Now Reading
Unyaka uzophela ipolitiki yomhlaba ikuvuthondaba
Dark Light

Unyaka uzophela ipolitiki yomhlaba ikuvuthondaba

Esikhathini esilisonto unyaka wezi-2023 uyasongwa. Kwabanye lesi sikhathi sisheshile ukufika kanti kwabanye sidonse kakhulu sebefisa ekungabe sekukhulunywa okunye.

Minyaka yonke elaboHlanga ngalesi sikhathi libheka ipolitiki yomhlaba nayilapho sigxila kwipolitiki yesimomazwe. Lapha sisuke silunguza indlela okubuswa ngayo kwamazwe, ukuxhumana kwawo ngokwepolitiki kanye nangomnotho kokunye sibheke nezimpi ezahlukene, lezo ezisobala nalezo ezingumshoshaphansi.

Ngonyaka owedlule (2022) sihlonze unyaka esikuwo njengonyaka ongahle ucijise imikhonto kubudlelwane bamazwe. Lokhu sabesikusho ngoba bese kuvele kusobala ukuthi izazelene kumagumbi amane omhlaba. Ukuhlonza lokhu sikwenze emuva kokuxoxa nongoti abehlukene abanye abangababhali belaboHlanga ngaphansi kwezihloko ezithinta umnotho, ipolitiki nesimomazwe. Bonke babevumelana ekutheni ubudlelwane mamazwe bubi, kucinje imikhonto futhi ingasuka noma yinini.

Umnyakazo wamazwe aseningizimu

Okunye esakuphawulayo wukuqala kokuqhelelana kwamazwe aseningizimu nalawo asempumalanga. Lokhu kwacaca bha ngesikhathi kunomhlangano wamazwe angaphansi kwe BRICS owawusingethwe yiNingizimu Afrika.  Ekusungulweni kwayo iBRICS  lena izinhloso zayo azikaze zibe yimfihlo. Lawa ngamazwe akhe uhlaka oluyinhlanganisela yeBrazil, iRussia, i-India, iChina kanye neNenigizimu Afrika.

Zisuka nje abaholi balamazwe baba nombono wokuthi umnotho womhlaba umi lukeke, uvuna amazwe asentshonalanga. Lokhu bakubona njengenkinga ezokwenza amazwe abo kanjalo namanye emhlabeni ezohlala engokhangezile. Unoxhaka omkhulu bawubona ezinhlakeni zezimali emhlabeni okubalwa iWorld Bank ne-International Monitory Fund (IMF). Kanti omunye bawukhomba ohlelweni lwe dollar laseMelika nokuyilo elisetshenziswa emhlabeni lapho amazwe ehweba ndawonye.

Ngakho nonyaka emhlanganweni we-BRICS kwabe kungadingi ukuthi ube ngugoti wepolitiki nesimomazwe ukubona ukuthi yabe iminingi imigoga eyabe ibekelwe elakuleli ngabasentshonalanga. Uchuku lolu lwabe lungempi eseUkraine nesidlavuze ubudlelwane be-Russia kanye nawasentshonalanga.

Elakuleli neligxamalazile kwipolitiki yamazwe omhlaba lalisenkingeni ngoba kwakufanele lincelise amawele. Njengelungu eliqavileyo le-BRICS kwakumele libonakale leseka umlingani walo i-Russia. Kuthi ngakolunye uhlangothi njengezwe elibuye liyocela izinkobe kumazwe asentshonalanga kwakufanele libonakale libabazela awasetshonalanga nayesebenzisa umthetho wamazwe ukulwa izimpi zawo. 

Ngaleso sikhathi kwaba sobala ukuthi awasentshonalanga ayefuna ukubamba elakuleli ngamakhwahla njengoba aqala ayonyakazisa inkantolo yomhlaba yobugebengu ( International Criminal Court ) nafaka kuyo icala uMengameli uPutin yamkhomba njengophumasilwe. Lokhu kwenziwa ngabomu ngoba kusetshenziswa isimo sangaphambilini lapho kusetshenziswa yona lenkantolo, uhulumeni wakuleli owabe uholwa nguMengameli uZuma ephoqwa ukuba wenze okuthile ngowaye nguMengameli wase Sudan, u-Omar Bashir. Inkantolo lena yayimile ekutheni imfuna emabhentshini ukuze edlulele ezikhindini.  Yaphoqa elakuleli ukuthi limbophele yena. UZuma lapha wagqamula imigoga ngoba esebenzisana namazwe ase-Afrika athi ofuna uBashir kayombophela ngakubo.

Nokho kulolu lukaPutini elakuleli balifica libalungele kakhulu kunakuqala. Ngobuchule uMengameli uRamaphosa wanyathela ngokucophelela encelisa amawele kwathi khona lapho wafika neRussia isiwufunde wonke umdllalo.

UPutin wawabuka awasentshonalanga epaquza kwathi lapho sekusondele benza lokho okwabe kuhleliwe neNingizimu Afrika neChina, kwavunyelwana ukuthi uPutin angezi kuleli umhlangano uqhubeke engekho.

See Also

Ibutho elisha 

Lokhu kungezi kukaPutin kwaqala kwavela sengathi kwabe kuwukunqoba kwabasentshonalanga ababe ngabuzanga elangeni. Wathi nje umhlangano weBRICS usungasemaphethelweni kwamenyezelwa ukuthi BRICS yabe izokwanda ngamazwe amqoka emnothweni womhlaba nepolitiki. Umhlangano wamemezela ukuthi unqume ukuba lande ibutho kungene namanye amazwe; okuyi-Argentine Republic, i-The Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, kanye ne-United Arab Emirates.

Ngokukhula kwamazwe uma sekuhlanganiswe inzuzo yemikhiqizo yalamazwe ehlangene imi kuma-36% umhlaba wonke; nabantu abangama-47 wamaphesenti umhlaba wonke. Lama lungu amasha azoqala ubulungu ngoMasingana wonyaka ozayo. 

Yize kusase kuseni ukusho kepha okwenzeka kwi-United Nations lapho amazwe aseningizimu ebumbana ezinqumnweni ezimnqoka kanye nasemnothweni wamazwe njengokudlondlobala kwamazwe ama-Arabhu eholwa yi-Saudi Arabia kanjalo nokuqina kobunye (ekwenzeni) kwamazwe ase-Afrika kusho ukuqala komgqigqo omusha.

Kulokhu iBRICS ehlanganise namanye amazwe izoba mqoka ngoba amandla ayo ayothambisa awasentshonalanga ngethemba lokuthi kuzoba nezinguquko kupolitiki yesimomazwe. Nembala lonyaka njengoba sabe sihlonzile uzophela kucije imikhonto nxa zonke njengoba wonke amazwe efuna indawo yawo etafuleni, wonke efuna ivenge eliwafaneleyo. 

Scroll To Top