kuso. “IKhomishini Ezimele Yokhetho yama ekutheni yayichitha iMK nesicelo sayo yabatshela ukuthi kumele babhalise kabusha. Emuva kwalokho kwabe sekungasekho emthethweni ukuba iKhomishini Ezimele Yokhetho yamukele isicelo seMK esase silungisiwe ngaphezu kwalesi sokuqala esabe sesichithiwe”. UBaloyi ubuye wazwakala samuntu ovuma induku ngesikhathi etshela iNkantolo ukuthi kungenzeka ukuthi bazigxoba ngetshe ngaphambili. 

“Sagxekwa ngokuthi kwakumele sicele amaphepha kuqala, futhi ukube sawathola kuqala amaphepha, sasizoqonda kahle lonke uhlelo. Uqhube wathi njengoba ummangali engazange awacele amaphepha, lokho akuyona into asengathweswa ngayo ijoka ngenxa yokuthi awukho umbandela othi kwakumele bathole amaphepha asenkantolo.  

IMK imelwe ngu-Advocates uDali Mpofu no-Advocate uMuzi Sikhakhane abangabameli abadala bakaZuma. Esethulweni seMK  uMpofu ubemi kwelokuthi i-ANC isebenzisa budedengu izinhlaka zezinkantolo. Uthe ukuphaphama sekusile kube ubudedengu babo bona kwakumele basukume baphikisane nokubhaliswa kweMK njengeqembu lezepolitiki kusenesikhathi. “I-ANC yayazi kahle kamhlophe ukuthi isicelo sokubhalisa kweMK njengeqembu lezepolitiki sachithwa  mhla zizi-4 kuNcwaba wezi-2023. Yayazi futhi ukuthi leli qembu labhalisa mhla zili-17 kuMandulo , kodwa yaze yafaka amaphepha enkantolo ngoMasingana,” kusho uMpofu. Uthe i-ANC yaqala ngokukwamukela ukusungulwa kweMK okwathi uma isibona ukuthi uZuma uthi uzoyeseka yase ishaya ingwijikhwebu.

See Also

UMehluleli uphendule ngokuthi uchaza ukuthi iNkantolo kumele ibukele phansi uhlelo lwangaphakathi bese itakula i-ANC. “Asikwazi ukwenza lokho, singakwenza,” kubuza uMehluleli kuBaloyi. Emuva kokuqagulisana kwabameli iNkantolo ithe isinqumo izosigodla kuze kube yazisa zonke izinhlangothi ezithintekayo ukuthi izosikhipha nini.

Ngaphandle kweNkantolo abalandeli be-ANC neMK bebezwakala bebhiyoza kusho phezulu izingoma zomzabalazo. OwayenguNobhala Jikelele we-ANC uMnu u-Ace Magashule ubephakathi kwabantu abebezozimazisa iMK enkantolo. Ephawula uNobhala Jikelele we-ANC uMnu uFikile Mbalula uthe noma ngabe isinqumo sivuna bani lokho kuyobe kungasho ukuphela komhlaba kodwa angeke bavume ukuthi uZuma ahambe nefagugu le-ANC.

UMnu uJacob Zuma utshele abalandeli beMK ukuthi umlando woMkhoto Wesizwe uyaziwa futhi awuyona imfihlo. “Phambilini kwakuwuphiko lwezempi manje sekuyiqembu lezepolitiki. Asikwazi ukugibela inqola esingayazi, sigibela esiyaziyo,” kuphetha uZuma.

Scroll To Top