Now Reading
Iwele emhlabeni ovundile eyezikhalo ngamanzi eThekwini
Dark Light

Iwele emhlabeni ovundile eyezikhalo ngamanzi eThekwini

Ezinkulungwaneni zabantu abahambele umbuthano wokwethulwa kwezethembiso zokhetho ze-Economic Freedom Fighters (EFF) eMoses Mabhida eThekwini into ebiphambili ukuthola ukuthi uma benika ithuba lokuphatha uMnu uJulius Malema uzoyilungisa kanjani inkinga kagesi. Ngaphandle kukagesi kwabaseThekwini okukhulu, kakhulu bekuwukuzwa nokuthi leli qembu lizongenelela kanjani ekuwutakuleni osizini lokuntuleka kwamanzi. 

UMalema ufike kwelikabhanana nje into engundabamlonyeni ezindaweni ezakhele uMasipala ukungabikhona kwamanzi osekukapakele nakulo nyaka. Izimbizo zomphakathi ezibizwa iMeya uMnu uMxolisi Kaunda azitheli zithelo, inkinga isamile. Ekhuluma kwenye yezimbizo enkundleni iKing Zwelithini ngoMfumfu uKaunda wathembisa ukuthi sekusemome ekulungiseni inkinga yamanzi. “Asifuni ukukha  phezulu ngoba siphuthuma ukuthi kulunge inkinga, kodwa siyilanda emuva ukuze singaphinde sizithole sibuyela emuva. Sekungumlando ukuthi phezu kokwethembisa, abantu kwezinye izingxenye zeTheku basaphila ngokulethelwa amanzi amaloli kamasipala nawezinkampani ezizimele.

Ukusondela kwezikaMalema kuleli dolobha nelibe yikhaya lokwethula umqulu wezethembiso zokhetho weqembu lakhe, kwabanye kulethe umuzwa wethemba ngenkinga yamanzi. Omunye walaba kube uNks uSiwe Khomo wakwaSondela,KwaNyuswa othe  okumsukumise kakhulu ukuba abe mdibi munye nabayolalela inkulumo kaMalema ukunengeka ngendlela uMasipala weTheku oholwa i-ANC osubahlukumeze ngayo ngamanzi. “Uyabona nje sesiphila ngokuthembela emalolini amanzi ngoba ompompi sebaba yimihlobiso.Unyaka odlule uphelile singenamanzi saphinda savula u2024 kungesifanayo. Ngisho nekhansela lethu selakhuluma loma amathe lizihlangula ngokuthi inkinga isemuva nalo lisenkingeni efanayo” kuzikhalela uNks uKhomo. Uthe ukutheleka kwe-EFF eThekwini ukubona kuyiyona ndlela abangayisebenzisa ukunikeza ithuba elinye iqembu okungenzeka lenze okwehlukile. 

Kuze kube yimanje izakhamizi ezingxenyeni ezithile eThekwini azinawo amanzi. Le nkinga ihlasele kakhulu KwaNyuswa eTshelimnyama, eVerulam, ePhoenix, kuze kuyoshaya oThongathi. Okuhlalukile ukuthi amanzi ngaphansi kulo masipala asenqanyulwa kuzona zonke izindawo, ngisho nalezo okwabe kungezabamhlophe.

Izolo izakhamizi zaseKloof lize lashona ilanga zingenawo amanzi kungekho nencazelo. Embikweni wamhla zingama-25 kuMasingana nonyaka, leli phephandaba lacaphuna oyiNhloko Ophikweni Lwezamanzi kumasipala uMnu u-Ednic Msweli owaveza ukuthi umkhandlu ukhokha izigidi ezi-11 nyangazonke ngamaloli athutha amanzi. Waveza ukuthi ngenyanga basebenzisa amaloli amanzi aphakathi kwali-105 kuya kwali-110 adla lesi samba. Kuphenyo olwenziwa ngelanoHlanga ekuqaleni konyaka uvo kubantu abakhele umasipala kwaba ngelokuthi kukhona abadlayo ngokusetshenziswa kwamaloli amanzi, yingakho inkinga kungelula ukuba kutholwe isixazululo kuyo. Leli phephandaba selingakudalula ukuthi kubanjwa kuyekwa ophikweni lwamanzi kumasipala ngenxa yokushiya kwabasezikhundleni besabela ukuphepha kwabo. Ezinye zezikhala sezikhangiswe kuphindelelwa ngoba kuyagqoza ukufakwa kwezicelo.

UMnu uMsizi Gumede wasezakhiweni eMount Maria oxoxe naleli phephandaba eMoses Mabhida ngempelasonto uthe uthanda ukuthi I-EFF iqale ngokubavakashela emphakathini izozwa izinkinga ababhekene nazo ngaphambi kokubamemela eMabhida. UGumede osebenzela inkontileka yokwakha uthi ezinkingeni ezibikelwe ubuholi be-EFF eyamanzi ibilokhu iseqhulwini. “Okwamanje lapha ku-EFF ngingumlandeli ngifisa ukubona ukuthi uma ngibaphonsela ivoti singawubona yini umehluko ngoba iTheku selihlulekile”. kubeka yena. Cishe iningi labantu eliphawulile ngokuningi okungahambi kahle ezindaweni zalo, inkinga yamanzi ibingasali bese kulandela ugesi. 

Abanye abebehambele umbuthano we-EFF bazwakalise ilaka labo ngokungabikhona kwentuthuko ezindaweni zabo. Bathi kokunye baze baphoqeleke ukulahla imfucuza ezindaweni ezingafanele ngoba kuba inhlanhla uma imoto yomgqomo ifikile. Ezindaweni ezakhele ezihanjelwe uMalema ngaphambi kombuthano omkhulu eMabhida abantu bebengakufihli ukungeneliseki ngendlela okugqoza ngayo izinhlelo zentuthuko nokungatholakali kwamakhansela uma bewadinga.

Umqulu wezethembiso kawonkewonke 

See Also

UMalema uthe ukuzwile ukukhala kwabantu futhi umqulu wezethembiso zokhetho we-EFF uzoba isisombululo kokuningi okubhekene nabantu baseNingizimu Afrika. Uthi bazokwenza okwehlukile kwamanye amaqembu ezepolitki enza izethembiso angazilandeleli.Utshele izinkulungwane zabalandeli ukuthi uma bebakhetha ekuthatheni umbuso zonke izethembiso ezikumqulu wabo zizofezeka.

 “Akekho umuntu ozoshiywa ngaphandle ngokungakhathalekile ukuthi ungubani.Lapha asenzi nje izethembiso kodwa siyazibophezela kukhona konke esikukhulumayo ngoba konke esikushoyo kuzokwenzeka”. Eqhuba uthe umqulu wabo wezethembiso zokhetho owabo bonke abantu kusuka kwaba sebenza ezindlini, onogada, othisha nalabo abagubuzelwe ububha. Inkundla ibigcwele phama abanye bethe shayi kuyo.

Ngeledlule elaboHlanga libike ukuthi abaholi baleli qembu esifundazweni babambe umoya ngokugcwalisa inkundla emuva kokuba kukhona abakhonjwa indlela ngenxa yokwehluleka ukukhokhela amabhasi ayezothatha abalandeli baye emgubhweni wokubungaza iminyaka elishumi kwasungulwa iqembu enkundleni iFNB nyakenye. Lo mholi uthwese uphaphe legwalagwala ngabantu baKwaZulu-Natal ngokuphuma ngobuningi.

Scroll To Top